Vakkennis

Laatste update: 07 december 2021
Plaatsingsdatum: 07 september 2021

Kwetsbare zwangere vrouwen hebben te maken met moeilijke omstandigheden als individu en als groep, onder andere door: 

  • weinig opleiding 
  • gebrek aan voldoende en stabiel inkomen 
  • gebrekkige woonomstandigheden 
  • een meer geïsoleerd leven in een competitieve samenleving 
  • sterk wisselende kennis en/of vaardigheden rond hun eigen gezondheid 
  • gebrek aan kennis aan hoe te handelen als zorg nodig is 

Deze vrouwen hebben hierdoor de meeste kans op problemen rondom zwangerschap en geboorte. Alleen met een gecoördineerde, multidisciplinaire inzet van sociaalmaatschappelijke zorg en geboortezorg kunnen we deze risico´s verminderen. Ondersteuning en landelijke afstemming van VSV’s dragen bij aan integrale geboortezorg aan kwetsbare zwangere vrouwen[1].

Handreiking kwetsbare zwangere vrouwen 

In 2016 en 2017 heeft een multidisciplinaire werkgroep de Handreiking Kwetsbare Zwangeren - Deel 1: Stappenplan voor netwerkvorming vanuit het VSV' ontwikkeld. 
Deze handreiking is een praktijkgerichte aanpak die beschrijft wat zorgverleners in de eigen regio kunnen doen voor de groep kwetsbare zwangere vrouwen, zoals: 

  • het in kaart brengen van het probleem via de lokale gegevens en het betrekken van de zwangere zelf 
  • het overtuigen van alle relevante partijen, zowel uitvoerenden in zorg als beleidsmakers 
  • respectvolle samenwerking op wijkniveau, om  een gezonde toekomst voor deze groep aanstaande moeders en kinderen te stimuleren.

De KNOV biedt met de handreiking ondersteuning aan VSV's, omdat de werkgroep vindt dat aandacht nodig is voor de implementatie van zorgpaden voor kwetsbare zwangere vrouwen. Een vervolghandreiking kwetsbare zwangeren is in voorbereiding. 

Voetnoten 

[1] Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Versie 1.1, opgesteld door Expertgroep Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, Aanpassingen tijdelijke expertcommissie Adviescommissie Kwaliteit Zorginstituut Nederland. Utrecht: CPZ, 28 juni 2016. P. 46. 
[2] De Stuurgroep zwangerschap en geboorte heeft samen met vertegenwoordigers van cliënten, beroepsgroepen, verzekeraars en relevante koepelorganisaties aan dit advies gewerkt. 
[3] Thematisch toezicht geboortezorg: afsluitend onderzoek naar de invoering van de normen van 'Een goed begin'. Utrecht: Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (toen nog IGZ), maart 2016.

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Lees ook

Ondersteunende producten

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda