Privacyverklaring

Privacyverklaring KNOV (09-07-2020)

Deze verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). De KNOV respecteert en beschermt privacy. Zij spant zich in om ervoor zorg te dragen dat alle persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld en alleen zullen worden gebruikt in overeenstemming met de wet. Voor alle vragen over onze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

 

KNOV Gebouw
Domus Medica, bedrijventerrein Papendorp
Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
Tel: 088 - 888 39 99
E-mail: info@knov.nl
Postadres: KNOV, Postbus 2001, 3500 GA Utrecht

Persoonsgegevens en grondslag

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Voorbeelden zijn naam en adres, een telefoonnummer maar ook een emailadres en een geboortedatum. Alles wat met een persoonsgegevens kan gebeuren wordt een verwerking genoemd. Het simpel opslaan van gegevens is al een verwerking maar ook het onderhouden van een ledenadministratie, het maken van selecties voor een regionaal initiatief, het aanpassen van adresgegevens enzovoorts. Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt op grond van:

 • de door u gegeven toestemming;
 • het voorbereiden en uitvoeren van een overeenkomst;
 • een aan ons opgelegde wettelijke verplichting;
 • een gerechtvaardigd belang.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming altijd intrekken. Daarnaast kan het verwerken van uw persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u,waaronder de lidmaatschapsovereenkomst. In deze gevallen kunnen wij onze diensten alleen leveren wanneer u de benodigde persoonsgegevens aan ons verstrekt. Wij kunnen wettelijk of contractueel verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals bijvoorbeeld op grond van fiscale wetgeving. Verder kunnen we persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang, zoals het bedienen en beheren van de chatbot ,het versturen van mailingen, nieuwsbrieven, en magazines, het (doen) uitvoeren van onderzoek, het doen of laten doen van prognoses, een verslag van bijeenkomsten, met foto's leden.

Doeleinden gegevensverwerking bij persoonsregistratie van leden door KNOV

 1. Het hoofddoel van de persoonsregistratie van de leden van de KNOV is om de dienstverlening aan en de belangenbehartiging van de leden te kunnen uitoefenen met behulp van het samenstellen en onderhouden van bestanden van leden van de vereniging.
 2. Het hoofddoel van de persoonsregistratie van het Kwaliteitsregister Verloskundigen, het Versieregister en het Echoregister is om verloskundigen, die voldoen aan de eisen van deze registers, te registreren en deze registratie aan derden kenbaar te maken.
 3. Het hoofddoel van de opleidingsgegevens is de verloskundige bij te scholen via onder andere nascholing, cursussen, trainingen, e-learning.
 4. Het hoofddoel van de registratie van de helpdesk van de KNOV is vragen van leden te beantwoorden.
 5. Nevendoelstellingen van de persoonsregistratie van de leden van de KNOV zijn:

5.1 het financieel afhandelen van de contributie- en afdrachtenverplichting van de leden;
5.2 het toezenden van verenigingsinformatie aan de leden;
5.3 het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens die in de persoonsregistratie zijn opgenomen of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen;
5.4 uitwisselen van persoonsgegevens;
5.5 verstrekken van persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden.

Doeleinden van gegevensverwerking van niet-leden door KNOV

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de doeleinden:

 • het uitvoeren van onze dienstverlening;
 • het voorzien van een chatfunctie op de website van KNOV;
 • het nakomen van onze wettelijke verplichtingen;

Uitwisselen persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verstrekt tenzij:

 • deze doorgifte noodzakelijk is in het kader van de verlening van onze diensten;
 • deze doorgifte geschiedt aan een verwerker, met welke verwerker wij een overeenkomst hebben gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ter bescherming van deze persoonsgegevens;
 • wij op grond van een wettelijke bepaling gehouden zijn persoonsgegevens door te geven
 • het nodig is voor het uitvoeren van onderzoeken of het doen van prognoses;

Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens van KNOV zijn: financiële dienstverleners, betalingsdienstverleners, educatieve dienstverleners, archiefbeheerders, ICT dienstverleners, administratie dienstverleners, drukwerk dienstverleners, onderzoeksinstellingen en websitebeheerders.

Daarnaast zijn in het kader van de belangenbehartiging van de leden enkele derden die persoonsgegevens van de leden ontvangen van de KNOV. Het gaat om de volgende derden:

 • KNOV is een federatiepartner van de werknemersorganisatie FBZ. FBZ sluit voor haar leden cao’s en sociaal plannen af. FBZ ontvangt de gegevens van de leden van de KNOV wanneer deze in loondienst zijn bij een werkgever die valt onder een van de cao’s van FBZ, zodat FBZ u kan raadplegen over bepaalde arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen. Wij verstrekken gegevens niet aan FBZ indien u niet in loondienst werkt of als u werkzaam bent bij een werkgever die niet valt onder een van de cao’s die FBZ afsluit.

Bewaartermijnen

 • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring opgenomen doeleinden.
 • De persoonsgegevens van de leden worden bewaard gedurende het lidmaatschap van de KNOV. Na het beëindigen van het lidmaatschap worden de gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk.
 • Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht, dan hanteren wij de bewaartermijn die in die wet is bepaald.
 • Wanneer wij persoonsgegevens verkrijgen door middel van het gebruik van cookies, bewaren wij deze gegevens niet langer dan daarvoor noodzakelijk. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door KNOV verwijzen we u graag naar ons cookiebeleid.
 • Op onze back-upsystemen verwijderen we de persoonsgegevens na zes maanden.

Rechten van betrokkenen

Graag wijzen we op uw rechten bij onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op inzage
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Op verzoek zullen we u een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die we van u verwerken, op welke grondslag wij verwerken, de bewaartermijnen, de organisatorische en technische maatregelen die wij hebben genomen en of we uw informatie aan derden verstrekken.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om ons te verzoeken om uw onjuiste of incomplete persoonsgegevens te rectificeren. Indien nodig zullen wij uw persoonsgegevens rectificeren en ze compleet maken.

Recht op gegevenswissing
U heeft het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. Wij zijn slechts in een van de volgende situaties verplicht om uw verzoek uit te voeren:

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doelen waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld en verwerkt;
 • u trekt uw toestemming in en wij hebben geen andere rechtsgrond om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • u maakt bezwaar tegen het verwerken en wij hebben geen gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
 • uw persoonsgegevens zijn door ons onrechtmatig verwerkt;
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een op ons rustende wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op beperking
U heeft het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in een van de volgende situaties:

 • u betwist de juistheid van uw persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan beperking van de verwerking;
 • wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel van onze verwerking maar u heeft uw persoonsgegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • u heeft bezwaar gemaakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens en we zijn aan het overwegen of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan uw gerechtvaardigde gronden.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in een van de volgende situaties:

 • de verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen;
 • wij gebruiken uw persoonsgegevens voor direct marketing;
 • wij gebruiken uw persoonsgegevens voor statistische of wetenschappelijke/historische doeleinden.

Wij kunnen uw verzoek afwijzen indien wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben die zwaarder wegen dan uw belangen, of wanneer de verwerking plaatsvindt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen. Op verzoek kunnen wij de persoonsgegevens voor u overdragen, als dit technisch mogelijk is. Het recht op 5 dataportabiliteit kan alleen worden uitgevoerd wanneer aan de volgende twee gronden is voldaan:

 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op het uitvoeren van een overeenkomst; en
 • de verwerking wordt verricht via geautomatiseerde procedés

U kunt bij ons een verzoek indienen ter uitoefening van een of meerdere van bovenstaande rechten. Graag ontvangen wij bij dit verzoek uw contactgegevens, zodat wij contact met u kunnen opnemen naar aanleiding van uw verzoek. Wij behouden het recht voor om u te vragen zich te identificeren. In sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat een redelijke vergoeding wordt gevraagd voor het uitvoeren van het verzoek.

U kunt uw verzoek per brief of per e-mail aan ons versturen op het in deze privacyverklaring aangegeven adres of e-mailadres. Wees in uw verzoek zo duidelijk en precies als mogelijk. Vermeld in ieder geval welk recht u wilt uitoefenen en op welke gronden.

Binnen één maand zullen wij u informeren over het vervolg dat aan uw verzoek wordt gegeven. Indien het niet mogelijk is om binnen één maand aan uw verzoek te voldoen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Indien blijkt dat wij geen gevolg aan uw verzoek kunnen geven zullen wij de afwijzing aan u motiveren.

Klacht

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat uw privacyrechten geschonden worden. Wij stellen het echter op prijs als u de reden van de klacht eerst aan ons voorlegt, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Cookies en Google Analytics

Op de website van de KNOV wordt gewerkt met cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. Deze kunt u ook weer verwijderen. In uw internetbrowser kunt u daarnaast instellen dat cookies geblokkeerd worden.

KNOV gebruikt functionele en analytische cookies. Cookies zorgen ervoor dat de website snel wordt geladen en u onze website veilig kunt bezoeken. De cookies zorgen er ook voor dat wij inzicht krijgen hoe de website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen wij en derden cookies gebruiken om advertenties te tonen die aansluiten op uw interesses. Zo kunnen we de beste gebruikerservaring realiseren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door KNOV verwijzen we u graag naar ons cookiebeleid.

Om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken, maken wij daarnaast gebruik van Google Analytics. Google gebruikt de informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar 6 adverteerders informatie te verstrekken over de effectiviteit van deze marketingtechniek. Onze Google Analytics account is ingesteld volgens de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Meer informatie over de privacygevolgen is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, en ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Sociale media

Op de website van KNOV wordt door middel van sociale mediaknoppen verwezen naar Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube. Deze knoppen kunt u gebruiken voor informatie over ons of om ons te promoten of informatie over ons te delen op deze sociale media. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens en het privacybeleid Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube, aangezien zij bepalen hoe deze sociale mediaknoppen functioneren. Door een sociale mediaknop te gebruiken wordt er door deze partijen een “social media cookie” geplaatst, zodat zij u herkennen wanneer u iets wilt delen. Het privacybeleid van deze sociale media aanbieders verandert regelmatig. U kunt het privacybeleid van Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube lezen op hun websites.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring aan te vullen of te wijzigen. Aanvullingen en wijzigingen van deze verklaring worden aangebracht door het bestuur van de KNOV. De meest recente versie van onze privacyverklaring staat op onze website.

Onze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 9 juli 2020.