KNOV Winkelmandje (0) Menu

Coronavirus

Gepubliceerd: 10 maart 2020, laatste update: 15 oktober 2021

Laatste updates

Op deze pagina staan de laatste updates over de ontwikkelingen en adviezen m.b.t. COVID-19.

NethOSS update oktober 2021

NethOSS heeft weer een nieuwe update gepubliceerd over zwangeren en een COVID-19-infectie.

Herziene versie informatiekaart voor cliënten

De informatiekaart voor cliënten 'Wel of geen prik tegen corona tijdens de zwangerschap' is tegelijk met de tekst op thuisarts.nl herzien. Ook staat de informatiekaart op deverloskundige.nl

Herzien is:

 • Het advies voor een mRNA vaccin tot 3 maanden na de bevalling is eruit gehaald.
 • Een datum op de informatiekaart.

Centering Pregnancy-groepen en 1,5 meter afstand

Sinds 25 september is de 1,5 meter-regel niet meer van toepassing in Nederland. Vooral bij de Centering Pregnancy-groepen merken we dat het zoeken is naar hoe hiermee om te gaan. De werkgroep Corona geeft het advies geven om de 1,5 meter afstand bij Centering Pregnancy-groepen zoveel mogelijk in stand te houden. Dit omdat zwangeren een kwetsbare groep zijn en mogelijk niet allemaal gevaccineerd. Mondkapjes kun je overwegen tijdens de loopmomenten. Op vaste zitplaatsen is dit uiteraard niet nodig.

Met betrekking tot vragen over de QR-code: in je eigen praktijkruimte hoeft dit niet, daar gelden je eigen huisregels. Als je voor de Centering Pregnancy/voorlichting een ruimte huurt, kan het zijn dat dat er een verplichting wordt gesteld door de verhuurder. Geef bij de verhuurder aan dat je onder de uitzondering zorg en voorlichting valt.

Terugkoppeling FMS/COVID/placenta's

Op 2 september vergaderde de FMS werkgroep Covid en Zwangerschap (de groep die het standpunt namens onder andere de KNOV, de NVOG, NVK en de Patiëntenfederatie Nederland bepaalt).

Onderwerp van gesprek was onder andere de publicatie van Sam Schoenmakers et al. over hun bevindingen bij placenta's van vrouwen met een (doorgemaakte) COVID infectie.

Mede gebaseerd op de grote database van Allotey (https://www.bmj.com/content/372/bmj.n615), waarbij er steeds meer evidence is dat een (doorgemaakte) COVID infectie niet tot groeivertraging leidt, is besloten op dit moment de aanbeveling niet aan te passen. Dit betekent dat het advies blijft om bij vrouwen die een ernstige (gedefinieerd als noodzaak tot opname in een ziekenhuis) COVID infectie doormaakten de groei van de foetus echoscopisch te vervolgen. Dit wordt niet uitgebreid naar andere groepen omdat de aard van de placenta-afwijkingen doet vermoeden dat de door Schoenmaker beschreven problematiek een vrij acuut karakter heeft. Daarom is het aangewezen om (net als anders) aandacht te besteden aan kindsbewegingen, en bij afname hiervan de gebruikelijke zorg te verlenen. Het blijft dus van belang om eventuele COVID infecties in het zwangerschapsdossier te noteren.

Update PBM

Vandaag heeft de werkgroep Corona een update geplaatst van het document 'PBM adviezen per risiconiveau -diagrammen triage client'

Versoepelingen per 26 juni 2021

De besmetting- en opnamecijfers dalen en het percentage mensen met antistoffen tegen corona, door vaccinatie of door corona te hebben gehad, stijgt. Ook de vaccinatiegraad binnen onze beroepsgroep en doelgroep stijgt.
Per 26 juni heeft het kabinet weer versoepelingen aangekondigd. De voorlopig laatste adviezen van de werkgroep Corona staan in het document Versoepelingen 26 juni 2021.

Moeders voor morgen

Bijwerkingencentrum Lareb wil de effecten van de verschillende Corona-vaccinaties in de zwangerschap en tijdens de borstvoeding onderzoeken. Dit kan niet zonder de hulp van zwangeren en borstvoedende moeders.

Lareb vraagt verloskundigen en gynaecologen om zwangeren te vragen zich na vaccinatie vlak voor of in de zwangerschap, zich bij Moeders van Morgen aan te melden. Dit kan ook als vrouwen borstvoeding geven. Op die manier kan de vrouw meehelpen met het in kaart brengen van de eventuele nadelen en bijwerkingen.

Informatiekaart zwangeren: wel/niet vaccineren

De NPF heeft samen met de KNOV en de NVOG de informatiekaart voor zwangeren: wel of geen prik ontwikkeld. De informatiekaart wordt gepubliceerd op thuisarts.nl.

Update 41 COVID-19 en zwangerschap

Tot 1 mei 2021 zijn door de NethOSS de COVID-19 positieve zwangeren in Nederland geregistreerd. We willen de 1e lijn, 2e lijn en kraamzorg heel erg bedanken voor alle meldingen die gedaan zijn en voor alle vragenlijsten die ingevuld zijn.

Vanaf 1 mei 2021 registreren we alleen nog de SARS-CoV-2 positieve zwangeren (tot 42 dagen post-partum) die opgenomen worden in het ziekenhuis of waarbij een IUVD is vastgesteld.

Aangezien er via de NethOSS wekelijks geregistreerd wordt, lopen we iets achter op de actuele situatie. De onderstaande resultaten zijn een samenvatting van de informatie die we tot nu toe ontvangen hebben.

Tot 11-8-2021 zijn in totaal 9355 meldingen gedaan van zwangeren met een bewezen COVID-19 infectie. In de periode 1 maart 2020 tot 1 mei 2021 (alle zwangeren met een positieve PCR of antigeen-test) zijn 9289 meldingen gedaan. Grafiek 1 het aantal opgenomen zwangeren en zwangeren op de afdeling, OHCC en IC per week zien.

Van de 9355 meldingen, hebben we van 8356 zwangeren aanvullende informatie ontvangen.

Zwangerschap:

Van deze binnengekomen casus zijn 4780 vrouwen nog zwanger. Er heeft 28 keer een intra-uteriene vruchtdood plaatsgevonden bij vrouwen die eerder een covid-19 infectie doormaakte. Zesenzestig vrouwen hebben opgenomen gelegen op de intensive care en 55 op de obstetrische ‘high care’. In totaal hebben nu 574 vrouwen antepartum opgenomen geweest en 50 postpartum. Van de vrouwen die opgenomen hebben gelegen, is van 281 vrouwen (34%) bekend dat ze zijn opgenomen vanwege klachten passend bij covid-19. Bij 142 vrouwen is beschreven dat er radiologische afwijkingen waren passend bij een virale pneumonie. De meest voorkomende klachten waren hoesten (n=3543; 44%), koorts (n=2089; 26%) en griepachtige klachten (n=2138; 27%).

Therapie:

Bij 164 vrouwen werd gestart met antibiotica. Er werd in 9 casus beschreven dat werd gestart met een antiviraal middel, zoals tamiflu en remdesivir. Bij zeven vrouwen werd dexamethason toegediend. Er is bij 153 vrouwen beschreven dat zij tijdelijke behandeling met zuurstof hebben ontvangen. Van deze vrouwen hebben 45 een O2 masker gekregen en zijn 21 patiëntes geïntubeerd (geweest), waarvan 14 ook op de buik beademd zijn en voor vijf zwangeren werd gestart met ECMO. Voor een aantal zwangeren wordt beschreven dat een neusbril voldoende was. In totaal kregen 35 vrouwen nog zuurstoftherapie tijdens de bevalling.

Partus:

Van de 3576 vrouwen die niet meer zwanger zijn, is bij 105 vrouwen gemeld waarbij er sprake is geweest van een miskraam. Vijfhonderdachtenzeventig van de overige 3475 vrouwen (17%) zijn bevallen middels sectio. Bij 281 gaat het om een primaire sectio. Van de 297 secundaire sectio’s was in 69 casus sprake van niet vorderende baringen, in 134 casus van verdenking foetale nood, 4 keer een combinatie van niet vorderende baring en foetale nood en 109 om overige redenen. In 216 casus was sprake van vroeggeboorte (149 casus met een termijn <36 weken en 68 casus >36 weken). Er worden in 280 casus tekenen van dreigende vroeggeboorte beschreven. Honderdenéén zwangeren kregen corticosteroïden ter foetale longrijping. De bevalling werd bij 1046 vrouwen ingeleid, van wie bij 41 vrouwen vanwege COVID-19. Pijnstilling durante partu werd bij 1327 vrouwen gestart: epidurale analgesie (n=955), remifentanil (n=361), pethidine of morfine (n=51), lachgas (n=12).

Neonataal:

Van de 3484 levend geboren neonaten (er is in 37 casus sprake geweest van een gemelli-zwangerschap) werden 361 neonaten postpartum opgenomen op de afdeling neonatologie. Bij 2400 neonaten werd gestart met borstvoeding. Daarbij werden geen problemen beschreven. Er zijn vier neonaten postpartum overleden, waarvan bij één vrouw zwanger van een gemelli, waarvan de doodsoorzaak niet gerelateerd is aan COVID-19 en bij één neonaat om nog onbekende reden. Er werden negen neonaten positief getest op SARS-CoV-2, daarvan werd één neonaat direct post-partum positief getest en ook opgenomen op de NICU met respiratoire insufficiëntie. De overige 8 neonaten werden binnen een week na de geboorte positief getest.

Voor vragen en opmerkingen kun je contact met ons opnemen via info@nethoss-perined.nl. Voor aanvullende informatie verwijzen we je graag naar de site van de KNOV, NVOG, Perined of het RIVM.

Afschalingsmatrix FMS

De FMS heeft het document 'Aanpassingen COVID-19 maatregelen bij dalende incidentie en toegenomen bescherming door
vaccinatie/doorgemaakte infectie
' geplaatst. Deze matrix geeft infectiepreventiemaatregelen weer, afhankelijk van de epidemiologische fase van COVID-19 waar Nederland zich in bevindt.

Update Praktische adviezen corona 13 juli 2021

Gezien de huidige ontwikkelingen rond de coronapandemie is de werkgroep Corona weer actief.

Inmiddels is het document 'Praktische adviezen corona' geüpdatet. De werkgroep houdt de ontwikkelingen rond corona goed in de gaten. Indien de ontwikkelingen in de pandemie daartoe aanleiding geven, dan zal de werkgroep met nieuwe adviezen komen.

Cliëntinformatie corona diverse doelgroepen

GGD GHOR heeft een overzicht gemaakt van beschikbare voorlichtingsmaterialen over corona voor asielzoekers, statushouders, nieuwkomers, anderstaligen, laaggeletterden, mensen met een beperking.
In onderstaand document is het beschikbare voorlichtingsmateriaal over het coronavirus verzameld en per doelgroep opgeschreven.

Counseling COVID-19 vaccinatie (14 mei 2021)

Bij protocollen, richtlijnen en documenten staat het document 'Counseling COVID-19' rond vaccinatie van zwangeren.

Update standpunt Vaccinatie COVID-19 rondom kinderwens, zwangerschap en kraambed

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is het standpunt Vaccinatie COVID-19 rondom kinderwens, zwangerschap en kraambed op 19 juli 2021 aangepast. De wijziging gaat over het vaccineren van zwangere vrouwen in het eerste trimester. De voorkeur om pas na het eerste trimester te vaccineren is komen te vervallen. Er wordt nu aangegeven dat er (vooralsnog) geen bezwaar is tegen vaccineren tijdens het eerste trimester.

De onderbouwing hiervoor is dat ook bij vaccinatie in de periconceptionele fase en het eerste trimester geen belangrijke bijwerkingen worden gezien.
Ook de praktijkkaart voor zwangeren is aangepast. Deze is te vinden op deverloskundige.nl.

Keuzehulp vaccineren

Op deverloskundige.nl is een keuzehulp voor zwangeren geplaatst. Deze kan hen helpen bij het maken van een keuze rondom vaccineren en verloskundigen helpen bij de counseling.
Met dank aan enkele leden en een wetenschappelijk adviseur.

Nethoss registreert alleen nog opgenomen zwangeren

Per 1 mei jl. is Nethoss gestopt met de registratie van COVID-19-positieve zwangeren. Nethoss registreert alleen nog de zwangeren die opgenomen moeten worden.

De onderstaande resultaten zijn een samenvatting van de informatie die tot 30 april 2021 is ontvangen.

Update standpunt COVID-19 en zwangerschap, bevalling en kraambed

Het standpunt COVID-19 en zwangerschap, bevalling en kraambed van 19 maart jl. is aangepast m.b.t. het advies van het dragen van een N95/FFP2 masker.

De aanpassing (pagina 18) die is doorgevoerd op 23 april 2021: 'Het advies is nu dat de zorgverleners tenminste een chirurgisch masker IIR en oogbescherming (bril of face-shield) dragen tijdens alle bevallingen van niet recent geteste of asymptomatische vrouwen.'
(In de versie van 19 maart jl. werd geadviseerd ter bescherming van de aanwezige zorgverleners om een N95/FFP2 masker te dragen tijdens alle bevallingen van niet recent geteste of asymptomatische vrouwen.)

De KNOV-werkgroep Corona gaat dit aanpassen in de documenten op de KNOV website.

Update Standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’

De multidisciplinaire werkgroep ‘COVID-19 en Zwangerschap’ heeft het Standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’ op 22 april jl. herzien.
Het standpunt omtrent vaccinatie in zwangerschap en kraambed is hierin aangepast. Opgenomen is nu dat het advies is dat alle zwangere vrouwen zich laten vaccineren en bij voorkeur met een mRNA-vaccin. Tevens is het advies van het dragen van het N95/FFP2 masker ter bescherming van de aanwezige zorgverleners tijdens alle bevallingen van niet recent geteste of asymptomatische vrouwen, vervallen. Dit advies luidt nu:

'ter bescherming van de aanwezige zorgverleners, is het advies dat zij tenminste een chirurgisch masker IIR en oogbescherming (bril of face-shield) dragen tijdens alle bevallingen van niet recent geteste of asymptomatische vrouwen'.

Het standpunt is te vinden op de pagina Protocollen, richtlijnen en documenten.
Op deze pagina staat eveneens een brief voor zwangeren.

Update vaccinatie geboortezorgverleners

Het ministerie van VWS heeft, na het herhaaldelijke verzoek van de werkgroep Corona om geboortezorgverleners voorrang te verlenen in de vaccinatiestrategie, helaas laten weten dat geboortezorgverleners geen voorrang krijgen en in de reguliere vaccinatiestrategie worden meegenomen. De werkgroep blijft zich onverminderd inzetten om zo snel mogelijk de verloskundigen gevaccineerd te krijgen.

Het blijft belangrijk dat onze leden contact houden met regionale GGD’s, binnen het VSV met gynaecologen en ROAZ om te kijken of er mogelijkheden zijn om via hen te vaccineren. Als huisartsen weer mogen starten met vaccineren ontstaat wellicht opnieuw de mogelijkheid via hen een spillage vaccin te krijgen. Zie ook het nieuwsbericht 'Update vaccinatie geboortezorgverleners'.

Update meerkostenregeling en UBO

Op 26 maart 2021 publiceerde Zorgverzekeraars Nederland een bericht over het aanvragen van de meerkostenregeling. Het gaat hierbij om meerkosten die gemaakt zijn tijdens de coronacrisis. Zorgverzekeraars Nederland heeft in 2020 aangegeven te kijken naar een passende generieke vergoeding voor de gemaakte meerkosten als gevolg van corona. Een extern onderzoeksbureau heeft gekeken naar de compensatie. Een van de voorwaarden voor het aanvragen van de meerkostenregeling met betrekking tot meerkosten die tijdens de coronacrisis gemaakt zijn, is een UBO-registratie. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht Meerkostenregeling en UBO.

Wat wordt verstaan onder meerkosten?

Als wij het over meerkostenregeling hebben, dan gaat het om een tegemoetkoming in de meerkosten, waarbij de volgende kosten zijn meegenomen in de bepaling:

 • Tijdelijke aanpassingen om te voldoen aan de anderhalvemetermaatschappij (bijvoorbeeld bewegwijzering)
 • Extra inhuur van personeel (is alleen meegeteld indien aantoonbaar voor COVID‐19 zorg of het garanderen van beschikbaarheid)
 • Persoonlijke beschermingsmaterialen (bijvoorbeeld mondkapjes, handschoenen, beschermbrillen en beschermschorten)
 • Extra kosten voor schoonmaak en afvalverwerking (disposables)
 • Extra kosten voor zorggerelateerd transport
 • Uitvoeren en/of uitbesteden van COVID‐19‐testen voor personeel die de GGD niet kon uitvoeren in de periode van maart tot en met mei 2020.

Hoe kom ik in aanmerking voor deze compensatie?

 • De bijdrage kan tussen 11 april en 13 mei 2021 worden aangevraagd via Vecozo, hierna is dit niet meer mogelijk
 • Verloskundigen kunnen aanspraak maken op de meerkostenregeling. Alleen de zorgaanbieders die ook in aanmerking kwamen voor de zogeheten generieke continuïteitsbijdrageregeling (CB-regeling) krijgen de mogelijkheid om deze tegemoetkoming aan te vragen. Het gaat om zorgaanbieders in verschillende sectoren met een jaaromzet kleiner dan tien miljoen euro. Verloskundigen behoren tot deze groep. Het is geen voorwaarde dat zij eerder gebruik hebben gemaakt van de CB-regeling.
  N.B. Met de continuïteitsbijdrageregeling wordt dus NIET de zorgbonus bedoeld.
 • De regeling bestaat uit een percentage dat door een onafhankelijk bureau is vastgesteld. Voor verloskunde is dit vastgesteld op 0,75% van de omzet.
 • Uitbetaling vindt plaats vanaf eind mei in fases.

Overige informatie

 • Brief ZN Meerkostenregeling (128 KB alleen voor leden)

Deze informatie is alleen voor leden

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie

Inloggen

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur