Zorgcontractering

Er zijn nauwe contacten met ZN over praktische zaken in de contractering. Deze gesprekken kan de KNOV niet voeren zonder input van onze leden. Om te horen wat er speelt in de verschillende regio's, zijn er werkgroepen in het leven geroepen. 

Zorgverzekeraars

De overlegstructuur met de zorgverzekeraars ziet er als volgt uit:

VOZ 

In het VOZ (Verloskundig Overleg Zorgverzekeraars) vindt de bespreking met de verloskundigen (afvaardiging uit het I-VOZ) en verzekeraars (veelal beleidsadviseurs en zorginkopers) plaats. Hier wordt input gegeven op bijvoorbeeld inkoopbeleid en contracten, wanneer de verzekeraar daarvoor open staat. Daarnaast worden knelpunten besproken zoals de H3-regeling en CTG bij nieuwe aanbieders. Aanvullend vindt er regelmatig een bestuurlijk overleg plaats met de directie van de verzekeraars, de directeur KNOV en de senior programmamanager (SPM) Finance. 

I-VOZ & PLAZA 

Het I-VOZ staat voor Intern Verloskundig Overleg Zorgverzekeraars. In dit overleg worden actuele zaken doorgenomen die met de verzekeraars moeten worden besproken. Denk aan zaken in het inkoopbeleid en overeenkomsten die een belemmering kunnen vormen in de contractering. Er wordt een agenda bepaald en er worden vertegenwoordigers aangewezen die deelnemen aan het VOZ. Er zijn vier I-VOZ-zen, namelijk Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis. 
 
In het PLAZA (platform algemene zaken) komen de leden uit de vier I-VOZ-en samen om onderling informatie uit te wisselen over de stand van zaken met de verzekeraars.Wil je als verloskundige graag meedenken in een Intern Verloskundig Overleg Zorgverzekeraars (I-VOZ) en is er nog geen vertegenwoordiging vanuit jouw regio? Dan kun je je aanmelden door contact op te nemen via Mijn Helpdesk in MijnKNOV. Ook voor vragen kun je bij de helpdesk terecht. 

 

Inkoopbeleid, contracten en materiele controles  

De KNOV overlegt jaarlijks met de zorgverzekeraars over hun inkoopbeleid voor het komende jaar. Deze gesprekken voert de KNOV samen met haar leden en de zorgverzekeraars. 
Mocht je als verloskundige bepaalde innovaties voor je regio voor ogen hebben en weet je niet hoe je deze verder brengt, neem dan contact met ons op via Mijn Helpdesk in MijnKNOV. Ook voor vragen kun je bij de helpdesk terecht. 

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda