Nieuwsbericht

21 februari 2023

In het integraal zorgakkoord (IZA) is door deelnemende partijen afgesproken dat er transformatiegelden beschikbaar komen voor impactvolle transformaties. Hier is inmiddels een beoordelingskader voor geschreven en deze vind je hier. Om in aanmerking te komen voor deze transformatiegelden kunnen zorgaanbieders hun plannen indienen, waarna deze door de twee grootste zorgverzekeraars in een regio worden beoordeeld. Dit biedt kansen om met elkaar werk te maken van passende zorg in de regio door in te zetten op preventie, continuïteit van zorgverlener en/of verschuiving van zorg.

Wat is er nodig voor een aanvraag?

Het is aan zorgaanbieders zelf om, in samenwerking met ketenpartners, een aanvraag te doen. De vereisten hiervoor staan in het beoordelingskader.

Zo wordt een aanvraag aangemerkt als impactvol als er sprake is van een substantiële impact (conform IZA-doelen) op één of meerdere van de onderstaande aspecten:

1. Het zorggebruik in de Zorgverzekeringswet
2. Regionale en/of landelijke herverdelingsvraagstukken (profielkeuzes)
3. De inzet van personeel
4. De omvang van zorgvastgoed (in relatie tot de omvang van de zorgaanbieder)

Tevens geldt bij de uitwerking van plannen bijvoorbeeld dat:

Er met de betrokken partijen een zorgvuldige impactanalyse is gedaan voor de voorzienbare effecten van het transformatieplan op (waar van toepassing):
a. Patiënten en burgers (kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van zorg)
b. De betrokken zorgaanbieders (o.a. bedrijfsvoering, personeel, ICT- en andere en infrastructuur en vastgoed)
c. De rest van de zorgketen
d. Daarbij wordt het plan bezien in een bredere context, waaronder bijvoorbeeld regionale en landelijke afspraken met als doel om de toegankelijkheid, kwaliteit, betaalbaarheid van zorg inclusief behouden en ontzorgen van zorgprofessionals te borgen.

Link met ROAZ regioplannen

Het beoordelingskader verwijst ook naar de ROAZ regioplannen. De KNOV heeft onlangs een oproep gedaan voor ROAZ vertegenwoordigers om zich aan te melden met als doel om de verschillende ontwikkelingen in de ROAZ regio’s met elkaar te delen en van elkaar te leren. Aanmelden hiervoor kan nog steeds.

Heeft jouw regio een plan voor impactvolle transformatie en zoek je extra ondersteuning, neem dan contact op met tdekroon@knov.nl (senior public affairs adviseur). De KNOV kijkt graag wat we kunnen betekenen voor verloskundigen.