Nieuwsbericht

26 juli 2023

De staatssecretaris van VWS heeft de Tweede Kamer op 7 juli met een Kamerbrief geïnformeerd over de stand van zaken van de vitamine-K-profylaxe bij pasgeborenen. Het startmoment voor het nieuwe toedieningsbeleid is verplaatst naar 1 januari 2025. Daarnaast start een werkgroep Voorlichting Ouders onder leiding van het Voedingscentrum.  

Deze stappen zijn onlangs aan de betrokken geboortezorgpartijen voorgelegd, waaronder de KNOV. Eerder in het traject hebben NVK en KNOV aangegeven geen verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor een coördinerende rol ten aanzien van implementatie. VWS neemt nu zelf regie voor landelijke implementatie van het nieuwe beleid. De nieuwe startdatum is gesteld, zodat aan de randvoorwaarden van het implementatieplan voldaan kan worden. 

Besluiten over de implementatie

Onderstaande twee besluiten heeft de staatssecretaris genomen, over de implementatie van vitamine-K-profylaxe voor pasgeborenen.   

  1. De invoerdatum van het nieuwe toedieningsbeleid van vitamine K voor pasgeborenen wordt gesteld op 1 januari 2025. Er gelden daarbij twee belangrijke randvoorwaarden: de registratie en gegevensuitwisseling rond de toediening van vitamine K moet geregeld zijn, en het voor de toediening noodzakelijke preparaat moet voldoende beschikbaar zijn. 
  2. Er start een werkgroep Voorlichting Ouders onder leiding van het Voedingscentrum. In deze werkgroep wordt een plan van aanpak met betrekking tot voorlichting aan ouders besproken en afgestemd. De KNOV is vertegenwoordigd in deze werkgroep.  

Zoals eerder al benoemd: VWS neemt nu zelf de verantwoordelijkheid voor landelijke implementatie van het nieuwe beleid. Desondanks heeft de KNOV in 2022 een projectleider voor de implementatie aangesteld en een werkgroep van leden samengesteld. Dit om op inhoud een sterke gesprekspartner te zijn in het traject met VWS en de belangen van de verloskundige gedurende dit proces adequaat te kunnen behartigen. 
 
Na de zomer informeert VWS de betrokken geboortezorgpartijen breder over het implementatieproces en het startmoment. In de tussentijd wordt door de KNOV hard gewerkt aan een Q&A, een wetenschappelijk advies en worden voorbereidingen getroffen voor een webinar in het najaar.  

Kritische vragen door de KNOV 

Op de Ledendag van 11 november 2022 hebben we over dit onderwerp met elkaar van gedachten gewisseld. Tijdens deze sessie waren er veel vragen vanuit verloskundigen. Het was duidelijk dat dit onderwerp verloskundigen raakt en het nieuwe beleid weinig draagvlak heeft onder verloskundigen. Belangrijke overwegingen daarbij zijn de number needed to treat, de reden voor aanpassing van het beleid, of het niet juist de deelname vermindert, hoe dit past binnen Passende en waardegedreven zorg en hoe het zal worden uitgevoerd. 

Deze overwegingen en zorgen hebben we gedeeld met het ministerie van VWS. In aanvulling daarop hebben we recent aan VWS onze zorgen geuit over het voornemen om steeds meer te prikken, mede naar aanleiding van het advies over de maternale griepvaccinatie. We gaan hierover met VWS in gesprek en hebben een gesprek aangevraagd met de Gezondheidsraad, die de adviezen hierover uitbrengt aan VWS. 

Meer informatie en/of vragen 

Heb je vragen over dit bericht? Neem dan contact op met Eva van Ofwegen, evanofwegen@knov.nl. Achtergrondinformatie over de totstandkoming van het nieuwe vitamine K-beleid staat op de betreffende kennispagina.