Vakkennis

Laatste update: 19 mei 2022
Plaatsingsdatum: 26 april 2022

Op deze pagina vind je de laatste updates, adviezen, handige links en documenten met betrekking tot de zorgverlening aan vrouwen uit Oekraïne. 

De KNOV een werkgroep is gestart om goede verloskundige zorg te kunnen bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast zijn we met Vluchtelingenwerk in gesprek over welke informatie we over het Nederlandse geboortezorgsysteem en de rol van de verloskundige aan de website refugeehelp.nl kunnen toevoegen. 

Heb je behoefte aan overleg of ondersteuning op dit gebied? Neem dan contact op met de KNOV via MijnHelpdesk in MijnKnov (alleen voor leden). Ben je journalist of redacteur? Neem dan contact op via pers@knov.nl. 

 

 • De informatie op deze pagina is gebaseerd op informatie van de Rijksoverheid, de zorgverzekeringslijn, het Centraal Administratie Kantoor (CAK), Vluchtelingenwerk, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Pharos. Vooral de informatie van Pharos is gericht op de invulling van de zorg, gebaseerd op kenmerken van Oekraïne. Het verdient aanbeveling deze volledig te lezen. 

  Dit document vullen we graag aan met tips vanuit het werkveld. Je kunt je tips mailen naar oekraine@knov.nl 

  Algemene informatie 

  Pharos
  Deze infosheet biedt feiten en cijfers over Oekraïense vluchtelingen en zaken waar je als zorgprofessional op moet letten zoals de meest voorkomende gezondheidsrisico’s. Lees hier ook over vaccinaties, tolken, basisregistratie en werkvergunningen.  

  Algemene informatie van de Rijksoverheid
  Vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op opvang, werk en zorg. Kinderen hebben bovendien recht op onderwijs. Dit is geregeld in de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. 

  Zie Rijksoverheid voor algemene informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.  

  Het CAK biedt informatie over de financiering van (verloskundige) zorg.

  Informatie ontwikkeld door ketenpartners e.a. voor Oekraïense vluchtelingen
  Refugeehelp: "Bent u net in Nederland aangekomen en vraagt u zich af hoe u door de juridische procedures moet navigeren? Deze middelen kunnen u helpen op het gebied van asielprocedures in Nederland, het aanvragen van een visum, het recht op rechtsbijstand en hulp bij terugkeer naar eigen land. Vluchtelingen uit Oekraïne vallen onder speciale regels (de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn). Vluchtelingen uit Oekraïne hebben zolang ze onder deze speciale regels vallen recht op opvang, werk, zorg en onderwijs." 

  Zorgverzekeringslijn: Gevlucht uit Oekraïne? Zo is de vergoeding van medische zorg geregeld. 

  Inschrijven in Nederland, Gemeente & IND: Vluchtelingen uit Oekraïne die zich bij de gemeente laten registreren, zijn automatisch bekend bij de IND. Zij hoeven nu niets te doen om hun verblijfsrecht te regelen. De IND werkt nog uit hoe deze vluchtelingen bewijs van hun verblijfsrecht krijgen dat op termijn nodig kan zijn om gebruik te maken van bepaalde voorzieningen. 

  COA: Net als iedereen kunnen asielzoekers naar de huisarts, een verloskundige of het ziekenhuis. COA-medewerkers informeren asielzoekers over de Nederlandse gezondheidszorg en begeleiden minder zelfredzame bewoners bij hun gang naar de zorg. Op elk azc houdt een huisarts spreekuur. En met vragen over hun gezondheid kunnen de bewoners van een azc 24/7 bellen met een medisch contactcentrum. 

  Declareren 
  CAK:
   Het verlenen van zorg aan Oekraïense vluchtelingen dient binnen 7 dagen na (start) zorgverlening gemeld te worden via het "Meldpunt Onverzekerden Zorg” https://www.meldpuntonverzekerdenzorg.nl bij de GGD GHOR om subsidie via het CAK aan te kunnen vragen. Sinds 28 april 2022 is het niet meer nodig om dit elke 30 dagen te vernieuwen.  

  Nederlandse zorgverzekering:  
  Indien mensen uit Oekraïne een baan in Nederland hebben, hebben zij recht op een Nederlandse zorgverzekering. 

  Regeling asielzoekers
  Indien Oekraïense mensen door de COA worden opgevangen hebben zij een COA-pas. Dan wordt er gedeclareerd via de regeling asielzoekers.  


  Organisatie van de Nederlandse geboortezorg 

  In Oekraïne is het gebruikelijk om naar een ziekenhuis/gynaecoloog te gaan voor zorg tijdens zwangerschap of baring. Dit betekent dat vrouwen uit Oekraïne de verloskundige beroepsgroep niet (goed) kennen, net zomin als de thuisbevalling. Dit is vergelijkbaar met andere groepen vluchtelingen. Dit betekent dat er uitleg over het Nederlandse systeem, de rol en opleiding van de Nederlandse verloskundige én het systeem van kraamzorg gegeven moet worden tijdens de zwangerschap.  

  Ondersteunende producten:  

   
  ABC aandachtspunten 

  Aangifte van geboorte 
  Ouders moeten binnen 3 dagen aangifte doen. Indien zij dat niet kunnen, mag eenieder die bij de geboorte aanwezig was aangifte doen. Het kan dus voorkomen dat je zelf aangifte zult moeten doen. Hiervoor dien je minimaal een geldig ID-bewijs van jezelf mee te nemen.  

  Abortus provocatus 
  Het is in Oekraïne gebruikelijk dat het ziekenhuis/de gynaecoloog geboortezorg verleent. De Oekraïense vrouw is daardoor niet/minder bekend met het Nederlandse systeem waarin de verloskundige een prominente rol heeft. De kans dat een Oekraïense vrouw zich primair tot een verloskundige richt bij wens tot abortus provocatus is dan ook gering. Indien een zwangere vrouw zich toch primair tot de verloskundige richt met deze zorgvraag, dan is het van belang om het gesprek hierover aan te gaan met behulp van een professionele tolk. 

  Daarnaast kan het voorkomen dat een zwangere in zorg komt waarbij de zorgverlener het vermoeden heeft dat het een ongewenste zwangerschap betreft. Ook dan is het van belang om hierover te spreken met de zwangere met behulp van een professionele tolk. 

  Er is informatie over abortus provocatus beschikbaar in het Pools, Engels en Russisch via de volgende links: Wat te doen bij een ongeplande zwangerschap  en abortus. Belangrijk is dat Oekraïense vrouwen die een abortus provocatus wensen vooraf bij de abortuskliniek controleren of de abortus op de gebruikelijke wijze wordt vergoed. Het CAK kent geen financiële regeling voor abortuszorg. Voor Oekraïense vrouwen met een COA-pas en voor vrouwen met een Nederlandse zorgverzekering kan declaratie wel plaatsvinden. 

  Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen/Tienerzwangerschap 
  Onder de groep gevluchte Oekraïense vrouwen bevinden zich ook minderjarige meisjes. Minderjarige vluchtelingen hebben gerede kans om slachtoffer van mensenhandel te zijn of te worden. De rijksoverheid biedt deze informatie over de definitie van mensenhandel, signalen die kunnen wijzen op dit slachtofferschap en hoe te handelen.  

  Je kunt ook gebruik maken van de tools omtrent huiselijk geweld die de KNOV (mede) heeft ontwikkeld. 

  Anticonceptie  
  In Oekraïne kopen mensen anticonceptiemiddelen zonder recept bij een apotheek. Houd er rekening mee dat de kennis over anticonceptie en over het adequaat gebruik van anticonceptie bij Oekraïense vrouwen mogelijk niet optimaal is en uitleg hierover extra aandacht behoeft. 

  Ondersteunend materiaal: 

  Anticonceptie vergoeding
  Er is niet voldoende duidelijk over de vergoeding van anticonceptiemethoden voor Oekraïners in Nederland. Het Ministerie van Justitie is bezig de mogelijkheden voor een vergoeding van alle anticonceptie methoden, zoals dit ook geldt voor de medische zorg aan asielzoekers in de Asielzoekerscentra (AZC), te onderzoeken. Oekraïners hebben geen asielzoekersstatus. Men verwacht dat de regelingen gelijk worden getrokken, maar de verwachting is dat de contracten nog een paar maanden op zich laten wachten. Wel heeft VWS garanties afgegeven dat Oekraïners gratis toegang hebben tot abortuszorg.

  Momenteel vallen Oekraïners die gevlucht zijn naar Nederland onder de regeling van onverzekerden, maar zij hebben wel recht op zorg zoals vastgesteld in de basisverzekering. Anticonceptiemiddelen worden in de basisverzekering alleen tot 21 jaar vergoed. Professionals kunnen voor een vergoeding van anticonceptie, desgewenst een beroep doen op een speciale subsidieregeling voor gevluchte Oekraïners in hun gemeente. Gevluchte Oekraïners in kwetsbare omstandigheden, wonend in een Nu Niet Zwanger gemeente, die anticonceptie willen gebruiken, maar de kosten hiervoor niet zelf kunnen betalen, kunnen ook een beroep doen op Nu Niet Zwanger in hun eigen gemeente (NuNietZwanger.nl). Nog niet in alle gemeenten is Nu Niet Zwanger uitgerold.  

  Babyspullen 
  Indien een vrouw, naar jouw inschatting, niet voldoende leefgeld heeft om babyspullen te kopen dan kun je een aanmelding voor haar regelen bij Stichting Babyspullen.

  Het goedkoop regelen van een maxi-cosi kan via tweedehands winkels of Marktplaats. Het is het overwegen waard om als praktijk een aantal (tweedehands) maxi-cosi's te hebben die je kunt uitlenen. Mogelijkheden om via social media en het eigen netwerk aan spullen te komen, zijn de meeste verloskundigenpraktijken niet onbekend. Mogelijk zijn er in de gemeente ook initiatieven waarvan gebruik gemaakt kan worden. 

  Bevalling 

  • De thuisbevalling is onbekend in het Oekraïense systeem. Uitleg over de organisatie van de zorg tijdens de zwangerschap is zinvol. Vanzelfsprekend is een actieve uitvraag over de verwachtingen en wensen van de vrouw net als altijd belangrijk.
  • Vrouwen kunnen met een sociale indicatie zonder extra kosten poliklinisch baren. Zorginstellingen kunnen vragen om controle op MRSA/BMRO of quarantainemaatregelen instellen bij een onbekende status. 
  • De afwezigheid van de partner vraagt specifieke aandacht, evenals de opvang van oudere kinderen tijdens de baring.  
  • Vervoer van en naar het ziekenhuis vragen al in de zwangerschap aandacht, net als het aankaarten van de noodzaak van een maxi-cosi voor vervoer van de pasgeborene in de auto.   

  Ondersteunende producten: 


  Consultatiebureau 
  Uitleg geven over rol en functie van het consultatiebureau in zwangerschap en/of kraamperiode.  

  Ondersteunend materiaal: 

  CenteringPregnancy 

  Als je CenteringPregnancy aanbiedt in je praktijk kun je overwegen om Oekraïense vrouwen die enigszins Engels spreken te laten aansluiten bij je groepen. Dit geeft hen de kans om zwangere vrouwen te leren kennen, het geboortezorg systeem in Nederland te leren kennen en om veel informatie te krijgen. Binnen je groepen zijn er vast zwangeren die willen en kunnen vertalen.  

  Daarnaast is het goed om te weten dat op landelijk niveau een plan ontwikkeld wordt om online Centering groepen specifiek voor Oekraiense vrouwen uit te rollen. Dit naar analogie van het project voor Eritrese zwangeren (als je dit nog niet kent: het is echt de moeite waard om je Eritrese zwangeren hiernaar te verwijzen. 

  Gemeente 
  Door de grote rol van de gemeente in de opvang van Oekraïense vluchtelingen is het belangrijk om een contactpersoon binnen deze organisatie te regelen. Uit te zoeken onderwerpen binnen je eigen gemeente zijn onder andere:  

  De organisatie van de huisartsen- en mondzorg, de mogelijkheden qua (budget voor) zwangerschapskleding en babyspullen, een eventueel centraal georganiseerde vrijwilligerspool voor begeleiding van de Oekraïense vluchteling, de toegankelijkheid van kleding-/speelgoedbank, de mogelijkheden voor ondersteuning door tolk/vertalers.  

  Bespreek met je contactpersoon of de gemeente kan ondersteunen bij signalen die je binnen deze groep ziet, daarnaast kun je aangeven dat het de voorkeur verdient om zwangere vrouwen in de gemeentelijke opvang niet te laten verhuizen na 34 weken. 

  Hielprik en gehoortest 
  Deze worden uitgevoerd zoals gebruikelijk, naar aanleiding van geboorteaangifte.  

  Ondersteunend materiaal: 

  Infectieziekten en vaccinaties 
  Over het algemeen komen infectieziekten in Oekraïne vaker voor dan in Nederland. De vaccinatiegraad ten aanzien van onder andere BMR, DKTP en Covid-19 ligt over het algemeen lager dan in Nederland. Zie ook: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/vluchtelingenoekraine 

  Ziektebeelden die vaker voorkomen zijn: polio, mazelen, rubella, kinkhoest, corona, TBC, HIV, syfilis, hepatitis B, tuberculose en (nog niet eerder genoemde) Soa’s. 

  Vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op vaccinatie tijdens de zwangerschap. Dit betekent dat informeren over deze mogelijkheden in de zwangerschap besproken dient te worden. Meer specifiek betreft het hier de vaccinaties tegen Corona en kinkhoest. Je kunt moeders van oudere kinderen verwijzen naar de JGZ/GGD zodat ook deze kinderen gevaccineerd kunnen worden volgens het Rijksvaccinatieprogramma. 

  Hoesten wat meer dan 2 weken aanhoudt, eventueel gepaard gaand met nachtzweten, gewichtsverlies en/of koorts kunnen duiden op TBC. Verwijs in deze situatie naar huisarts en/of GGD. 

  Ondersteunende producten: 

  Kraampakket  
  Zoals voor alle basisverzekerden geldt, geldt ook voor de Oekraïense zwangere dat een kraampakket niet wordt vergoed. Zij moet dit zelf aanschaffen. Ondersteuning hiervan kan door als praktijk zelf restanten in te zamelen en her te verdelen. 

  Kraamzorg 
  Kraamzorg is een typisch Nederlands fenomeen. Uitleg tijdens de zwangerschap over de mogelijkheid, de rol en functie van kraamzorg is zinvol. Indien nodig, organiseer zelf de aanmelding bij een kraamzorgorganisatie. Er geldt geen eigen bijdrage op kraamzorg voor vluchtelingen uit Oekraïne indien zij onder de Regeling Medische Zorg Asielzoekers vallen of indien declaratie van zorg verloopt via het CAK. 

  Ondersteunende producten: 

  Lactatiekunde
  Indien declaratie van zorg verloopt via het CAK of indien Oekraïense vluchtelingen vallen onder de Regeling Medische Zorg Asielzoekers wordt lactatiekundige zorg niet vergoed. Enkel zorg uit het basispakket wordt vergoed en lactatiekundige zorg zit niet in het basispakket.

  Huisarts en mondzorg 
  Ook voor vluchtelingen uit Oekraïne is de huisarts de eerstaangewezen persoon bij lichamelijke en psychische klachten. Verwijs dus zo nodig door naar de huisarts. Wees alert op het frequenter voorkomen van onder andere TBC in Oekraïne vergeleken met Nederland.  

  Vrouwen die in een gastgezin wonen kunnen voor huisartsenzorg in principe naar de huisarts van het gastgezin. Voor vrouwen die in een gemeentelijke opvang verblijven, wordt huisartsenzorg door de gemeente geregeld. Mondzorg wordt alleen in acute situaties vergoed door het CAK  

  MRSA/BMRO  
  Informeer bij je preferente ziekenhuis hoe zij omgaan met het potentiële MRSA/BMRO risico bij vrouwen uit Oekraïne die in een gemeenschappelijke opvang (denk aan schuilkelders/gemeentelijk opvang in of buiten Nederland) hebben verbleven of verblijven. Indien het protocol voor deze specifieke groep voorschrijft dat bij een onbekende MRSA/BMRO status geïsoleerde opname nodig is, verdient het de aanbeveling om bij 34 weken een kweek af te nemen (zie ook ketenrichtlijn asielzoekers, met als doel voor de zwangere: het voorkomen van quarantainemaatregelen bij baring in een ziekenhuis met daardoor een betere communicatie tot gevolg. 

  Ongecontroleerde graviditeit 
  Er bestaat geen landelijk protocol ongecontroleerde graviditeit. Volg je regioprotocol.  
  Indien er geen regioprotocol bestaat, overweeg dan in ieder geval de mogelijkheid van een GUO bij een ongecontroleerde zwangerschap. Daarnaast is het van belang om het protocol datering van de zwangerschap te volgen indien je twijfels hebt over de betrouwbaarheid van de vermoedelijke a terme datum. 

  Partner/oudere kinderen
  Veel vrouwen zijn zonder partner naar Nederland gekomen. Schenk hier, net als in de lockdownperiodes, aandacht aan. Geef de mogelijkheid tot (beeld)bellen tijdens je consult. Het kan behulpzaam zijn je WIFI inlog te delen.  

  Bespreek tijdens de zwangerschap of de zwangere een “belangrijke andere persoon” tijdens haar baring kan betrekken. Indien dit niet het geval is, vraag of zij hier behoefte aan denkt te hebben. Check in je gemeente of er vrijwilligers (bijvoorbeeld via vluchtelingenhulp) zijn die hiervoor benaderd kunnen worden, maar mogelijk is er in je eigen netwerk ook wel iemand die dit als vrijwilliger wil doen. Een vrijwilliger kan mogelijk ook zorgen voor vervoer tijdens en na de baring.  Bespreek ook de mogelijkheid om de partner via (beeld)bellen tijdens de baring “aanwezig” te laten zijn.  

  Bespreek tijdens de zwangerschap de noodzaak om opvang tijdens de bevalling (door derden) te regelen voor eventuele oudere kinderen. Mogelijk kan dit iemand uit het gastgezin zijn, medebewoners uit de gemeentelijke opvang of een vrijwilliger uit een vrijwilligerspool. 

  Prenatale screening 
  Oekraïense zwangere vrouwen komen in aanmerking voor de prenatale screeningsprogramma’s volgens de in Nederland geldende afspraken. Dit betekent dat een zwangere vrouw uit de Oekraïne kan kiezen voor de NIPT, het eerste trimester SEO en het tweede trimester SEO als zij onder controle is bij een verloskundig zorgverlener in Nederland. De bestaande exclusiecriteria voor de NIPT en eerste trimester SEO gelden ook hier. Ook geldt de eigen bijdrage voor de NIPT van €175. (Bron: SPN, Nijmegen) 

  Er bestaat geen informatie over deze onderzoeken in het Oekraïens, noch in het Russisch. Wel vind je deze folders in het Pools en Engels op www.pns.nl

  PSIE/12 weken laboratoriumonderzoek/Anti-D 
  De kosten van het standaard bloedonderzoek (bloedgroep, (foetale) rhesus, irregulaire antistoffen, hepatitis B, syfilis en HIV) komen niet ten laste van de Oekraïense vluchteling. Net zomin als de kosten van de anti-D en de toediening daarvan ten laste komen van de Oekraïense vluchteling. 
  Ook aanvullende laboratoriumonderzoeken (denk aan rubella, varicella, Hb, MCV, glucose, schildklieronderzoek, vitaminestatus) worden niet verhaald op onverzekerde mensen uit Oekraïne. 
  Indien de zwangerschap ongecontroleerd, dan wel ongedocumenteerd is en de verwachting is dat de zwangerschapsduur >28 weken is, overleg dan met je laboratorium wat ervoor nodig is om de foetale rhesusfactor snel te bepalen (indien de vrouw rhesus negatief blijkt). 
  Omdat de prevalentie van Soa's hoger is in Oekraïne dan in Nederland, is de kans aanwezig dat je zult moeten verwijzen naar GGD, huisarts of 2e/3e lijn.  Volg hierin de bestaande landelijke en/of regionale afspraken. 
  Indien het PSIE-onderzoek in Oekraïne is uitgevoerd, maar uit de anamnese blijkt dat er sprake was van bijvoorbeeld seksueel geweld na deze bepaling, overweeg het herhalen van het Soa-onderzoek. 
  Er geldt geen eigen bijdrage op laboratoriumonderzoek voor vluchtelingen uit Oekraïne indien zij onder de Regeling Medische Zorg Asielzoekers vallen of indien declaratie van zorg verloopt via het CAK.

  Meer informatie over de kosten van eventueel bloedonderzoek en zorg staan op de websites van het RIVM en het Zorginstituut. Zie de volgende websites:  

  Ondersteunend materiaal met betrekking tot PSIE: 

  Psychische klachten 
  Onder meer door het moeten vluchten, door oorlogsgeweld en door het moeten achterlaten van partners is er een verhoogde kans op stress gerelateerde klachten. Zoals in elke situatie vraagt dit van verloskundigen alertheid, het bespreekbaar maken van eventuele signalen en doorverwijzen waar nodig naar de huisarts. 

  Schildklierproblematiek 
  Hypothyroïdie komt vaker voor bij vluchtelingen uit Centraal-Oekraïne ten gevolge van de kernramp in Tschernobyl, 1986 (https://www.pharos.nl/infosheets/oekraiense-vluchtelingen/). Informeer actief naar deze aandoening en het gebruik van eutyrox. Stel diagnostiek en behandeling in waar nodig.      

  TBC screening  
  RIVM: Door de recente oorlog in Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen richting het Westen. Er zijn grote aantallen vluchtelingen in de buurlanden; ook in Nederland zijn ruim 20.000 vluchtelingen uit Oekraïne aangekomen, waaronder veel vrouwen die zwanger zijn. 

  Een aantal beroepsverenigingen hebben specifieke adviezen opgesteld. Bijgevoegd vindt u een brief van de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT), over de tuberculosescreening van Oekraïense vluchtelingen. In deze brief vraagt de CPT ook aandacht voor het feit dat kinderen van Oekraïense ouders in aanmerking komen voor vaccinatie tegen tuberculose (BCG-vaccinatie). Dat geldt uiteraard ook voor de kinderen die nu in Nederland geboren worden, waarvan één of beide ouders uit Oekraïne komt. Op basis van de Basisregistratie Personen (BRP) worden deze kinderen rond de 2e levensmaand opgeroepen door de afdeling tuberculosebestrijding van de GGD voor de BCG-vaccinatie. 

  Ondersteunend materiaal: 

  Tolken/Taalbarrières 
  Sommige Oekraïners spreken naast Oekraïens ook Engels, Russisch of Pools. De meeste Oekraïense zwangeren hebben geen COA-zorgpas, tenzij zij geplaatst zijn in een asielzoekerscentrum. Dit maakt dat het inzetten van professionele tolken meestal voor rekening van de eerstelijns verloskundigenpraktijk komt.  

  Informatie over wanneer en hoe je een professionele tolk inzet is beschikbaar, waarbij ook tips gegeven worden hoe het gesprek met een tolk gevoerd hoort te worden https://www.zoschakeltueentolkin.nl/tolk-voor-oekra%C3%AFners

  Je hebt als zorgverlener informatieplicht. Op het moment dat er sprake is van een complexere vraag/situatie dan is het vrijwel onmogelijk om zonder tolk te werken.  

  Bij vrijwillige tolken of tolken die een vrouw zelf meeneemt (kinderen zijn nooit een tolk) is het raadzaam om ter controle aan de vrouw  te vragen wat zij van het gesprek heeft begrepen. Houd in het achterhoofd dat een zelf meegenomen tolk soms een signaal is van mensenhandel.  

  Vertaalapps vertalen niet altijd even betrouwbaar, zeker niet als je van het Nederlands in het Oekraïens en vice versa wil vertalen. De kwaliteit van vertalen door apps neemt toe als je vanuit of naar het Engels laat vertalen.  

  Benoem tijdens consulten de mogelijkheid aantekeningen te maken, ook indien een tolk beschikbaar is. Actieve participatie tijdens het consult leidt namelijk tot minder verlies van informatie. Vanzelfsprekend mag een vrouw het gesprek tijdens een consult ook opnemen om opnieuw te luisteren. Nogmaals: kinderen zijn nooit een tolk! 

  Vervoer 
  Er is geen financiële regeling voor vervoer van en naar het ziekenhuis (bijvoorbeeld tijdens de baring). Bespreek dit tijdens de zwangerschap, kijk of er vrijwilligers in je gemeente beschikbaar zijn die dit vervoer kunnen faciliteren. Denk ook aan het vervoer van een pasgeborene in de auto; een maxi-cosi geregeld hebben vóór de baring scheelt veel stress bij iedereen.  

  Bij spoed moet je vanzelfsprekend een ambulance inzetten. 

  Indien je overweegt om zelf personen te vervoeren vanuit je professie, check dan bij je autoverzekeraar of (professioneel) vervoer van personen door je verzekering wordt gedekt indien een ongeval zou plaatsvinden. 

  Zwangerschapsdossier uit een buitenland 
  Mogelijk heeft de zwangere uit Oekraïne medische documenten met betrekking tot haar zwangerschap bij zich. Beoordeel deze op begrijpelijkheid qua taal en op kwaliteit van de gegevens. Kwalitatief goede gegevens neem je over (met bronvermelding) en gegevens die onbegrijpelijk zijn dan wel kwalitatief niet aan de Nederlandse standaard voldoen, neem je niet over. Je zult dus sommige onderzoeken nogmaals moeten uitvoeren.  

  Het adequaat bijhouden van het zwangerschapsdossier is van belang omdat zwangeren uit Oekraïne ook in Nederland regelmatig verhuizen. Heb aandacht voor overdracht van het dossier bij verhuizing of verwijzing aan de volgende zorgverlener. 

  Zwangerschapskleding 

  Mogelijk zijn er in je gemeente initiatieven waarvan gebruik gemaakt kan worden. 

 • Relevante documenten, zoals de Ketenrichtlijn Geboortezorg Asielzoeksters en de TBC-screening vind je aan de rechterkant van deze pagina in de side bar.