Vakkennis

Laatste update: 07 december 2021
Plaatsingsdatum: 21 april 2020

De omvang van huiselijk geweld in de Nederlandse samenleving is groot. Jaarlijks sterven er naar schatting zeventig vrouwen en veertig kinderen door. Huiselijk geweld begint nogal eens tijdens of vlak na de zwangerschap, of neemt toe in deze periode. Het signaleren van huiselijk geweld en de stap zetten naar actie, is niet zo gemakkelijk. 
De KNOV heeft sinds 2007 de KNOV-meldcode 'Kindermishandeling en huiselijk geweld'. Deze meldcode ondersteunt verloskundigen en moet de kwaliteit en effectiviteit van signalering en aanpak vergroten. De KNOV-meldcode is in juli 2019 herzien en aangepast aan de wettelijke voorschriften.  
Deze meldcode geldt als richtlijn voor het professionele handelen in complexe en gevoelige situaties rondom (een vermoeden van) kindermishandeling. De meldcode verwacht dat je in staat bent signalen te herkennen als mogelijke aanwijzingen voor kindermishandeling. Bij de meldcode is een praktijkkaart en een afwegingskader ontwikkeld.

Afwegingskader  

Op 1 januari 2019 is het afwegingskader behorend bij de KNOV-meldcode 'Kindermishandeling en huiselijk geweld' formeel in werking getreden. Het afwegingskader beschrijft welke situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld zo ernstig zijn dat naar professionele normen een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is. Alle beroepsgroepen die onder de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen dienen een eigen afwegingskader op te stellen. Verloskundigen vallen hieronder en hebben daarmee de plicht te werken met de KNOV Meldcode ‘Kindermishandeling en Huiselijk geweld’ uit 2019, waarin het afwegingskader is opgenomen. Het afwegingskader ondersteunt een verloskundige met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in stap 4 en 5 van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij:  

  • het beslissen of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en, vervolgens  
  • het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp (ook) mogelijk is.  

Ondersteuning voor verloskundigen

Wanneer er daadwerkelijk sprake is van kindermishandeling of vermoedens zijn van kindermishandeling, is het belangrijk dat er tijdig wordt ingegrepen. De eerste stap bij het op gang zetten van hulpverlening is om te bellen met Veilig Thuis via 0800 – 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).  Dat kan ook anoniem. Met een medewerker van Veilig Thuis wordt besproken wat de situatie precies is en welke vervolgstappen vereist zijn. Als dat nodig is, kan er een melding worden gedaan van kindermishandeling. Raadpleeg  www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl voor meer informatie. Ook met advies wat te doen als je je zich zorgen maakt om iemand.  

Vrouwelijke genitale verminking  

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) of ook wel meisjesbesnijdenis is een bijzondere vorm van kindermishandeling. Daarom besteedt de meldcode kindermishandeling ook aandacht aan dit onderwerp. Het KNOV-standpunt VGV en de KNOV-Meldcode kindermishandeling zijn op elkaar afgestemd.  

Scholing implementatie meldcode 'Kindermishandeling en huiselijk geweld'  

Voor de implementatie van de meldcode 'Kindermishandeling en huiselijk geweld' bestaan verschillende externe scholingen. Kijk hiervoor op de website van Medische Scholing.

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda