Minister Kuipers kan een einde maken aan de verdeling in de geboortezorg

18 januari 2022
Minister Kuipers kan een einde maken aan de verdeling in de geboortezorg

De KNOV heeft een brief gestuurd aan de nieuwe minister van VWS, dhr. Ernst Kuipers. De KNOV feliciteert hem met zijn nieuwe functie en tegelijkertijd vraagt de KNOV hem om hulp. 

In de brief vraagt de KNOV om in gesprek te gaan over de toekomst van de geboortezorg. Door in te zetten op preventie en samenwerking. En door het stoppen van de ingezette tweedeling op het moment dat het experiment integrale bekostiging regulier zou worden naast de monodisciplinaire bekostiging.

Discussies, verdeling en irritaties rondom integrale bekostiging

De afgelopen jaren wordt de discussie rondom de bekostiging van de geboortezorg gekenmerkt door verdeling als gevolg van het experiment integrale bekostiging. De wereld wordt zwart-wit verdeeld in voor- en tegenstanders. De discussies leiden tot onderlinge irritaties en verminderde samenwerking in veel regio’s en bij zorgverleners. Het raakt hen dagelijks in hun werkplezier. Het zorgt voor stilstand op andere innovaties, omdat alleen experimenten richting integrale bekostiging worden ondersteund. Bovendien leidt het af van waar het echt over moet gaan: “verbetering van de kwaliteit van zorg voor de zwangere vrouw”.

Petitie voor behoud van keuzevrijheid

De integrale bekostiging heeft daarmee vooral gefungeerd als splijtzwam in plaats van verbetering van de samenwerking. Het experiment en het tweesporenbeleid is mislukt. Meer dan 110.000 cliënten, verloskundigen en andere professionals hebben inmiddels een petitie ondertekent tegen de integrale bekostiging en voor behoud van keuzevrijheid voor de zwangeren.

Alternatieven en een gezamenlijke visie 

Gelukkig hoeft de geboortezorg die kant niet op te gaan. Sinds vorig jaar is er een en ander veranderd. Er liggen alternatieven en er ligt een gezamenlijke visie van BO geboortezorg, NVOG, Patiëntenfederatie en KNOV. Er is de mogelijkheid voor IGO’s om door te gaan onder de reguliere bekostiging. De minister heeft de kans om na jaren aan verdeeldheid over de integrale bekostiging, de partijen nu weer samen te brengen.

Zet in op passende bekostiging

De KNOV is juist verheugd dat het Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ (2021-2025) van VVD, D66, CDA en CU inzet op passende bekostiging. Een mooi principe waar de KNOV ook volledig achter staat. Het akkoord noemt een aantal elementen, zoals de inzet op preventie en juiste zorg op de juiste plek. Het verdwijnen van de volumeprikkel. Inzet op innovatie en gebruik van ICT. Allemaal punten die door de integrale bekostiging niet worden verbeterd en soms zelfs worden tegengewerkt (zie daarvoor een uitgebreide uiteenzetting in het rapport: “betalen voor de juiste zorg op de juiste plek”). Een gemiste kans voor wat betreft de bekostiging in de geboortezorg. Juist het Coalitieakkoord biedt een nieuwe kans om het goed te doen. Een bekostiging te introduceren die wel inzet op preventie en innovatie.

Breng partijen samen

De weg daarnaartoe begint met het samenbrengen van de partijen. Niet verdelen tussen integrale bekostiging en reguliere bekostiging. Niet verdelen tussen IGO’s en andere organisatievormen. Dus een einde maken aan het tweesporenbeleid. Het experiment integrale bekostiging te stoppen. En dan vanuit een gezamenlijke basis verder te werken. Waarbij IGO’s gewoon door kunnen onder de huidige monodisciplinaire bekostiging.  

Meer weten? 

Neem contact op met Job Paulus (06 - 58065205, jpaulus@knov.nl).