Oproep

03 oktober 2022

Per 1 januari 2022 zoeken we twee verloskundigen als afvaardiging van de KNOV voor de Privacy Commissie van Perined. We zijn op zoek naar een commissielid en een plaatsvervangend commissielid.

Wat is de Privacy Commissie?

De Privacy Commissie houdt toezicht op het gegevensbeheer ten aanzien van de registraties en gegevensverzamelingen en - verwerkingen waarvan Stichting Perined als verantwoordelijke in de zin van de AVG wordt aangemerkt. Het gegevensbeheer bestaat uit een combinatie van organisatorische en technische maatregelen en procedures en dient zodanig plaats te vinden, dat de privacy van geregistreerde personen en instellingen is gewaarborgd en dat de vertrouwelijkheid van gegevens in acht wordt genomen.

Wat doet de Privacy Commissie?

De Privacy Commissie brengt het Bestuur van Perined gevraagd en ongevraagd advies uit over de maatregelen die genomen moeten worden voor de bescherming van de privacy van geregistreerde personen en instellingen. De Commissie bestaat – naast een onafhankelijk voorzitter – uit vertegenwoordigers van KNOV, LHV, NVK, NVOG en NVVP, ondersteund door een gezondheidsjurist. Vanuit iedere partij zijn er twee afgevaardigden: een lid en een plaatsvervangend lid.

De Privacy Commissie komt ten minste tweemaal per jaar bijeen. De taak van de Privacy Commissie is het adviseren over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van geregistreerden en de privacy van zorginstellingen, en de eisen die dit aan de registratie stelt. Hierbij valt te denken aan: meedenken over een reactie vanuit Perined op recente privacy ontwikkelingen, toetsing van gegevensaanvragen, meedenken en controleren van privacy gerelateerde zaken met betrekking tot de ISO 27001 en NEN 7510 (waarvoor Perined gecertificeerd is), etc. Af en toe worden er via de e-mail vragen gesteld aan de Privacy Commissie die niet tot de volgende vergadering kunnen wachten.

Een plaatsvervangend lid zal in principe alleen deelnemen aan de vergaderingen als het eerste lid niet kan. Wel ontvangt het plaatsvervangend lid, net als het commissielid, alle stukken om op de hoogte te blijven van de gang van zaken, en mag hij/zij zeker ook zijn/haar mening geven op de stukken/e-mails. Voor de functies commissielid en plaatsvervangend lid zijn we op zoek naar verloskundigen die interesse hebben in privacy gerelateerde zaken. Een juridische achtergrond is niet nodig. De leden die aanwezig zijn bij een vergadering van de Privacy Commissie ontvangen hiervoor vacatiegeld.

Interesse?

Voor interesse in één van deze functies of voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Linda Vis via lvis@perined.nl.