Nieuwsbericht

25 oktober 2022

De afgelopen weken hebben verschillende Verloskundig Overleg Zorgverzekeraars (VOZ) plaatsgevonden met de vier grote verzekeraars: Zilveren Kruis, VGZ, Menzis en CZ. De twee meest belangrijke onderwerpen die zijn besproken zijn de voortgang van de contractering 2023 en het capaciteitsprobleem in de ziekenhuizen. 

Contracteringsproces  

We kunnen concluderen dat dit 'beleidsarm' is dit jaar: de contracten van de vier grote verzekeraars bevatten geen noemenswaardige veranderingen t.o.v. 2022. Wel was expliciet de vraag hoe de verzekeraars omgaan met de recent afgekondigde, extra, tariefindexatie door de NZa. Alle vier de verzekeraars hebben aangegeven de intentie te hebben om deze indexatie door te willen voeren. Wel spelen er diverse praktische aspecten, zoals hoe om te gaan met reeds getekende overeenkomsten, hoe leggen we e.e.a. vast via Vecozo, wat is de extra doorlooptijd en hoe komen we qua timing uit met 12 november, de datum waarop de verzekeraars hun premie bekend moeten maken en moeten aangeven met wie ze (al) een contract hebben. De verzekeraars geven aan hierover zelf nog aanvullend te communiceren: van ZK, VGZ en CZ hebben wij die correspondentie inmiddels ook al gezien.  

Wat betreft de kleine verzekeraars: van ASR, Caresq, ENO en Z&Z hebben we de contracten eveneens kunnen bekijken. Wat hier met name opvalt is dat, in de versie die wij hebben ontvangen althans, voorgesteld wordt om naar 2-jaarscontracten te gaan. De 2023-tarieven zijn hieraan reeds toegevoegd en zijn eveneens conform de nieuwste NZA-tariefbeschikking. Zij volgen daarmee ook de grotere verzekeraars. 

Contracten waarin de tarieven worden omschreven als ‘NZa (max)tarief’ zullen sowieso automatisch meebewegen op de nieuwe indexatie. Contracten waarin de tarieven zijn uitgedrukt 'in euro's' hebben wel extra aandacht nodig. 

Specifiek onderwerp van gesprek bij VGZ is de clausule welke toeziet op de twaalf maanden waarneming; hierover zijn we nog in gesprek met VGZ en we streven er naar om jullie op korte termijn hierover te kunnen informeren. 

Mocht je met je zorgverzekeraar willen spreken over bepaalde punten uit de overeenkomst, meldt dit dan schriftelijk aan ze. Hou hierbij de eventuele deadlines in de gaten en zorg ervoor dat je vóór die datum een schriftelijke reactie hebt gestuurd.  

Capaciteitsprobleem 

Het capaciteitsprobleem hebben alle verzekeraars helder in het vizier. Veelal bespreken zij dit in de diverse ROAZ-overleggen en met de ziekenhuizen. Daarnaast vragen ze de KNOV welke oplossingen wij voor ogen hebben. Dit onderwerp staat dan ook nadrukkelijk op de agenda binnen onze organisatie en zal de komende tijd veel aandacht krijgen.  

Tolkenvergoeding 

Zoals eerder al gemeld, bestaat vanaf 1 januari 2023 de mogelijkheid om een tolken-vergoeding te ontvangen; deze is toegevoegd aan de 2023-tariefbeschikking van de NZa. Er is een max-tarief per kwartier bepaald. De KNOV is bezig met de uitwerking van een aantal details hieromtrent zoals; Wat doe ik bij de inzet van 20 minuten? Is er een maximum aantal uren dat ik per cliënte mag declareren? En welke declaratiecode moet ik gebruiken? De antwoorden verwerken wij in een Q&A.