KNOV Winkelmandje (0) Menu

CenteringPregnancy

Gepubliceerd: 23 oktober 2013, laatste update: 28 oktober 2013

Besluitvorming NZa tarief Centering Pregnancy

Recent kregen wij het bericht van NZa dat er geen tarief voor Centering Pregnancy kan komen, besluitvorming heeft op basis van de volgende redenering plaats gevonden.

"In de beleidsregel verloskunde is een tariefdifferentiatie doorgevoerd door middel van een toeslag voor zwangere vrouwen woonachtig in achterstandswijken. Deze toeslag compenseert voor de relatief zwaardere zorgvraag van zwangere vrouwen, woonachtig in achterstandswijken. Hierdoor is sprake van een tariefdifferentiatie op grond van zorgzwaarte. Deze wijze van tariefdifferentiatie sluit aan op het principe van differentiatie op zorgzwaarte zoals omschreven in de Beleidsregel 'Algemeen kader tariefprincipes curatieve zorg' (BR/CU-5149).

Differentiatie op de zorgzwaarte compenseert voor de relatief hogere kosten die nodig zijn om verloskundige zorg te leveren. Hiermee wordt een mogelijk risico op onderbehandeling voorkomen bij zwangere vrouwen met een zwaardere zorgvraag. Dit stelt verloskundigen in staat om het zorgaanbod af te stemmen op de zorgvraag van de zwangere vrouw.

Introductie van differentiatie op basis van Centering Pregnancy zou echter leiden tot een differentiatie van het tarief op basis van de aangeboden zorg, in plaats van differentiatie op basis van de zorgzwaarte. Bij differentiatie op zorgaanbod is de aansluiting tussen zorgvraag en zorgaanbod niet per definitie aan de orde. Hierbij speelt mee dat het aanbod niet is toegesneden voor zwangere vrouwen die hier gezien de zwaarte van hun zorgvraag op zijn aangewezen. Immers, voor alle zwangere vrouwen die gebruik maken van Centering Pregnancy, ongeacht of sprake is van een hogere zorgvraag, kan dan een hoger tarief worden gedeclareerd.

Het gelijktijdig toepassen van verschillende differentiatieprincipes binnen één bekostigingssysteem kan bovendien leiden tot dubbele bekostiging. Voor een zwangere vrouw uit een achterstandswijk die kiest voor Centering Pregnancy kunnen twee opslagen worden gedeclareerd die beiden kunnen compenseren voor dezelfde extra inspanning."

Meerwaarde niet duidelijk

Het zorginstituut stelt in hun beoordeling het volgende:

'De meerwaarde van Centering Pregnancy, die moet liggen in de extra tijd en aandacht, is niet duidelijk. Is er (meer) gezondheidswinst? De veronderstelde gezondheidswinst is nog niet voldoende aangetoond'

'Allereerst zal duidelijk gemaakt moeten worden welke groep op deze zorg is aangewezen en welk risico zij lopen. Waarom is het voor deze groep noodzakelijke zorg? Welk probleem is er?

Uitgangspunt is kennelijk dat het voor een bepaalde groep zwangere vrouwen nodig is de prenatale zorg op deze wijze, met extra tijd en aandacht, aan te bieden. Maar tegelijkertijd kunnen alle zwangere vrouwen, dus inclusief de vrouwen die extra tijd en aandacht van de verloskundige nodig hebben, kíezen in welke vorm (individueel of groepsbehandeling) zij prenatale verloskundige zorg willen ontvangen. Door de keuzemogelijkheid kunnen vrouwen voor wie de groepsbehandeling juist is bedoeld, worden gemist. En omgekeerd: vrouwen die de extra zorg en aandacht niet nodig hebben, kunnen toch meedoen aan de intensieve groepsbehandeling. Hoe selecteer je de juiste groep voor centering pregnancy?

Extra aandacht kan voor bepaalde vrouwen goed zijn, maar waarom is nu juist dit specifieke product, de centering pregnancy de beste oplossing? Ook andere aanbiedingsvormen zouden dan overwogen moeten worden. Ligt het dan wel voor de hand om voor het specifieke product centering pregnancy een opslag op het tarief mogelijk te maken?'

  • Reactie beoordeling tariefverzoek Centering Pregnancy (422 KB alleen voor leden)
  • Onderbouwing Centering Pregnancy tarief (199 KB alleen voor leden)

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur