Bekostiging & Tarieven

De KNOV praat aan landelijke tafels op verschillende beleidsniveaus mee over de financiering van de verloskundige zorg. Zo zijn er bijeenkomsten bij de NZa over zowel monodisciplinaire als integrale financiering van de verloskundigen. Met VWS spreken we over actuele thema’s, zoals de gevolgen van COVID-19 op de verloskunde en toekomstige ontwikkelingen, zoals de financiering van CTG in de eerste lijn.

Ontwikkeling passende bekostiging 

De verloskundige is werkzaam op verschillende plekken binnen de geboortezorg. Dat betekent ook dat er verschillende bekostigingssystemen zijn. Samengevat zijn er de volgende mogelijkheden voor bekostiging van verloskundige zorg die onderdeel uitmaakt van het basispakket: 

  • De reguliere bekostiging op basis van de beleidsregel verloskunde.
  • Het experiment integrale bekostiging geboortezorg op basis van de beleidsregel integrale geboortezorg
  • De medisch specialistische bekostiging van het ziekenhuis, voor verloskundigen die werkzaam zijn binnen het ziekenhuis. 

Daarnaast is er zorg die geen onderdeel uitmaakt van het basispakket. Het gaat hier vaak om zorg die wordt getypeerd als collectieve preventie. Denk daarbij aan het Rijksvaccinatieprogramma, prenatale screening of zorg die in het kader van Kansrijke Start wordt geleverd. Deze zorg wordt gefinancierd via het RIVM of gemeenten. 

De KNOV vraagt leden actief mee te denken in de stappen die gezet worden richting een passende bekostiging voor de geboortezorg. De uitkomsten hiervan zijn onder meer bruikbaar in de media, de lobby en aan de landelijke tafels.  

KNOV-werkgroep Bekostiging 

Om samen met leden tot een gezamenlijke visie op bekostiging te komen is de werkgroep Bekostiging opgericht. De werkgroep Bekostiging is samengesteld uit betrokken verloskundige professionals en het bureau van de KNOV. De opdracht van de werkgroep is: 

Het ontwikkelen van een visie voor bekostiging van geboortezorg, gedragen door het werkveld. Daarbij moeten de randvoorwaarden en hulpmiddelen in kaart worden gebracht. Resultaat van de werkgroep wordt als advies aan het KNOV-bestuur voorgelegd. Resultaat van de werkgroep dient als input van KNOV in overleggen met stakeholders over bekostiging van geboortezorg. 

De werkgroep heeft twee notities opgesteld: over het proces dat is doorlopen om te komen tot de notitie passende bekostiging en de inhoudelijke uitwerking van de werkgroep over de bekostiging.

Organisatie in de praktijk 

Alle ontwikkelingen m.b.t. organisatie in de praktijk, zoals VAAM, vestigen zelfstandigen, begroting praktijk houdt de KNOV up to date.   

Tarieven 

De KNOV houdt alle leden op de hoogte van de huidige tarieven en de opbouw van de tarieven m.b.t. verloskundige zorg. Denk hierbij aan de opbouw van het tarief verloskundige zorg, tarief Counseling, tarieftoeslag IB, vergoedingen rondom corona, H3-regeling.