Nieuwsbericht

16 januari 2024

In januari 2024 is het proefschrift van A. Verschuuren gepubliceerd met de titel Maternity care for refugees and asylum seekers in the Netherlands. Deze thesis gaat over zwangere statushouders én over zwangeren die in een asielzoekerscentrum verblijven. Een onderdeel van dit proefschrift is een enquête onder verloskundigen die zorg verlenen aan deze zwangeren. De uitvraag is gedaan in 2021. Uit deze enquête blijkt dat verloskundigen de zorg die zij aan asielzoekers en statushouders geven als kwalitatief gelijkwaardig tot minder goed (ten opzichte van Nederlandse zwangeren) inschatten.  

Verloskundigen benoemen uitdagingen in onder andere de samenwerking met ketenpartners, de continuïteit van zorg(verlener) en de communicatie met deze zwangeren. 

Samenwerking en continuïteit 

Een tool om de samenwerking in de zorg voor deze vrouwen vorm te geven is de ketenrichtlijn geboortezorg asielzoeksters. Hierin zijn de rollen, taken en verantwoordelijkheden beschreven van, onder andere, de medewerkers van de COA, de GZA en de verloskundig zorgverleners. Specifieke aandachtspunt is het zo goed mogelijk waarborgen van de continuïteit van zorg indien een zwangere asielzoeker verhuist. Gezien de grote voordelen van continuïteit van zorgverlener pleit de KNOV bij de overheid dat zwangere asielzoekers direct na aanmelden naar een passende en veilige COA-locatie kunnen gaan.  

Communicatie 

Ten tijde van de uitvoer van de enquête onder verloskundigen bestond er geen compensatie van de kosten voor het gebruik van beëdigde tolken voor niet-asielzoekers. Dit leidde ertoe dat er zelden tot nooit gebruik is gemaakt van beëdigde tolken. De kosten voor het gebruik van een tolk bij asielzoekers werd ten tijde van de uitvraag wel gefinancierd. Hier werd dan ook vaak tot altijd gebruik van gemaakt. Een van de aanbevelingen uit dit artikel is het beschikbaar stellen van beëdigde tolken voor beide groepen. Sinds januari 2023 is het voor verloskundigen mogelijk om de kosten van een talentolk bij de zorgverzekeraar te declareren. Bekend is dat er in 2023 een toename van het gebruik van tolken voor niet-asielzoekers is te zien.  

De publicatie van het proefschrift van A. Verschuuren biedt veel aanknopingspunten op landelijk en regionaal niveau om samen met alle betrokken partijen de kwaliteit van de geboortezorg voor asielzoekers en statushouders te verbeteren.