Ook Adviescollege regeldruk kritisch op nieuwe verantwoordingsregels

27 september 2021

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk zet, net als de KNOV, grote vraagtekens bij de regeling Jaarverantwoordingsplicht, die zorgaanbieders dwingt elk jaar een lange vragenlijst in te vullen over hun financiële huishouding.

Het onafhankelijke Adviescollege Toetsing regeldruk (ATR) schrijft in haar analyse van de zogenaamde regeling Jaarverantwoording Wmg: ‘[…] het college [blijft] van mening dat nut en noodzaak van een stapeling van controle- en verantwoordingsinstrumenten onvoldoende zijn aangetoond. […] Verder constateert het college dat er geen goed zicht is op de omvang van regeldruk die als gevolg van de nieuwe wetgeving optreedt, voor welke groep ondernemers de regeldruk toeneemt, voor welke zij afneemt, en in welke mate.’

Kritiek vanuit de Eerstelijnscoalitie

Het adviescollege sluit zich hiermee aan bij de kritiek van de Eerstelijnscoalitie, waar ook de KNOV deel van uitmaakt. De overheid wil - terecht - fraude met publiek geld voorkomen, maar zou dat moeten richten op zorg waar daadwerkelijk substantiële fraude op te sporen is. En niet bij de ruim 27.000 kleine eerstelijnszorgaanbieders en -praktijken. Voor hen komen de nieuwe regels bovenop bestaande verantwoordings- en controleregels. De nieuwe regels, waaronder een jaarlijks verplichte vragenlijst met ongeveer 90 vragen over de financiën, zijn overbodig en onuitvoerbaar. Ook tast de nieuwe regelgeving onder andere de privacy aan en neemt kostbare tijd af die zorgverleners anders aan patiënten hadden kunnen besteden.

Regeling van tafel

De Eerstelijnscoalitie, een samenwerkingsverband van de eerstelijnsorganisaties InEen, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LHV, LVVP, NVM-mondhygiënisten en ONT, wil dat de regeling Jaarverantwoording Wmg zoals deze er nu ligt van tafel gaat. Ook in de Tweede Kamer leven grote twijfels bij de regeling, waardoor de zorgspecialisten uit de Kamer hebben besloten deze nog eens onder de loep te nemen. In een brief aan deze Kamerleden zetten we, vanuit de Eerstelijnscoalitie, onze bezwaren nog eens duidelijk uiteen. We roepen de Kamer op om in gezamenlijkheid te werken aan afspraken die wél aan het doel om fraude op te sporen tegemoet komen, maar tegelijkertijd wel realistisch en uitvoerbaar zijn. Al eerder boden we goede alternatieven aan voor de regeling.

Wet toetreding zorgaanbieders

De vragenlijsten voor de jaarlijkse financiële verantwoording waartegen De KNOV en de Eerstelijnscoalitie ageren, maken deel uit van bredere wetgeving gericht op het bestrijden van fraude en versterken van het toezicht in de zorg. In de eerder aangenomen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) zijn nog meer verplichtingen opgenomen, zoals een meldplicht, vergunningsplicht en eisen aan de bestuursstructuur.

Lees ook