Best Practice

Laatste update: 19 december 2023
Plaatsingsdatum: 27 december 2021

Vijf eerstelijns verloskundigen hebben de handen ineengeslagen om – met ondersteuning vanuit de KNOV – vanuit eigen perspectief naar het verbeteren van de kwaliteit van zorg in de ziekenhuizen in Utrecht en Amersfoort te kijken en naar de bevalervaring van de cliënt. Zo is de werkgroep Samen Zorgen Eerstelijn opgericht die zichzelf de vraag stelt: welke invloed hebben wíj́ op de kwaliteit van zorg met als subdoel de capaciteitsproblematiek positief te beïnvloeden?

Het doel van de werkgroep:

Inzicht krijgen in het verwijsgedrag van de eerstelijns verloskundigen om op basis daarvan interventies te formuleren die de kwaliteit van zorg verbeteren en bijdragen aan continuïteit van zorgverlening. Hieraan is een mogelijke positieve beïnvloeding van de capaciteitsproblematiek gekoppeld. 

In het kort de opzet van deze best practise

Met behulp van Perined cijfers is eerst achterhaald wat de top 5 van verwijzingen is binnen de regio, zowel antenataal als durante partu. Daarnaast is door middel van het opstellen van een enquête voor zowel eerstelijn als tweedelijn in kaart gebracht wat er leeft onder zorgverleners als het gaat om verwijzen. De ideeën voor oplossingen (over het verminderen van het aantal verwijzingen) zijn ook geïnventariseerd. Vervolgens zijn er focusgroepen gehouden om meer de diepte in te gaan. Op basis van al deze informatie zijn 5 aandachtspunten uitgewerkt voor de betreffende regio. 

Je leest er meer over in de documenten op deze pagina. 

Pilots 

Vanuit het project 'implementatie hand in eigen boezem' hebben we in 2023 in een aantal regio's een pilot gedaan met de best practice inzicht in verwijsgedrag. Uit deze pilots zijn een aantal aanbevelingen en documenten voortgekomen die kunnen helpen bij het uitvoeren van deze best practice in jouw regio. Deze documenten zijn te vinden onder 'ondersteunende producten'. 

Heb je zelf ook een best practise die je graag wilt delen? Laat het onze programmamanagers weten! 

Lees ook

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda