KNOV Winkelmandje (0) Menu

Coronavirus

Gepubliceerd: 10 maart 2020, laatste update: 06 mei 2021

Laatste updates

Op deze pagina staan de laatste updates over de ontwikkelingen en adviezen m.b.t. COVID-19.

Nethoss registreert alleen nog opgenomen zwangeren

Per 1 mei jl. is Nethoss gestopt met de registratie van COVID-19-positieve zwangeren. Nethoss registreert alleen nog de zwangeren die opgenomen moeten worden.

Update standpunt COVID-19 en zwangerschap, bevalling en kraambed

Het standpunt COVID-19 en zwangerschap, bevalling en kraambed van 19 maart jl. is aangepast m.b.t. het advies van het dragen van een N95/FFP2 masker.

De aanpassing (pagina 18) die is doorgevoerd op 23 april 2021: 'Het advies is nu dat de zorgverleners tenminste een chirurgisch masker IIR en oogbescherming (bril of face-shield) dragen tijdens alle bevallingen van niet recent geteste of asymptomatische vrouwen.'
(In de versie van 19 maart jl. werd geadviseerd ter bescherming van de aanwezige zorgverleners om een N95/FFP2 masker te dragen tijdens alle bevallingen van niet recent geteste of asymptomatische vrouwen.)

De KNOV-werkgroep Corona gaat dit aanpassen in de documenten op de KNOV website.

Update Standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’

De multidisciplinaire werkgroep ‘COVID-19 en Zwangerschap’ heeft het Standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’ op 22 april jl. herzien.
Het standpunt omtrent vaccinatie in zwangerschap en kraambed is hierin aangepast. Opgenomen is nu dat het advies is dat alle zwangere vrouwen zich laten vaccineren en bij voorkeur met een mRNA-vaccin. Tevens is het advies van het dragen van het N95/FFP2 masker ter bescherming van de aanwezige zorgverleners tijdens alle bevallingen van niet recent geteste of asymptomatische vrouwen, vervallen. Dit advies luidt nu:

'ter bescherming van de aanwezige zorgverleners, is het advies dat zij tenminste een chirurgisch masker IIR en oogbescherming (bril of face-shield) dragen tijdens alle bevallingen van niet recent geteste of asymptomatische vrouwen'.

Het standpunt is te vinden op de pagina Protocollen, richtlijnen en documenten.
Op deze pagina staat eveneens een brief voor zwangeren.

Update vaccinatie geboortezorgverleners

Het ministerie van VWS heeft, na het herhaaldelijke verzoek van de werkgroep Corona om geboortezorgverleners voorrang te verlenen in de vaccinatiestrategie, helaas laten weten dat geboortezorgverleners geen voorrang krijgen en in de reguliere vaccinatiestrategie worden meegenomen. De werkgroep blijft zich onverminderd inzetten om zo snel mogelijk de verloskundigen gevaccineerd te krijgen.

Het blijft belangrijk dat onze leden contact houden met regionale GGD’s, binnen het VSV met gynaecologen en ROAZ om te kijken of er mogelijkheden zijn om via hen te vaccineren. Als huisartsen weer mogen starten met vaccineren ontstaat wellicht opnieuw de mogelijkheid via hen een spillage vaccin te krijgen. Zie ook het nieuwsbericht 'Update vaccinatie geboortezorgverleners'.

Update meerkostenregeling en UBO

Op 26 maart 2021 publiceerde Zorgverzekeraars Nederland een bericht over het aanvragen van de meerkostenregeling. Het gaat hierbij om meerkosten die gemaakt zijn tijdens de coronacrisis. Zorgverzekeraars Nederland heeft in 2020 aangegeven te kijken naar een passende generieke vergoeding voor de gemaakte meerkosten als gevolg van corona. Een extern onderzoeksbureau heeft gekeken naar de compensatie. Een van de voorwaarden voor het aanvragen van de meerkostenregeling met betrekking tot meerkosten die tijdens de coronacrisis gemaakt zijn, is een UBO-registratie. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht Meerkostenregeling en UBO.

Wat wordt verstaan onder meerkosten?

Als wij het over meerkostenregeling hebben, dan gaat het om een tegemoetkoming in de meerkosten, waarbij de volgende kosten zijn meegenomen in de bepaling:

 • Tijdelijke aanpassingen om te voldoen aan de anderhalvemetermaatschappij (bijvoorbeeld bewegwijzering)
 • Extra inhuur van personeel (is alleen meegeteld indien aantoonbaar voor COVID‐19 zorg of het garanderen van beschikbaarheid)
 • Persoonlijke beschermingsmaterialen (bijvoorbeeld mondkapjes, handschoenen, beschermbrillen en beschermschorten)
 • Extra kosten voor schoonmaak en afvalverwerking (disposables)
 • Extra kosten voor zorggerelateerd transport
 • Uitvoeren en/of uitbesteden van COVID‐19‐testen voor personeel die de GGD niet kon uitvoeren in de periode van maart tot en met mei 2020.

Hoe kom ik in aanmerking voor deze compensatie?

 • De bijdrage kan tussen 11 april en 13 mei 2021 worden aangevraagd via Vecozo, hierna is dit niet meer mogelijk
 • Verloskundigen kunnen aanspraak maken op de meerkostenregeling. Alleen de zorgaanbieders die ook in aanmerking kwamen voor de zogeheten generieke continuïteitsbijdrageregeling (CB-regeling) krijgen de mogelijkheid om deze tegemoetkoming aan te vragen. Het gaat om zorgaanbieders in verschillende sectoren met een jaaromzet kleiner dan tien miljoen euro. Verloskundigen behoren tot deze groep. Het is geen voorwaarde dat zij eerder gebruik hebben gemaakt van de CB-regeling.
  N.B. Met de continuïteitsbijdrageregeling wordt dus NIET de zorgbonus bedoeld.
 • De regeling bestaat uit een percentage dat door een onafhankelijk bureau is vastgesteld. Voor verloskunde is dit vastgesteld op 0,75% van de omzet.
 • Uitbetaling vindt plaats vanaf eind mei in fases.

Overige informatie

 • Brief ZN Meerkostenregeling (128 KB alleen voor leden)

Nethoss update 25-03-21

Per 1 maart 2020 is NethOSS gestart met de registratie van COVID-19 positieve zwangeren in Nederland. We willen de 1e lijn, 2e lijn en kraamzorg vragen om alle SARS-CoV-2 positieve vrouwen (tot 42 dagen post-partum) bij ons te melden. Casus kunnen op twee manieren gemeld worden:

1. via een contactpersoon die in elk ziekenhuis is aangesteld

2. door een mail te sturen aan info@nethoss-perined.nl

Als er een melding gedaan is, wordt een NethOSS ID (registratienummer aangemaakt) en ontvangt de melder een link naar een online case report form met aanvullende vragen. Eerder verliep de registratie alleen via de tweede lijn, maar vanwege het grote aantal meldingen vanuit de eerste lijn tijdens deze tweede golf, willen we de verloskundigen uit de 1e lijn vragen om direct contact met ons opnemen om een NethOSS ID (registratienummer) en link naar de vragenlijst te ontvangen.

Aangezien er via de NethOSS wekelijks geregistreerd wordt, lopen we iets achter op de actuele situatie. De onderstaande resultaten zijn een samenvatting van de informatie die we tot nu toe ontvangen hebben.

Tot 24-03-2021 zijn in totaal 7374 meldingen gedaan van zwangeren met een bewezen COVID-19 infectie. Grafiek 1 en Grafiek 2 geven een overzicht van het type meldingen en een overzicht per week. Grafiek 3 geeft een overzicht van het aantal meldingen per provincie.

Van de 7374 meldingen, hebben we van 6452 casus aanvullende informatie ontvangen.

Zwangerschap
Van deze binnengekomen casus zijn 2907 vrouwen nog zwanger. Er heeft 4 keer een intra-uteriene vruchtdood plaatsgevonden bij vrouwen die eerder een COVID-19 infectie doormaakte, of er een verband is met de infectie is nog niet duidelijk. Bij 3 vrouwen waren kweken post-partum van placenta en vruchtwater negatief voor SARS-CoV-2 (van 1 zwangere wachten we nog op aanvullende informatie). 33 vrouwen hebben opgenomen gelegen op de intensive care en 30 op de obstetrische ‘high care’. In totaal hebben nu 378 vrouwen antepartum opgenomen geweest en 32 postpartum. Van de vrouwen die opgenomen hebben gelegen, is van 199 vrouwen (53%) bekend dat ze zijn opgenomen vanwege klachten passend bij COVID-19. Bij 100 vrouwen is beschreven dat er radiologische afwijkingen waren passend bij een virale pneumonie. De meest voorkomende klachten waren hoesten (n=2658; 44%), koorts (n=1583; 26%) en griepachtige klachten (n=1641; 27%).

Therapie
In 647 casus werd gestart met medicatie. Bij 114 casus werd gestart met antibiotica. Er werd in 7 casus beschreven dat werd gestart met een antiviraal middel, zoals tamiflu en remdesivir. Bij 4 vrouwen werd dexamethason toegediend. Er is bij 105 vrouwen beschreven dat zij tijdelijke behandeling met zuurstof hebben ontvangen. Van deze vrouwen hebben 36 een O2 masker gekregen en zijn 18 patiëntes geïntubeerd (geweest), waarvan 10 ook op de buik beademd zijn. In een aantal casus wordt beschreven dat een neusbril voldoende was. In totaal kregen 20 vrouwen nog zuurstoftherapie tijdens de bevalling.

Partus
Van de 1978 vrouwen die niet meer zwanger zijn, zijn 75 casus gemeld waarbij er sprake is geweest van een miskraam. 314 van de overige 1903 vrouwen zijn bevallen middels sectio. Bij 154 gaat het om een primaire sectio. Van de 160 secundaire sectio’s was in 39 casus sprake van niet vorderende baringen, in 75 casus van verdenking foetale nood, 3 casus een combinatie van niet vorderende baring en foetale nood en 47 om overige redenen. In 136 casus was sprake van vroeggeboorte (94 casus met een termijn <36 weken en 42 casus >36 weken).
Er worden in 151 casus tekenen van dreigende vroeggeboorte beschreven. 58 zwangeren kregen corticosteroïden voor foetale longrijping. De bevalling werd bij 603 vrouwen ingeleid, van wie bij 31 vrouwen vanwege COVID-19. Pijnstilling durante partu werd bij 745 vrouwen gestart: epidurale analgesie (n=495), remifentanil (n=185), epidurale analgesie en remifentanil (n=29), pethidine of morfine (n=28), lachgas (n=6), zowel morfine als remifentanil (n=2). In 375 casus werd aanvullend microbiologisch onderzoek gedaan door middel van vaginale kweken, kweken van het vruchtwater of van de placenta. In 1 van deze casus was de vaginale kweek positief voor SARS-CoV-2, 6 keer de kweek van het vruchtwater, 8 keer de kweek van de placenta en 3 keer van het navelstrengbloed.

Neonataal
Van de 1923 pasgeborenen (er is in 20 casus sprake geweest van een gemelli-zwangerschap) werden 219 neonaten postpartum opgenomen op de afdeling neonatologie. Bij 1310 neonaten werd gestart met borstvoeding. Daarbij werden geen problemen beschreven. Er zijn 4 neonaten postpartum overleden, waarvan bij 1 vrouw zwanger van een gemelli, waarvan de doodsoorzaak niet gerelateerd is aan COVID-19 en bij 1 neonaat om nog onbekende reden. Er werd 1 neonaat direct post-partum positief getest op SARS-CoV-2 en opgenomen op de NICU met respiratoire insufficiëntie.

Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen via info@nethoss-perined.nl.

Grafiek 1 Totaal aantal meldingen

Grafiek 2 Aantal meldingen per week

Grafiek 3 Aantal meldingen per provincie

Deze informatie is alleen voor leden

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie

Inloggen

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur