Nieuwsbericht

17 oktober 2023

Zilveren Kruis beschrijft in haar Inkoopbeleid Geboortezorg 2024 het meekijkconsult, maar wat is het meekijkconsult precies? We hebben contact gezocht met Zilveren Kruis en vertellen je graag meer over dit nieuwe type consult. 

Wat is een meekijkconsult? 

Een meekijkconsult (het consult) is een tweedelijnsconsult dat je als verloskundige inzet bij een afwijkende bevinding bij de cliënt. Het gaat hier om situaties waarbij er geen richtlijnen of protocollen zijn die in deze situatie sturen op overname van zorg, maar juist situaties waarbij er twijfel is over het beleid bij de zwangere. Hierbij kun je denken aan zeldzame aandoeningen of specifieke medicatie (combinaties) in de anamnese van de cliënt die zich nog niet eerder bij jou in de spreekkamer hebben voorgedaan of een (echo)bevinding die je bij de cliënt doet.  

In een dergelijke situatie is het wenselijk dat de specialist, de gynaecoloog, meekijkt met de situatie van de cliënt en deze beoordeelt. Hiervoor gaat de cliënt, fysiek of digitaal, bij de gynaecoloog op consult. Op basis van dit meekijkconsult stelt de gynaecoloog een advies op voor vervolgbeleid dat teruggaat naar de eerstelijns verloskundige. De verloskundige blijft tijdens dit proces de hoofdbehandelaar van de cliënt en blijft verantwoordelijk bij het vervolg van de zorg. 

De prestatie meekijkconsult geldt dus niet voor een MDO of voor gedeelde zorg bij diabetes. Het gaat specifiek om een individuele beoordeling van de cliënt, waarbij de gynaecoloog de verloskundige adviseert over het vervolgbeleid. 

Wat is er vernieuwend? 

Het doel van het meekijkconsult is primair dat de 'sluipende overname' wordt verminderd. Met de sluipende overname bedoelen we de cliënt die voor consult wordt gestuurd, nog een extra controle krijgt in de tweede lijn en uiteindelijk een groot deel of de rest van de zwangerschap in de tweede lijn blijft. Zonder dat daar een duidelijke medische indicatie aan ten grondslag ligt. Dit nieuwe type consult bouwt mee aan passende zorg. Er komt meer tijd op het spreekuur in de tweede lijn en de eerste lijn kan zorgen voor meer continuïteit van zorg. Daarbij is het een middel om de poortwachtersrol van de eerstelijnsverloskundige te versterken. Je blijft de hoofdbehandelaar en coördineert de zorg voor de cliënt.  

Het meekijkconsult (de prestatie) van Zilveren Kruis is vernieuwend, omdat hierbij de geldstromen anders lopen dan in de oude situatie. Dit heeft als doel dat de zorg meer in de eerste lijn blijft. De verloskundige kan het door Zilveren Kruis vastgestelde tarief declareren bij de zorgverzekeraar en de gevraagde gynaecoloog wordt via het onderlinge dienstverlening principe bekostigd uit dit tarief. De tweede lijn opent dus géén DBC of DOT in het systeem, waarbij het duidelijk is voor de arts en verloskundige dat de cliënt in de eerste lijn onder zorg is en blijft. Hierbij is de aanname dat er minder snel vanuit het consult een overname volgt. Als het advies vanuit de gynaecoloog doorverwijzing is, start erna een nieuw (tweedelijns) traject. 

Wanneer je gebruik wilt maken van de meekijkconsulten in de eerste lijn, moeten er afspraken worden gemaakt met ziekenhuizen over het inzetten van deze zorg. Veel ziekenhuizen zijn bekend met het maken van gelijke afspraken over meekijkconsulten voor de huisarts. 

Het meekijkconsult is niet een meedenkconsult, intercollegiaal consult of multidisciplinair overleg. 

In een meekijkconsult neemt de gynaecoloog uitgebreid de tijd om de cliënt te beoordelen, inclusief eventuele onderzoeken (RR, echo of CTG). Deze onderzoeken vallen ook binnen het tarief voor het meekijkconsult.  
Het meekijkconsult is ook niet bedoeld voor ruggenspraak over een cliënt die sowieso niet verwezen zou worden, of voor zorg waarvoor in de regio al (gedeelde)zorgpaden ontwikkeld zijn. Tot slot is het meekijkconsult niet een manier om zorgpaden te verplaatsen naar de eerste lijn. Mocht blijken dat een vraag geregeld terugkomt in een meekijkconsult, dan is het aan het VSV om te bepalen of hier een zorgpad voor wordt opgesteld met daarin bijvoorbeeld gedeelde zorg. 

Conclusie 

Het meekijkconsult is een vorm van bekostiging van een enkel tweedelijnsconsult om overname van zorg te verminderen. Hiervoor zijn afspraken met de tweede lijn nodig om de zorg in te richten. Als deze afspraken zijn vastgelegd tussen de verloskundigenpraktijk en een ziekenhuis en/of binnen een VSV, is het mogelijk om bij cliënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis het meekijkconsult in 2024 te declareren.  

Klinkt dit interessant om in jouw regio toe te passen? Bespreek de optie in het VSV. Ondertussen ontwikkelen wij, in samenspraak met Zilveren Kruis, ondersteunende documenten voor de implementatie van het meekijkconsult in jouw regio.