Nieuwsbericht

02 mei 2024
NZa start na de zomer kostenonderzoek eerstelijns verloskunde

Na de zomer start de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het kostenonderzoek voor verloskundige praktijken. De uitkomsten hiervan hebben invloed op de tarieven voor 2026. Als de NZa je benadert, dan ben je verplicht om mee te doen. Voorafgaand aan het onderzoek van de NZa, start KPMG in opdracht van de KNOV een parallelonderzoek. Het is belangrijk voor de beroepsgroep en de herijking van de tarieven om ook hieraan mee te doen. 


Waarom een kostenonderzoek? 

De NZa wil via een kostenonderzoek de gemaakte kosten voor de verloskundige prestaties in kaart brengen. Ze gebruiken hiervoor de jaarrekeningen van 2023. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek willen zij de tarieven voor verloskunde herijken. 

NZa-onderzoek start na de zomer 

De daadwerkelijke dataverzameling van het kostenonderzoek start in september en loopt tot en met november 2024. De NZa benadert in deze periode een groot aantal verloskundige praktijken en vraagt hen om gegevens te delen. Je bent verplicht om hier gehoor aan te geven. 

Resultaten onderzoek in juli 2025 

De uitkomsten van het kostenonderzoek worden in juli 2025 bekendgemaakt. De tarieven voor verloskundige zorg in de eerste lijn zullen per 1 januari 2026 hierop aangepast worden. 

Inkomenscomponent valt buiten onderzoek

In 2023 heeft de NZa de inkomenscomponent van het tarief in een separaat onderzoek onderzocht. Daarom valt deze component nu buiten het kostenonderzoek. De herziene component wordt meegenomen in de tarieven voor 2025. 

Parallelonderzoek basistakenpakket en kosten start op korte termijn 

De KNOV start in juni een parallelonderzoek naar het basistakenpakket (BTP) voor eerste- en tweedelijns verloskundigen. Het BTP beschrijft wat een verloskundige doet. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is uitgebreide tijdsregistratie: hoeveel tijd besteed je waaraan? De uitkomsten van het BPT-onderzoek zijn belangrijk voor het kostenonderzoek en de herziening van het beroepsprofiel van de verloskundige. 

Bij de eerste lijn vragen we ook naar specifieke kostenposten. Hiermee kunnen we de resultaten van ons eigen onderzoek vergelijken met die van de NZa. KMPG voert het onderzoek in opdracht van ons uit. Begin juni kunnen eerstelijnspraktijken en klinisch verloskundigen hiervoor benaderd worden. Het is belangrijk voor de hele beroepsgroep en het herijken van de tarieven, dat je hieraan meedoet. De dataverzameling loopt van 17 juni tot en met 21 juli en het onderzoek ronden we in de herfst af. Zo hebben we eerder onze eigen informatie dan de NZa en kunnen we meer input voor het NZa-beleid leveren.

Meer informatie over ons BTP-onderzoek

KNOV onderdeel klankbordgroep kostenonderzoek 

Voor het kostenonderzoek heeft de NZa een klankbordgroep samengesteld om mee te denken met het onderzoek. Via de klankbordgroep blijven we op de hoogte van het onderzoeksproces en kunnen we gevraagd worden om duiding te geven aan bevindingen uit het onderzoek. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van Zorgverzekeraars Nederland, BEN, Federatie VSV’s en KNOV. De leden van onze eigen werkgroep Kostenonderzoek lezen ook mee met alle NZa-stukken. Zij sluiten ook (roulerend) aan bij de klankbordgroepbijeenkomsten van de NZa. 

Klinisch verloskundige gezocht 

We zijn nog op zoek naar een of twee klinisch verloskundige(n) om mee te denken bij het BTP-onderzoek. Iets voor jou of wil je eerst meer weten? Stuur dan een mail naar beleidsadviseur Eline Nanninga via enanninga@knov.nl

Vragen en vervolg 

De komende tijd nemen we jullie via nieuwsberichten mee in de voortgang van het BTP-onderzoek en het kostenonderzoek van de NZa. Heb je vragen over het kostenonderzoek of over het onderzoek naar het basistakenpakket? Stel deze dan via mijnKNOV aan de helpdesk.