Nieuwsbericht

19 juli 2022

Het kabinet wil graag met zorgkoepels een integraal zorgakkoord (IZA) afsluiten. Daarin staan afspraken over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg voor de komende jaren. Vergelijkbare akkoorden zijn eerder gesloten en werden toen hoofdlijnenakkoorden genoemd. Het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg voor de periode 2019-2022 is bijvoorbeeld hier te vinden. Daarin zijn afspraken gemaakt over ehealth, uitkomstgerichte zorg en juiste zorg op de juiste plek.

Een akkoord over de verschillende aanbieders en domeinen heen

Het IZA heeft tot doel om tot afspraken te komen over de verschillende aanbieders en domeinen heen. Daartoe heeft het ministerie van VWS een aantal partijen uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan. Denk daarbij aan de NVZ, FMS, LHV, V&VN, FMS, ActiZ, VGN en Zorgverzekeraars Nederland. Deze partijen zijn aan zet om te komen tot een integraal zorgakkoord. In verschillende uitingen merken we dat dit geen eenvoudige opgave is. Een kleine greep uit recente artikelen laat zien dat het niet eenvoudig is om tot een dergelijk akkoord te komen:

Trage IZA-gesprekken dwingen Kuipers tot uitstel plan acute zorg - Skipr
NVZ, NFU en FMS sturen Kuipers boze brief over IZA - Skipr
Gesprek met Kuipers neemt onze zorgen absoluut niet weg - LHV

Zorgsector moet 1,5 miljard bezuinigen in Integraal Zorgakkoord - Skipr
Onderhandelingen integraal zorgakkoord verkeren in impasse - Zorgvisie

Rol en inzet KNOV

De KNOV is net als veel andere zorgpartijen niet bij de directe onderhandelingen van het IZA betrokken (de zogeheten ‘binnenring’). Wij krijgen de mogelijkheid schriftelijk te reageren. In verschillende correspondentie met het ministerie van VWS hebben we aangegeven dat het belangrijk is voor de uitvoerbaarheid van het akkoord dat verloskundigen wel goed betrokken zijn. Verloskundigen zijn immers werkzaam in zowel de eerste, tweede als derde lijn. Zij hebben een essentiële rol bij een kansrijke start voor ieder kind en gezin. En verloskundigen zijn zowel werkzaam in de planbare als de acute zorg. Er liggen goede kansen door bijvoorbeeld in te zetten op continuiteit van zorgverlener, sociale verloskunde en werk te maken van verplaatsen van zorg. Door de administratieve lasten te verminderen, zodat er meer tijd is voor de client. Ook zal verminderen van de uitstroom en verbeteren van werkplezier een belangrijk thema moeten zijn. Maar er liggen ook concrete problemen die nu om een oplossing vragen, bijvoorbeeld rondom de capaciteitsproblematiek en de alsmaar stijgende administratieve lasten. Daar zullen concrete stappen in gezet moeten worden. Wij hopen in een volgende versie van het IZA hier teksten van terug te zien.

Proces

Het ministerie van VWS heeft in hun meest recente brief aan de Kamer aangegeven om met de onderhandelende partijen te richten op een definitief IZA half september.

Meer weten? Neem contact op met Job Paulus (senior programmamanager KNOV) via jpaulus@knov.nl of 06-58065205.