Leefstijl

In november 2018 is het Nationaal Preventie Akkoord 'Een gezonder Nederland' mede door de KNOV ondertekend. Het Preventieakkoord biedt een goede basis om de zorg aan zwangeren en moeders nog beter te maken en ieder kind een goede start te geven. Daartoe is voorjaar 2021 het project Vroegsignalering en zwangerschap gestart. Dit project richt zich in eerste instantie op het vroeg signaleren van alcohol voor, tijdens en na de zwangerschap. Voor dit project is een projectgroep ingericht bestaande uit leden en samenwerkingspartners als bijvoorbeeld het Trimbos-instituut. Daarnaast fungeert een panel van leden als klankbord voor de projectgroep. De KNOV is ook lid van de Alcoholtafel: Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcohol.

Behalve aandacht voor alcoholgebruik is ook stoppen met roken een aandachtgebied binnen de portefeuille Preventie. De KNOV is een van de samenwerkende partijen in het partnership stoppen met roken. Omdat ieder kind recht heeft op een rookvrije start hebben alle zorgprofessionals – van verloskundige tot jeugdarts – de handen ineengeslagen. Ze werken samen in de Taskforce Rookvrije Start. Het doel van de Taskforce is dat meer (aanstaande) ouders stoppen met roken en rookvrij blijven. De Taskforce bevordert multidisciplinaire zorg, agendeert het onderwerp en verbetert kennis van professionals en publiek. Namens de KNOV hebben leden zitting in deze taskforce.