KNOV ziet oplossing voor passende bekostiging in de geboortezorg

26 januari 2022

De afgelopen jaren is de bekostiging van de geboortezorg altijd een heet hangijzer geweest. Met name de discussie over het experiment integrale bekostiging zorgt voor verschillende inzichten en een tweedeling in de geboortezorg. Het afgelopen jaar heeft de KNOV gewerkt aan een nieuwe visie. 

Ten eerste is samen met BO geboortezorg, NVOG, Patiëntenfederatie en de KNOV een ‘Stip op de horizon’ gezet. Ten tweede vormt deze stip op de horizon ook de basis voor de notitie ‘Betalen voor de juiste zorg op de juiste plek’ die de KNOV met haar leden heeft opgesteld. De KNOV staat voor deze stip op de horizon die zij met de andere partijen heeft opgesteld. Hierin ziet de KNOV de oplossing voor de tweedeling die is ontstaan tussen de reguliere bekostiging en het experiment integrale bekostiging.

Naar één bekostiging – gezamenlijk draagvlak in plaats van verdeeldheid

De KNOV stelt voor om terug te gaan naar één bekostigingssysteem en het tweesporenbeleid, met bijbehorende tweedeling van de afgelopen jaren, te stoppen. De tweedeling en strijd die daarmee gepaard gaat, zou alleen al reden genoeg moeten zijn om het experiment stop te zetten. Juist de gezamenlijke stip op de horizon laat zien dat partijen er samen uit kunnen komen en het biedt een goede basis voor verdere ontwikkeling. 

Met het oog op deze gezamenlijke stip stelt de KNOV het volgende voor: 

  • Werk het rapport ‘Stip op de horizon voor de geboortezorg’, opgesteld door BO geboortezorg, NVOG, Patientenfederatie en de KNOV, verder uit;
  • Begin met de uitwerking van cliëntprofielen als basis voor een nieuwe bekostiging;
  • Sluit aan bij de thema’s die ook in het regeerakkoord zijn opgenomen: preventie, passende bekostiging, juiste zorg op de juiste plek en waardengedreven zorg, behoud van acute zorg;
  • Gebruik daarvoor wetenschappelijk bewezen trajecten rondom sociale verloskunde en continuïteit van zorgverlener waar uitkomsten aan gekoppeld worden;
  • Geef invulling aan de coördinerend zorgverlener in lijn met de evaluatie van de zorgstandaard integrale geboortezorg en stimuleer via de bekostiging samenwerking en verbetering van de ICT;
  • Kom tot een bekostiging die via vergelijkbare activiteiten voor de verschillende zorgverleners inzicht biedt in wie, wat en waar het werk wordt geleverd;
  • Stop met het experiment integrale bekostiging, zodat de geboortezorg weer vanuit één gezamenlijk vertrekpunt en visie kan werken;
  • Ondersteun IGO’s zodat zij door kunnen gaan zoals ze nu gewend zijn te werken, binnen de reguliere setting.

Waarom geen integrale bekostiging?

Het experiment integrale bekostiging is voor wat betreft de bekostiging feitelijk mislukt. 90% van de zorgaanbieders maakt er geen gebruik van. Meer dan 110.000 zwangeren, moeders en professionals hebben een petitie tegen deze bekostiging ondertekend. Het heeft geleid tot een forse tweedeling, daar waar het partijen samen had moeten brengen (zie hiervoor bijvoorbeeld ook het standpunt van de Federatie van VSV’s). Er is geen verbetering van de kwaliteit. Het brengt risico’s met zich mee voor wat betreft de keuzevrijheid. De nadelen zijn fors en de door IGO’s ervaren voordelen kunnen ook buiten de integrale bekostiging om behaald worden. Bovendien biedt het experiment integrale bekostiging geen handvatten voor de door het RIVM gesignaleerde speerpunten rondom preventie, ondersteuning zwangeren in een kwetsbare situatie en verbetering van de ICT.

IGO’s kunnen gewoon door

IGO’s zijn wel positief over de samenwerking in hun regio en de afspraken die zij onderling hebben gemaakt om de kwaliteit te verbeteren. Maar deze zijn niet het gevolg van de integrale bekostiging. Vergelijkbare afspraken ziet men ook in andere regio’s onder de reguliere bekostiging. Het is een gevolg van zorgverleners die elkaar weten te vinden. Het afschaffen van integrale bekostiging heeft dan ook geen effect op de kwaliteitsafspraken.

Al voordat het experiment integrale bekostiging is opgezet, bestonden er IGO’s. De bekostiging bepaalt immers niet hoe men zich in een regio gezamenlijk organiseert. Ook de interne verdeling (verdeelsystematiek) is vrij. In andere sectoren en ook in regio’s die gebruik maken van de huidige reguliere bekostiging, is tevens goed te zien dat een andere verdeling van gelden goed mogelijk is binnen verschillende vormen van bekostiging. Als laatste is ook de contractering met de zorgverzekeraar vrij. Hier gaat de integrale bekostiging ook niet over.

Meer weten?

Neem voor vragen contact op met Job Paulus (jpaulus@knov.nl – 06 58065205).