Onderneming

Laatste update: 28 februari 2024
Plaatsingsdatum: 10 september 2021

Als alle verloskundigen in Nederland consequent en goed gegevens registreren en aanleveren bij Perined, draagt dat bij aan: 

 • De positie en toekomstbestendigheid van de verloskunde 
  Hoe hoger de datakwaliteit van de gegevens over de verloskunde, hoe sterker we staan in het gesprek met andere stakeholders.  

 • Digitale gegevensuitwisseling 
  Via digitale gegevensuitwisseling krijgt de client regie over de eigen gegevens. En het helpt de zorg rondom de behoeftes van de cliënt te organiseren. 

 • Waardegedreven zorg 
  Door goede gegevensregistratie krijgen we beter zicht op de zin- en onzin van zorgactiviteiten. Zo kunnen we de zorg beter inrichten en alleen de zorg leveren die van waarde is voor de cliënt.  

 • Kwaliteit van de geboortezorg 
  Door zorgvuldige registratie en het gebruik van spiegelinformatie kun je de kwaliteit van je eigen zorg verbeteren.  

Verloskundigen zijn, net als andere zorgaanbieders in de geboortezorg, verplicht: 

 • Een medisch dossier bij te houden voor elke cliënt met wie een behandelovereenkomst is gestart (WGBO).  
 • Gegevens over de kwaliteitsindicatoren jaarlijks bij het Zorginstituut aan te leveren via Perined (Wkkgz).

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) wordt gesteld dat naast gegevensvastlegging ook het gebruik van gegevens (registratie, spiegelinformatie en audit) essentiële onderdelen van integrale geboortezorg zijn voor transparantie en kwaliteitsbewaking. Deelname van zorgverleners aan de perinatale audits en de perinatale registratie verplicht zorgverleners ook om gegevens over de kwaliteit van de geleverde zorg aan te leveren bij het Zorginstituut. 

Om als verloskundigen eenduidig te registreren en goed aan te kunnen leveren naar Perined vanuit de eerste lijn, heeft de KNOV samen met de VIS’en en Perined instructies ontwikkeld. Deze instructies bevatten informatie over wat er naar Perined gaat, inclusief toelichting van de expertgroep Eenheid van Taal, en een stappenplan voor het versturen van de kernset. 

Instructie Vrumun

Instructie Orfeus 

Instructie Onatal 

De instructie van Onatal bestaat uit twee documenten:

Instructies ziekenhuissystemen

Voor de ziekenhuissystemen zijn ook instructies ontwikkeld. Deze vind je ook op de website van Perined. 

Meer informatie

Wil je meer weten of registratie, de dataset, Perined, spiegelinformatie en kwaliteitsindicatoren? Lees hieronder verder! 

 • Om de digitale gegevens van verschillende zorgaanbieders in de geboortezorg (gynaecoloog, verloskundigen, kraamzorg etc.) eenduidig te registreren en te verwerken is een informatiestandaard ontwikkeld (het Perinataal Woordenboek & Dataset (PWD)). Het PWD is als informatiestandaard door alle partijen in de geboortezorg opgenomen in Het Register van het Zorginstituut (2016). Het PWD is daarmee officieel de informatiestandaard voor gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Uitgangspunten van de informatiestandaard zijn eenmalige vastlegging aan de bron voor meervoudig gesprek (gegevens uit het medische dossier kunnen ook gebruikt worden voor bijv. de kwaliteitsregistratie of onderzoek zonder extra registratie) en eenheid van taal (definities zijn hetzelfde). De informatiestandaard richt zich zo zowel op de te gebruiken items (dataset) als op de wijze van elektronische gegevensuitwisseling.  

   

 • De dataset met de bijbehorende specificaties wordt in de geboortezorg opgesteld door de expertgroep Eenheid van Taal. Dit moet er voor zorgen dat data eenduidig geregistreerd en geïnterpreteerd kan worden. In deze werkgroep zijn verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorg, Nictiz (expertisecentrum e-health) en Perined vertegenwoordigt. De meest recente versie is dataset 2.3 (2022-04-26). Een deel van deze dataset wordt door de verloskundigen verstuurd naar Perined ten behoeve van de landelijke verloskundige registratie, dat deel wordt ook wel de kernset 2.3 genoemd. Perined beheert de kernset. Het is aan de softwareleveranciers om het dossier te laten aansluiten bij de specificaties van deze kernset.

 • Om de gegevens (de kernset) aan te kunnen leveren bij Perined (dit loopt via Deutsche Telekom Healthcare – de dataverwerker van Perined), moet de softwareleverancier zich kwalificeren bij Nictiz. Als de softwareleverancier gekwalificeerd is, kan deze de gegevens van de verloskundige versturen naar Perined.  
  Door alle partijen in de geboortezorg is besloten dat de gegevens vanaf 1-1-2021 (zorggevallen met een geboorte of a terme-datum in 2021) uitgewisseld worden volgens de berichtenstandaard HL7v3. Dit is een technische standaard die eenduidige informatie-uitwisseling mogelijk maakt.  

 • Alle gegevens worden door Perined verwerkt. De dataverwerking bestaat uit verschillende onderdelen. Onder andere uit het samenvoegen van de verschillende aanleveringen (van zowel de verloskundige, gynaecologie, huisarts en kinderarts), het koppelen van data, het doen van berekeningen voor bijv. de landelijke kwaliteitsindicatoren en het berekenen van uitkomsten op VSV en praktijk niveau. Hoe de gegevens verwerkt worden is te lezen op de website van Perined. De gegevens worden uiteindelijk gebruikt voor spiegelinformatie voor de zorgverlener, rapportages, het aanleveren van kwaliteitsindicatoren en wetenschappelijk onderzoek. 

   

  1. ​​​​​MijnPerined
   mijnPerined is een nieuwe vorm van Perined Insight. In mijnPerined kunnen zorgverleners hun eigen gegevens (verloskundigenpraktijk-niveau) en die van het VSV inzien, mits aangemeld bij het VSV. Deze gegevens worden in mijnPerined vergeleken met de landelijke benchmark. De landelijke kwaliteitsindicatoren uit de set Integrale Geboortezorg worden getoond, maar er worden ook andere uitkomsten getoond voor meer spiegelinformatie. Het is ook mogelijk om hier rapportages van te maken. Hoe je mijnPerined kan gebruiken wordt uitgelegd in deze instructievideo’s

  mijnPerined kan door verloskundigen gebruikt worden voor: 

  • Reflectie voor de verbetering van de geleverde verloskundige zorg. De geleverde zorg kan vergeleken worden met het landelijk gemiddelde in mijnPerined of met de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en richtlijnen. De cijfers kunnen ook in MIO’s worden gebruikt als reflectie op het eigen handelen.  
  • Positionering ten opzichte van andere professies in de regio.  
  • Beschrijving van de geleverde zorg voor de verantwoording en transparantie naar cliënten, VSV, kring, zorgverzekeraars, etc. 

  Zorgverzekeraars hebben geen toegang tot de gegevens van Perined of mijnPerined. De zorgverzekeraars kunnen deze informatie alleen krijgen na toestemming van de verloskundigenpraktijk of het VSV.  

  Overige publicaties cijfers Perined

  Peristat 
  Op www.peristat.nl worden gegevens uit de perinatale registratie op landelijk niveau getoond. Deze zijn niet herleidbaar tot client, praktijk of VSV. Deze tool is voor iedereen beschikbaar. Je kunt met behulp van een keuzemenu gewenste tabellen maken en trends bekijken. 

  Jaarboek Perined 
  Perined publiceert elk jaar een jaarboek met soms een infographic waarin de cijfers uit de landelijke verloskundige registraties gepresenteerd worden. Deze publicaties zijn te vinden op de website van Perined.

 • De KNOV is net als Bo Geboortezorg, NVOG, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, Federatie VSV's en Zorgverzekeraars Nederland vertegenwoordigt in de werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg, welke wordt ondersteund door Perined. Het CPZ is voorzitter van deze werkgroep. Deze werkgroep stelt de landelijke kwaliteitsindicatoren ieder jaar opnieuw vast en worden uiteindelijk gepubliceerd door het Zorginstituut Nederland (ZiN). Welke indicatoren behoren tot de landelijke kwaliteitsindicatorenset is te lezen op de website Zorginzicht. De uitkomsten van de landelijke set kwaliteitsindicatoren zijn openbaar voor iedereen en zijn te downloaden op de website Zorginzicht.  

  De landelijk set kwaliteitsindicatoren heeft tot doel om de kwaliteit van de geboortezorg te monitoren, op landelijk en regionaal niveau te verbeteren, om relevante keuze-informatie voor cliënten te bieden en zorginkoopinformatie voor de zorgverzekeraars te bieden. De set indicatoren bestaat uit zorginhoudelijke (uitkomst)indicatoren, uit cliëntervaringsmetingen, uit monitorindicatoren voor de implementatie van de ZIG en uit klantpreferenties van de verloskunde en de kraamzorg. 

 • Perined berekend op basis van alle aangeleverde gegevens de uitkomsten voor de landelijke kwaliteitsindicatoren. Afgesproken is dat de ziekenhuizen degene zijn die de feitelijke aanlevering van deze geboortezorg-brede indicatoren aan het Zorginstituut Nederland verzorgt. Dat gaat via het OmniQ-portal van DHD en geldt dus ook voor de indicatoren op VSV-niveau. Daarnaast heeft Perined voor twee indicatoren, de PREM Integrale Geboortezorg (indicator 9) en de klantpreferentievragenlijst Verloskundigen (indicator 11), ook een rol in het uitvragen en doorleveren van deze gegevens.  

  1. PREM Integrale Geboortezorg 
   De partijen in de geboortezorg hebben samen een landelijke vragenlijst ontwikkeld, de Patient Reported Experience Measure, ofwel de PREM Geboortezorg. We bieden deze vragenlijst aan elke kraamvrouw, die een levensvatbare baby heeft gekregen, aan. Het is een korte vragenlijst over wat belangrijk is voor de kraamvrouw (de cliënt) en zinvol voor de zorgverlener. We stellen vragen over de ervaringen met de zorg, voor elk van de organisaties waarvan door de cliënt zorg is ontvangen: de verloskundigenpraktijk, het ziekenhuis en de kraamzorgorganisatie. Meer informatie vind je op de pagina PREM

  2. Klantpreferentievragenlijst 
   De klantpreferentievragenlijst is een korte vragenlijst die gaat over de voorzieningen, het zorgaanbod en de bereikbaarheid van verloskundigenpraktijken. Perined vraagt deze vragenlijst uit en levert de uitkomsten rechtstreeks aan bij het Zorginstituut Nederland. Verloskundigenpraktijken moeten deze vragenlijst tussen 1 maart en 1 april aanleveren. Aan het gebruik van de portal zijn geen extra kosten verbonden. Van de klantpreferentievragenlijst wordt ook elk jaar een rapportage gemaakt door Perined.

 • In de Zorgstandaard integrale geboortezorg wordt het belang van indicatoren benadrukt. Daarin staat dat cyclisch werken aan de verbetering van de kwaliteit van zorg een belangrijke doelstelling voor de geboortezorg is. Een van de uitgangspunten voor Integrale Geboortezorg is dat uitkomsten voor moeder en kind optimaal zijn. Om kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren is het belangrijk te weten hoe de uitkomsten zijn en is het noodzakelijk om hierover regelmatig gegevens te verzamelen, te analyseren en te bespreken met alle betrokkenen. Deze uitkomsten worden dan ook steeds vaker besproken binnen het VSV. Hiervoor is het van belang dat de verloskundigen de uitkomsten goed kunnen interpreteren en hun eigen cijfers kennen. Documentatie om de verloskundige hierbij te ondersteunen is in ontwikkeling.

   

   

 • Om verbetering ook daadwerkelijk door te voeren is het belangrijk dit op een structurele manier aan te pakken. In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg wordt dit een kwaliteitssysteem of PDCA-cyclus genoemd. De Wkkgz eist dat jij als ondernemer een kwaliteitssysteem inricht. Een kwaliteitsjaarverslag is niet meer verplicht sinds de invoering van de wkkgz. Onderstaande tools kunnen helpen bij het inrichten van een kwaliteitssysteem of PDCA-cyclus. 

  • Toolkit Kwaliteitsverbetering in de regio 
   Op de pagina 'Kwaliteit van verloskundige zorg in de regio' vind je de toolkit van het project 'Implementatie kwaliteit van verloskundige zorg in de regio'. In deze toolkit vind je ondersteunende middelen om te werken met een PDCA-cyclus. Hiermee kun je aan de slag om de kwaliteit van zorg te verbeteren in jouw regio. 

  • ACTion Tool Kit 
   Het ACTion project is erop gericht om zorgverleners te ondersteunen bij de implementatie van verbeterpunten uit de perinatale audit. Op de website ACTion Tool Kit is onder andere een stappenplan te vinden. 

  • Handreiking PDCA-cyclus ketenindicatoren 
   De KNOV heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) en Bo Geboortezorg de handreiking 'PDCA-cyclus ketenindicatoren' ontwikkeld. Deze laat zien hoe je aan de hand van de PDCA-cyclus, een verbeterplan kunt schrijven en deze kunt uitvoeren. 
   De wegwijzer 'Opzetten kwaliteitssysteem'  is opgesteld door het CPZ om VSV’s en IGO’s te ondersteunen bij het inrichten van een kwaliteitssysteem. De wegwijzer is ook te vertalen naar eerstelijns verloskundige kring/coöperatie/zorggroep. Het document vind je in de side bar en aan een update wordt gewerkt.