Nieuwsbericht

26 mei 2021

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag heeft op 11 mei 2021 een klacht over het handelen van een verloskundige als kennelijk ongegrond verklaard.

Zaak

Klaagster is tijdens haar zwangerschap begeleid door een verloskundige en haar collega. Klaagster en haar gezin eten vrijwel uitsluitend plantaardig en rauw voedsel. Bij klaagster zijn te lage ijzerwaarden geconstateerd. Dit kan een risico vormen als klaagster bij de bevalling erg zou gaan bloeden. Daarnaast kan een onevenwichtig voedingspatroon leiden tot groei- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.

De verloskundige heeft haar zorgen over het voedingspatroon van het gezin en de risico’s hiervan voor de gezondheid gedeeld met klaagster. Ook heeft ze met klaagster besproken dat ze met de huisarts en het consultatiebureau zou overleggen en, indien zij haar zorgen delen, een melding zou doen bij Veilig Thuis. Dit heeft ze vervolgens gedaan. Klaagster verwijt de verloskundige dat ze heeft gediscrimineerd op basis van religie en valse beschuldigingen heeft gedaan over haar lichamelijke situatie.

Uitspraak

Het Regionaal Tuchtcollege overweegt dat er voor de verloskundige goede redenen waren om zich zorgen te maken over het eetpatroon en de (mogelijke) effecten daarvan op de gezondheidstoestand van het gezin. De verloskundige heeft dan ook terecht overlegd met de huisarts en het consultatiebureau. Toen dit de zorgen niet kon wegnemen, heeft zij, met instemming van haar collega, een melding gedaan bij Veilig Thuis. Daarmee heeft de verloskundige gehandeld volgens de toepasselijke meldcode “Huiselijk geweld en kindermishandeling en volgens die meldcode behoorde het ook tot haar professionele verantwoordelijkheid om zo te handelen”. Het College kan niet vaststellen dat sprake is geweest van enige vorm van discriminatie om geloofsredenen of van valse beschuldigingen aan de kant van de verloskundige. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Het College overweegt dat er voor de verloskundige goede redenen waren om zich zorgen te maken over het eetpatroon en de (mogelijke) effecten daarvan op de gezondheidstoestand van het gezin, in het bijzonder de kinderen, de (nog ongeboren) baby en klaagster. Daarnaast vormde het tekort aan ijzer bij klaagster daadwerkelijk een gevaar als klaagster bij de bevalling erg zou gaan bloeden. Uit het dossier blijkt dat de verloskundige een eventuele melding aan Veilig Thuis tevoren met klagers heeft besproken en heeft aangekondigd dat, als de huisarts en het consultatiebureau de zorg van de verloskundige en haar collega zouden delen, tot die melding zou worden overgegaan. Zij werd daarbij gesteund door haar collega. Daarmee heeft de verloskundige gehandeld volgens de toepasselijke meldcode “Huiselijk geweld en kindermishandeling” en ingevolge die meldcode behoorde het ook tot haar professionele verantwoordelijkheid om zo te handelen. Zij mocht de melding dus niet achterwege laten. Klacht kennelijk ongegrond verklaard.

De uitspraak is te lezen op de website van het Tuchtrecht.nl

Meldcode KNOV

De KNOV heeft een eigen meldcode ‘kindermishandeling en huiselijk geweld’.
Als beroepsvereniging zijn wij wettelijk verplicht om deze meldcode te hanteren. De meldcode heeft als doel een bijdrage te leveren door verloskundigen aan de kwaliteit en effectiviteit van de signalering en aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.