Nieuwsbericht

22 september 2022

Op dinsdagmiddag 20 september zijn de begrotingsplannen van het kabinet voor 2023 bekendgemaakt. De KNOV heeft de maatregelen die voor verloskundigen en voor de geboortezorg relevant zijn op een rij gezet. We zien tal van mogelijkheden om de geboortezorg te versterken met de middelen die beschikbaar worden gesteld. Daarnaast zien we ook aanknopingspunten om de kansengelijkheid en gezondheid van iedere zwangere en het (ongeboren) kind verder te verbeteren. 
 
Zo zien we als KNOV de volgende verbeterpunten:  
- zorg aan zwangeren in kwetsbare situaties vraagt om een brede en aanvullende aanpak. Denk aan het inzetten van interactieve (prenatale) groepszorg, meer tijd voor de zwangere en het structureler en gerichter faciliteren van samenwerking tussen het medische en het sociale domein;  
- opvolging van de bijna Kamerbreed aangenomen
motie Goudzwaard (JA21) in mei van dit jaar, waarin het kabinet wordt verzocht de positie van eerstelijnsverloskundigen te verbeteren door hun regionale samenwerking te versterken en daarbij de KNOV te betrekken. De minister belooft in oktober een Kamerbrief; 
- stimuleren van innovatie en bewezen effectieve zorg zoals eHealth in de geboortezorg (bijv. VR-bril bij pijnbestrijding) en het verminderen van administratieve lastendruk;  
- vervolg op het doorlopen Common Eye Traject ‘Stip op de horizon voor de geboortezorg’ (2021) om werk te maken van een passende bekostiging voor iedere zwangere; 
- afspraken met het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) zodat zwangeren en pasgeborenen direct na aanmelden naar een passende en veilige COA-locatie gaan om stress te voorkomen, met tijdige zorg door professionals waaronder verloskundigen, gynaecologen, jeugdartsen, huisartsen, verpleegkundigen en kraamzorg en het bieden van continuïteit van zorg(verlener); 
- snel een effectieve en duurzame inzet van een tolkenvoorziening voor de zorg;  
- concreet vervolg op basis van relevante adviezen van de stuurgroep Zwangerschap en Geboorte Een goed begin (2010), de agenda geboortezorg 2018–2022 en het RIVM-rapport ‘Beter weten: een beter begin’ (2020) samen met betrokken beroeps- en brancheverenigingen en patiëntenorganisaties; 
- aandacht voor aanstaande maatregelen op de acute zorg en het effect hiervan op de (acute) verloskunde. De minister komt in oktober met een Kamerbrief. 
 
Deze punten gaan we meegeven aan de Tweede Kamerleden bij de begrotingsbehandeling die de komende weken plaatsvindt.  
 
Bekijk in de bijlage hieronder de relevante maatregelen voor verloskundigen en de geboortezorg vanuit de Rijksbegroting 2023 die de KNOV op een rij heeft gezet.
 

Bekijk hier meer informatie over Prinsjesdag 2022 op de site van de Rijksoverheid.