Nieuwsbericht

29 november 2021

De besturen van de KNOV en de NVOG hebben besloten een kwaliteitsregister in te richten voor verloskundigen die klinisch werken. Dit besluit is genomen na de uitspraak van het ministerie van VWS afgelopen zomer dat verloskundigen die in het ziekenhuis werkzaam zijn, zelfstandig bevoegd zijn tot het verrichten van voorbehouden handelingen binnen het deskundigheidsgebied van de verloskunst, mits zij hun bekwaamheid kunnen aantonen.

Bevoegd mits bekwaam

VWS geeft aan dat het deskundigheidsgebied van de verloskundige niet beperkt is tot een bepaalde setting of locatie. Zolang de handelingen vallen binnen het deskundigheidsgebied van de verloskundige, is de verloskundige bevoegd deze te verrichten, mits zij/hij bekwaam is. VWS geeft hier mee aan dat de verloskundige die in een klinische setting werkt, zelfstandig bevoegd is tot het verrichten van voorbehouden handelingen die binnen het deskundigheidsgebied van de verloskunst vallen. VWS laat tevens in een brief weten dat verloskundigen die de opleiding tot PA klinische verloskunde hebben afgerond en zowel als verloskundige als Physician Assistants (PA) in het BIG-register geregistreerd staan, bevoegd zijn om in de klinische setting verloskundige handelingen te verrichten. Voorwaarde is dat de situatie binnen het deskundigheidsgebied van de verloskunst valt en de PA bekwaam is. De PA kent daarnaast de bevoegdheid om zelfstandige medische zorg te verlenen.

De KNOV en NVOG richten een kwaliteitsregister in

De KNOV en NVOG zijn blij met deze uitspraak, waarmee na ruim 15 jaar duidelijkheid is verschaft over de juridische positie van verloskundigen in de klinische setting. Om de bekwaamheid te kunnen aantonen, hebben de besturen van de KNOV en NVOG besloten een kwaliteitsregister voor verloskundigen die klinisch werken in te richten. Dit register heeft een verplichtend karakter voor de beroepsgroep; de NVOG zal het opnemen in haar kwaliteitsvisitaties, voor de tuchtrechter is het in voorkomende gevallen duidelijk dat een verloskundige zich bekwaamd heeft in haar vak en ook de Inspectie houdt toezicht aan de hand van de normen van de beide beroepsgroepen. De KNOV en NVOG stellen daarom samen kwaliteitseisen op voor deze verloskundigen. De bedoeling is om het register op 1 januari 2022 gereed te hebben, of zo snel mogelijk daarna. Het register zal onderdeel worden van het al bestaande kwaliteitsregister verloskundigen.

Eerder heeft VWS het specialistenregister voor klinisch verloskundigen afgewezen. Met de uitspraak van VWS en de inrichting van een kwaliteitsregister is dit specialistenregister voor klinisch verloskundigen definitief van de baan.

Verloskundigen met een PA-registratie

Ook verloskundigen met een aanvullende PA-registratie zullen zich moeten registreren in het kwaliteitsregister voor verloskundigen. Physician Assistants en verloskundigen zijn twee aparte beroepen, met een aparte erkenning door de wet BIG. Ze kennen een eigen opleidingsprofiel en dit vertaalt zich in aparte kwaliteitsregister(s). De klinisch verloskundigen die nu tot PA zijn opgeleid, worden overigens direct tot dit register toegelaten, waarmee hun bekwaamheid voor verloskundige taken ook geregeld wordt.

Hoe nu verder?

Een werkgroep van de KNOV en de NVOG werkt op dit moment het opleidingsprofiel uit voor verloskundigen die klinisch werken. Dit wordt de basis voor de inrichting van het kwaliteitsregister. De besturen van beide beroepsverenigingen hebben afgesproken dat daarbij gebruik gemaakt wordt van het eerder (voor het specialistenregister) vastgestelde opleidingsprofiel.

Wat valt buiten de scope van dit traject?

De KNOV krijgt ook veel andere vragen van verloskundigen uit ziekenhuizen die te maken hebben met hun positie. Die zijn niet minder relevant, maar pakken we op dit moment niet op (staat op de agenda in 2022). Het gaat dan om de volgende punten:

  • Er zijn mogelijk verloskundigen die klinisch werken en die in het verleden tuchtrechtelijk zijn aangesproken. Als zij menen met de nieuwe informatie dat dit onterecht is, dan kunnen we kijken of we je kunnen ondersteunen om dit terug te draaien. Mocht dit jou overkomen zijn, dan kun je dat aan ons laten weten via dit meldpunt.
  • De financiële aspecten van de zorg die door verloskundigen in de kliniek wordt geleverd (denk aan openen DBC’s).
  • De inschaling van verloskundigen die klinisch werken. Dit is een onderdeel van de taken van de FBZ.  

Wie zijn geïnformeerd?

De KNOV en NVOG hebben het ministerie van VWS, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de werkgevers (NFU, NVZ), de FBZ (vakbond) en de NAPA over deze wijziging geïnformeerd. Omdat het kwaliteitsregister een verplichtend karakter heeft, kom je in aanmerking voor een vergoeding van de kosten voor registratie. Dit is zeker zo op grond van de CAO-ziekenhuizen. In de CAO UMC's die nu ter raadpleging voorligt bij de achterbannen, is ook een bepaling opgenomen dat deze registratie vergoed zal worden.

Meer weten?

De KNOV en de NVOG organiseren binnenkort een webinar over dit onderwerp, zodra er duidelijkheid is over de inrichting van het kwaliteitsregister. Hou de berichtgeving hiervoor in de gaten! Heb je nu alvast vragen of opmerkingen, dan kun je die hier achterlaten.