Nieuwsbericht

12 september 2023

Donderdagmiddag 7 september ontmoetten 8 deelnemers van leergroep 2 ‘Optimaliseren Organisatiegraad’ elkaar online. Deze meeting was een vervolg op de fysieke startbijeenkomst op 17 mei jl. Leergroep 2 bestaat uit 5 initiatiefnemers uit 4 verschillende regio’s die een coöperatie en/ of zorggroep willen oprichten. Onder leiding van het KNOV-projectteam bestaande uit Carolien Bronkhorst, Paula Knape en Linda Kamphorst werden ervaringen en ideeën uitgewisseld rond de optimalisatie van de reeds bestaande organisatie.  

Draagvlak creëren 

De deelnemers vertellen waar zij staan in het proces na de bijeenkomt van 17 mei. Het grootste issue is in dit stadium het meekrijgen van de achterban. De een is hier al verder mee dan de ander. Er wordt met elkaar van gedachten gewisseld hoe draagvlak te creëren. Linda en Paula benadrukken dat het belangrijk is verloskundigen te zoeken die enthousiast zijn en mee willen werken. De andere collega’s haken op een later moment wel aan. Het is van belang om de voordelen van goed organiseren van de eerstelijns geboortezorg te benadrukken en van daaruit op weg te gaan met elkaar. 

Rol van de zorgmakelaar/directeur van de zorggroep 

De rol van de zorgmakelaar/directeur wordt door Carolien uitgelegd. Er worden voorbeelden genoemd over de inzet. De zorgmakelaar/directeur denkt actief mee over mogelijke oplossingen van financieren van extra inzet bij verschuiving van zorg. Een voorbeeld hiervan is ontslag binnen 24 uur van een vrouw na sectio. De zorgmakelaar/directeur gaat hierover in gesprek met de tweede lijn en de zorgverzekeraar.  

Toekomstbestendig organiseren 

Het op gang brengen van het gesprek is van belang om een gelijkwaardige samenwerking te bevorderen en als samenwerkende partners binnen het gehele landschap van de geboortezorg te werken aan kwalitatief goede geboortezorg. En niet in de laatste plaats het met elkaar kunnen oplossen van de uitdagingen waar de geboortezorg in deze tijd voor staat. Zoals bijvoorbeeld het tekort aan handen aan het bed, dan wel tekort aan verloskundigen in de eerste lijn. Het toekomstbestendig organiseren van de eerstelijns geboortezorg is een belangrijke randvoorwaarde om met één stem te kunnen spreken. Dit scheelt veel tijd en energie en daar zit met name de winst. Je creëert – op alle gebieden - een duidelijke vertegenwoordiging voor je regio en vindt steun bij elkaar. Je maakt de lijn naar landelijke ontwikkelingen, uitdagingen en oplossingen korter, waardoor je als geheel beter en sneller waar nodig kunt anticiperen. 

Stand van zaken leergroep 1 

De stand van zaken bij leergroep 1 wordt ter inspiratie besproken. Leergroep 1 bestaat uit 5 deelnemende regio’s. Deze regio’s zijn in oprichting van een coöperatie en/of zorggroep. De eerste van deze regio’s heeft afgelopen maand bij de notaris een handtekening onder de statuten gezet. Zij gaan allen voor een gezamenlijke onderhandeling voor de zorginkoop van 2024. Vier regio’s hebben gekozen om onder hun coöperatie een zorggroep in te richten als inkooporganisatie, zij gaan gebruik maken van een zorgmakelaar. Eén regio koos voor de zorggroep als hoofdaannemer en gaan werken met de deelnemende praktijken als onderaannemer. In leergroep 1 is de focus nu op het gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor relevante uitdagingen, kwaliteitsbeleid en innovatie en de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn met betrekking tot zorginkoop. Dus alles wat je nodig hebt voor een goede praktijkvoering.

Respect voor de kartrekkers! 

Paula heeft een checklist Planning en Communicatie ontwikkeld om helder te krijgen wanneer je welke stappen moet zetten in het proces van oprichting. Deze wordt gedeeld met deelnemers als houvast. Er wordt benadrukt dat het projectteam altijd beschikbaar is. In dit stadium in het proces is het vooral maatwerk. Ter afsluiting wordt nog benoemd dat het respect verdient dat deze deelnemers de kar willen trekken.  

Meer informatie 

Wil je ook aan de slag met het optimaliseren van jullie organisatie, een coöperatie en/of zorggroep starten in jouw regio? Kom dan naar de Inspiratiesessie Samenwerken in de regio op 31 oktober