KNOV Winkelmandje (0) Menu

Totstandkoming KNOV-richtlijnen

Gepubliceerd: 17 september 2013, laatste update: 06 februari 2014

KNOV-standaarden en standpunten zijn richtlijnen voor het verloskundig handelen. Ze worden opgesteld door het team Richtlijnontwikkeling van de KNOV, samen met een werkgroep van verloskundigen en eventueel andere deskundigen op dat specifieke gebied. Standaarden en standpunten beschrijven de taak van de verloskundigen bij het uitvoeren van verloskundige handelingen, screening, diagnostiek en het bepalen van verloskundig beleid. Ze worden door de Verloskundige Adviesraad Standaarden (VAS) geaccordeerd en het bestuur van de KNOV aangeboden. Het bestuur van de KNOV stelt de richtlijn definitief vast.

Voor wie zijn richtlijnen bedoeld?

KNOV-richtlijnen zijn richtinggevend voor het professioneel handelen van verloskundigen in hun zorg voor zwangeren.

Definities van de verschillende richtlijnen

De KNOV ontwikkelt standaarden en standpunten.

Standaarden worden ontwikkeld op basis van evidence based richtontwikkeling. De ontwikkeling start met een knelpuntenanalyse. Hieruit wordt een aantal vragen geformuleerd. Deze vragen worden uitgezet in een systematische literatuursearch. De gevonden literatuur wordt beoordeeld en vertaald naar aanbevelingen voor de zorg. Zodra de conceptrichtlijn klaar is wordt een commentaarfase gestart. Verloskundigen, cliëntenorganisaties en andere betrokken professionals worden uitgenodigd om commentaar te geven. Na verwerking van het commentaar wordt de definitieve standaard vastgesteld door de VAS en aangeboden aan het KNOV- bestuur.

Standpunten worden ontwikkeld als er ontwikkelingen zijn in de maatschappij of in de verloskunde, die vragen om een mening. Evidence based ontwikkeling staat minder voorop bij een standpunt. Soms leent het onderwerp zich er niet voor. Het komt ook voor dat andere partijen dit al gedaan hebben. De procedure om te komen tot een definitief standpunt is gelijk aan die van een standaard.

Doel van de richtlijnen

Richtlijnen dragen bij aan verbetering van de kwaliteit van verloskundige zorg. Hierdoor ontstaat minder variatie in handelen in de verloskundige zorg en meer transparante zorg.

De Verloskundige Adviesraad Standaarden (VAS)

De VAS adviseert het bestuur over richtlijnontwikkeling binnen de KNOV.

Taken van de VAS:

 • prioriteren onderwerpen voor richtlijnontwikkeling
 • proces van richtlijnontwikkeling bewaken
 • toetsen van de wetenschappelijke inhoud van de richtlijn
 • toetsen van de aanbevelingen in de richtlijn aan de uitgangspunten van verloskundige zorg.

De VAS bestaat uit 7 verloskundigen en een secretaris (teamhoofd afdeling richtlijnontwikkeling). Elk VAS-lid zit op persoonlijke titel in de raad.

De werkgroep

De werkgroep is klankbordgroep voor de schrijvers van de richtlijn. De samenstelling van de werkgroep is zo dat alle meningen uit het werkveld ingebracht worden. Van de start tot het opleveren van de richtlijn vinden 6 tot 8 werkgroep vergaderingen plaats.

Taken van de werkgroep:

 • richtlijn aan laten sluiten bij de visie op verloskundige zorg
 • meedenken over uitgangsvragen van de richtlijn
 • meedenken over resultaten en conclusies van het literatuuronderzoek
 • meedenken over formuleringen van aanbevelingen voor de praktijk

Commentaarfase

In de commentaarfase wordt de concept richtlijn voorgelegd aan toekomstige gebruikers van de richtlijn. Het gaat dan om verloskundigen, de opleidingen tot verloskundigen, vertegenwoordigers van andere betrokken beroepsgroepen, inhoudsdeskundigen en cliëntenvertegenwoordigers.

Doel van de commentaarfase:

 • creëren van draagvlak voor de richtlijn
 • opsporen van onvolkomenheden
 • vernemen van nieuwe inzichten en aanvullingen
 • opsporen van onvoorziene implementatieproblemen

Het binnengekomen commentaar wordt verwerkt en besproken binnen team richtlijnenontwikkeling. Na verwerking van het commentaar wordt de richtlijn besproken met het hoofd van richtlijnenontwikkeling, de VAS en de werkgroep. Deze besprekingen leiden tot een definitieve versie van de richtlijn.

Autorisatie

Zodra de richtlijn gereed is, wordt deze ter accordatie voorgelegd aan de VAS en daarna aan het KNOV-bestuur. Na accordatie krijgt de richtlijn de officiële status.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur