Nieuwsbericht

04 november 2022
KNOV: meer erkenning voor de zelfstandige positie van de klinisch verloskundige

Donderdag 3 november jl. is de KNOV onverwacht geïnformeerd door de NVOG dat zij de samenwerking rondom het deelregister voor de klinisch verloskundigen stopzet. De NVOG geeft in een brief aan niet langer te willen samenwerken aan het register waar de NVOG en de KNOV in gezamenlijkheid al zo'n twee jaar constructief aan werken.

De KNOV licht in dit bericht graag toe hoe zij tegen het deelregister én de positie van de klinisch verloskundige aankijkt. Daarbij willen we klinisch verloskundigen adviseren om lid te worden van het al ingerichte en gezamenlijk vormgegeven deelregister waar de zeggenschap bij de klinisch verloskundigen ligt. 

Standpunt KNOV: de klinisch verloskundige is zelfstandig bevoegd in het ziekenhuis

De KNOV is al sinds begin 2000 van mening dat de positie van klinisch verloskundigen goed geborgd moet zijn in het ziekenhuis. Bij onze partners lag dit gevoelig. Na een langdurig juridisch traject kwam uiteindelijk VWS in 2021 met de volgende uitspraak richting de KNOV dat "verloskundigen die in het ziekenhuis werkzaam zijn, zelfstandig bevoegd zijn tot het verrichten van voorbehouden handelingen binnen het deskundigheidsgebied van de verloskunst, mits zij hun bekwaamheid kunnen aantonen." Lees hier het nieuwsbericht over deze uitspraak. 

Met het oog daarop wilde de KNOV samen met haar partners een deelregister opzetten. Eind 2021 is er in gezamenlijkheid met de NVOG besloten om een deelregister ten behoeve van de klinisch verloskundigen in te richten. De lancering van het deelregister staat gepland voor het eerste kwartaal van 2023. Net voor de afronding van dit traject, neemt de NVOG ineens een ander standpunt in, met het argument dat gynaecologen gaan over wat er in het ziekenhuis gebeurt. Dit staat haaks op het standpunt van VWS dat de verloskundige autonoom bevoegd is in de verloskunst.

Reactie KNOV

De KNOV is het volledig oneens met het standpunt van de NVOG dat alleen gynaecologen gaan over wat er in het ziekenhuis gebeurt en schaart zich onverminderd achter de uitspraak van VWS. Bovendien, wanneer enkel medisch specialisten bepalen wat in het ziekenhuis gebeurt, vermindert dat de waarde van veel andere zorgverleners in het ziekenhuis. Het lijkt de KNOV onvoorstelbaar dat andere medisch specialisten voor hun samenwerkingspartners een register zouden opzetten.

Verder merkt de KNOV op, dat de klinisch verloskundigen de snelst groeiende groep verloskundigen is. Zij nemen steeds meer taken over binnen het ziekenhuis. Onderzoek laat zien dat ze inmiddels 75% van de bevallingen begeleiden in het ziekenhuis. Hoewel zij dus steeds meer taken overnemen, is de functieherwaardering en de zelfstandige positie onduidelijk gebleven.

De KNOV zal zich in de komende periode beraden op de samenwerking met de NVOG. We zien het belang daarvan zeker in, maar de NVOG trekt zich de laatste tijd op verschillende projecten terug, verandert van standpunt of kiest onverwachts haar eigen pad. Onder andere bij richtlijnen, CTG, SEO leidraad 3.0 en nu op het deelregister klinisch verloskundigen. Dit ondermijnt de samenwerking tussen de partijen. 

KNOV gaat door met deelregister van de klinisch verloskundigen

De KNOV gaat verder met het deelregister van de klinisch verloskundigen. Immers, de KNOV is van en voor verloskundigen, ongeacht waar zij werkzaam zijn. Het wordt een eigen register van de klinisch verloskundigen. Zij zullen in the lead zijn over de inhoud van hun vak. We verwachten dat dit register begin 2023 gereed is.

Zelfstandige rol en passende waardering voor de klinisch verloskundige

De KNOV staat voor de positie van alle verloskundigen, waaronder vanzelfsprekend de klinisch verloskundigen. De NVOG is een beroepsvereniging van en voor gynaecologen. Wanneer het om de belangen gaat, zal de NVOG altijd primair kiezen voor het belang van leden waartoe de vereniging is opgericht: de gynaecologen. 

Voor de KNOV staan de volgende punten voorop:

  • Hogere waardering (FWG 65, schaal 11 UMC) en erkenning voor de werkzaamheden die de afgelopen jaren flink zijn uitgebreid.
  • Duidelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in relatie tot het werk wat we doen.
  • De medezeggenschap binnen het ziekenhuis, het ziekenhuisbeleid en de ziekenhuisbegroting, in lijn met de zeggenschap die de gynaecologen hebben.
  • Een gelijkwaardige positie met een eigen expertise en autonome bevoegheid, inclusief het openen van dbc's.

Mocht je als klinisch verloskundige het gevoel hebben dat de KNOV de belangenbehartiging voor jou de afgelopen jaren niet zo goed heeft gedaan? Je hebt gelijk!

Maar er is een nieuw elan onder het nieuwe bestuur dat half september voortvarend is gestart. Dit bestuur zet zich sterk in voor de positie van de klinisch verloskundige.

In de afgelopen weken onder het nieuwe bestuur zijn de volgende stappen gezet:

  1. De positie van de klinisch verloskundige is door het bestuur uitgebreid besproken met VWS, waar de klinisch psycholoog als voorbeeld is gebruikt van een eigen positie als regiebehandelaar met mogelijkheid tot openen van dbc, etc.
  2. In het jaarplan 2023 is een heel hoofdstuk gewijd aan het verbeteren van de positie van klinisch verloskundige, inclusief de route naar passende waardering (FWG 65) en passende taken (openen dbc’s). Om dit te waarborgen, is hier ook geld voor vrijgemaakt in de begroting en komt er een dedicated team om dit te bereiken. Dit is namelijk niet eenvoudig en de NVOG houdt deze route al sinds jaar en dag af.
  3. In hetzelfde jaarplan 2023 wordt beschreven dat het platform klinisch verloskundigen wordt uitgebreid met mandaat voor alle klinisch verloskundigen binnen de KNOV, zoals de specialisten een eigen platform hebben binnen de Federatie van Medisch Specialisten.
  4. Op de ledendag van 11 november is de positie van de klinisch verloskundige één van de drie thema’s waar specifiek aandacht aan wordt gegeven.
  5. Met de vakbond is in grote lijnen het proces richting FWG 65 besproken en hoe zij ons daarbij kunnen helpen.
  6. Er zijn verschillende werkbezoeken ingepland met klinisch verloskundigen, juist om de onderlinge relatie te versterken. Het Twinningproject is daar een mooi voorbeeld van.

Maandag ontvangen alle KNOV-leden dit bericht ook in hun mailbox.