Constructieve gesprekken over de bekostiging van integrale geboortezorg

20 januari 2021

Onder leiding van het ministerie van VWS zijn de geboortezorg partijen, NVOG, BO geboortezorg, Patiëntenfederatie Nederland en de KNOV in gesprek over de bekostiging van de integrale geboortezorg. Zoals door minister Van Ark gesteld in haar brief van begin december, is het van belang dat we overeenstemming over de ‘stip op de horizon’ bereiken en werken aan een breed draagvlak. Het is duidelijk dat de geboortezorg een onderwerp is dat de landelijke tafel sterk verdeelt. Het is, zoals Tweede Kamerleden het tijdens het recente Algemeen Overleg verwoordden, een lastige knoop om te ontwarren. De KNOV ziet het grote belang van overeenstemming over de stip op de horizon en het bereiken van breed draagvlak voor deze koers en we nemen dan ook constructief deel aan deze gesprekken.

KNOV verzoek aan de NZa en de minister van Medische Zorg

Begin van deze maand stuurde de KNOV een brief aan de NZa en de minister van Medische Zorg, met het verzoek om pas op de plaats te maken en het advies van de NZa onder de loep te nemen. Aanleiding voor deze brieven was tweeledig: het voornemen van de minister om de NZa op zeer korte termijn een aanwijzing te geven om de integrale bekostiging per 2022 tot reguliere bekostiging te maken; en het voortschrijdend inzicht met de oprichting van de IGO in Tergooi. Recente ervaringen in Tergooi laten een andere kant van integrale bekostiging zien, zoals ook de NZa in haar brief bevestigt die we in reactie op onze brief ontvingen. Een kant waar nog geen evaluatie van heeft plaatsgevonden. De KNOV is van mening dat het onwenselijk is om nu een besluit te nemen voor het opnemen van de integrale bekostiging in de reguliere bekostiging en daarmee de facto een onomkeerbaar proces in werking te zetten. We verzoeken om rust te nemen en in samenwerking met de partijen hoe de financiering kan bijdragen aan kwalitatief goede geboortezorg en de IGO’s onder de experimenteertitel verder door te laten gaan. Dit experiment is nog niet klaar en kan ons veel leren.

Het belang van een breed gedragen koers voor de toekomst van de geboortezorg

De KNOV neemt deel aan de gesprekken over de stip op de horizon onder leiding van het ministerie van VWS. Daarnaast heeft de NZa de KNOV uitgenodigd om op 27 januari a.s. het gesprek met elkaar aan te gaan. Wij zijn blij met deze uitnodiging en hebben dat ook in onze brief (zie hieronder) kenbaar gemaakt. Wij kijken ernaar uit om op constructieve wijze toe te werken naar een breed gedragen koers voor de toekomst van onze geboortezorg. Het is daarbij belangrijk dat we de zorgen in het veld op een goede manier adresseren en verstandige beslissingen nemen. En juist voor het verkrijgen van het benodigde draagvlak voor een gezamenlijke koers is het nemen van voldoende tijd van belang. Laten we nu dan ook even pas op de plaats maken en geen onomkeerbare beslissingen nemen. Door met elkaar om de tafel te zitten en de komende zes maanden de knoop te ontwarren en te zoeken naar een gezamenlijke oplossing, zoals we eerder hebben afgesproken. En dat betekent niet de IGO’s te beletten, maar juist dat we leren van deze ontwikkelingen zonder daarbij de weg af te snijden voor andere vormen van samenwerking en bekostiging die bijdragen aan de beste geboortezorg.