Lobby rondom integrale bekostiging trekt aan

10 december 2021
Lobby rondom integrale bekostiging trekt aan

De KNOV merkt op dat de lobby over integrale bekostiging weer aantrekt. We merken het onder onze leden en we merken het bij de andere organisaties. Vorig jaar leidde de discussie tot veel commotie onder de zorgverleners. Dit jaar hopen we dat te voorkomen. Maar het zal spannend worden en zekerheid is er niet. De KNOV pakt dit de komende maanden samen met de leden op.

Te beginnen met een algemene update over: waar we staan, wat de KNOV vindt, wat de KNOV voorstelt als oplossing en hoe we het gaan aanpakken. Aangevuld met een Q&A (van vragen die we hebben gekregen van leden) om zo duidelijkheid te bieden rondom het standpunt van de KNOV. Daarnaast nodigen we iedereen die geïnteresseerd is uit voor een online sessie op 21 december van 20:00 tot ca 21.00uur. Voor het bijwonen van deze sessie is accreditatie aangevraagd. 

Waar staan we?

Na een jaar uitstel moet er begin volgend jaar weer een nieuwe beslissing genomen worden door de nieuwe minister. Sinds vorig jaar is door 4 partijen hard gewerkt aan een gezamenlijke oplossing. Daaruit is het common eye traject gekomen. Daarnaast zijn er heel veel gesprekken gevoerd met leden over de discussienota 'Passende bekostiging'. Met mooie suggesties van leden die de basis overeind houden en op bepaalde punten nadere invulling geven. De nieuwe notitie volgt in december.

Tegelijkertijd bereidt de NZa het regulier maken van de integrale bekostiging voor en heeft ambtelijk VWS het voorstel gedaan om:

  • IB regulier te maken, naast de huidige monodisciplinaire bekostiging
  • de monodisciplinaire bekostiging, waarin de uitkomsten van het common eye traject worden gebruikt, door te ontwikkelen

VWS geeft aan dat de beslissing aan de nieuwe minister is en vervolgens aan de Tweede Kamer.

Wat vindt de KNOV?

De KNOV is geen voorstander van het regulier maken van de integrale bekostiging. Uit onderzoek is gebleken dat de bekostiging geen meerwaarde heeft op het gebied van kwaliteit. Sterker nog, uit onderzoek blijkt ook dat er risico’s aan kleven rondom medicalisering en keuzevrijheid. Bovendien merken onze leden dat de discussie over de bekostigingssystematiek eerder verdeelt dan partijen samenbrengt. Zolang twee bekostigingssystemen blijven bestaan, zal irritatie blijven in de regio’s.

Er zijn geen mogelijkheden om integrale bekostiging in te voeren onder randvoorwaarden om op die manier te borgen dat er draagvlak en gelijkwaardigheid is tussen zorgverleners in een regio. Dat wat ooit de basis was voor regio’s om met een IGO te starten.

Het regulier maken van IB zet de deur open voor het eenzijdig opzetten van IGO’s door ziekenhuizen. Voor verloskundigen is dit vooralsnog vrijwel onmogelijk. Dit biedt mogelijkheden voor ziekenhuizen om op (korte) termijn de enige aanbieder van geboortezorg in de regio te worden en dat de eerstelijns zorg zoals we die kennen verdwijnt. Het risico is daarbij groot dat de meerwaarde en kracht van de eerste lijn in de regio’s verloren gaat. Dit is geen toekomstmuziek. Het eenzijdig opzetten van IGO’s en het concurreren van ziekenhuizen met de eerste lijn, is reeds gaande. In Ter Gooi is al sprake van een dergelijke situatie. Ook andere ziekenhuizen hebben onderzocht hoe zij een IGO kunnen starten.

Ook is de KNOV van mening dat de huidige IGO’s zo goed mogelijk ondersteund moeten worden wanneer integrale bekostiging verdwijnt. Zij geven aan dat zij graag door willen gaan als IGO. Dat zien we ook en we willen de organisatie en hun kwaliteitsafspraken dan ook behouden. Daarvoor is de integrale bekostiging niet nodig. In principe kan alles ook onder de monodisciplinaire bekostiging, omdat de bekostiging uiteindelijk niet gaat over de verdeling van gelden en het samenbrengen van financiële middelen na declaratie.

Wat stelt de KNOV voor?

Naar aanleiding van het bovenstaande stelt de KNOV het volgende voor:

1. Monodisciplinair wordt verder ontwikkeld op basis van de uitkomsten van het common eye traject in de richting van clientprofielen waar continuïteit van zorgverlener en sociale verloskunde een belangrijk onderdeel zijn (zie Q&A voor nadere uitwerking).

2. Integrale bekostiging wordt stopgezet. IGO’s als organisatie kunnen blijven bestaan en worden ondersteund in de omzetting, zodat ze door kunnen onder de reguliere monodisciplinaire bekostiging (zie Q&A voor nadere uitwerking).

3. We hebben de NZa en VWS gevraagd het andere scenario, dat integrale bekostiging niet regulier wordt, ook uit te werken. Om te voorkomen dat slechts één scenario, het regulier maken, wordt uitgewerkt en de IGO’s de dupe worden als het andere scenario, niet regulier maken, wordt besloten.

Hoe verder?

De partijen in de geboortezorg zijn het nog niet eens over de weg naar voren. Anders dan voorgaande jaren ligt er nu wel een alternatief. Maar de beslissing rondom het regulier maken van integrale bekostiging wordt spannend. Vorig jaar heeft dat geleid tot forse onenigheid, discussies, brievenacties en zelfs een petitie van leden. We hopen dat te voorkomen, want dat is voor niemand wenselijk. Tegelijkertijd houden we alle opties voor de toekomst open en bereiden we ons voor op weer een spannende periode waarin we samen optrekken met onze leden. We houden jullie op de hoogte.

Wil je iets horen, iets vinden, iets met de KNOV delen of een nieuwe oplossing zien om er gezamenlijk uit te komen? Dan horen we het graag! Stuur je bericht aan Job Paulus (jpaulus@knov.nl of 06 - 58065205).