Nieuwsbericht

12 mei 2024
Tariefcomponent arbeidskosten per 2025 met 14,47% verhoogd 

In de tarieven voor verloskunde is een vergoeding voor arbeidskosten van praktijkhouders verwerkt, het zogenaamde normatieve arbeidskostencomponent. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is op basis van onderzoek van Berenschot voornemens om dit deel van het tarief per 2025 te verhogen met 14,47%.

De tarieven voor verloskunde zijn opgebouwd uit een arbeidskostencomponent, praktijkkostenbestanddeel en de rekennorm van 106,6 eenheden per jaar. In opdracht van de NZa heeft onderzoeksbureau Berenschot de functiezwaarte van praktijkhoudende verloskundigen onderzocht, met als doel het arbeidskostencomponent te herijken.

Stijging arbeidskostencomponent verwerkt in tarieven 2025

Op basis van het onderzoek is de normatieve arbeidskostencomponent (NAC) vastgesteld op € 144.668. Dit betekent een stijging van 14,47% ten opzichte van de huidige NAC. Deze stijging sluit aan bij de zwaardere verantwoordelijkheden van praktijkhoudende verloskundigen. De NZa verwerkt de stijging van deze component in de tarieven voor 2025.

Het verschil tussen de herijkte NAC en de huidige NAC is alleen het verschil met betrekking tot deze kostencomponent. Dit betekent dus niet dat de tarieven met 14,47% stijgen. De tarieven voor 2025 worden uiterlijk 1 juli 2024 bekend gemaakt.  

Bekijk het onderzoeksrapport van Berenschot

NZa-kostenonderzoek na de zomer

De NZa start na de zomer het kostenonderzoek voor verloskundige praktijken. De uitkomsten van dit onderzoek hebben invloed op de tarieven voor 2026. Het arbeidskostencomponent is al onderzocht en valt buiten het kostenonderzoek. 

Meer informatie over het kostenonderzoek