KNOV Winkelmandje (0) Menu

NZa publiceert beleidsregel verloskunde 2018

03 juli 2017

De NZa heeft de beleidsregel verloskunde 2018 gepubliceerd, hierbij informeren wij onze leden over de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2018.

Verhoging van het tarief met 13% (structureel 9%)

Op 2 mei is de onderzoeksrapportage van het tarievenonderzoek eerstelijns verloskundige zorg gepubliceerd. Ondanks de lastige timing van de uitvraag, hebben onze leden massaal data aangeleverd. Het tarief voor de verloskundige zorg zal per 1 januari 2018 worden herzien naar € 1.484. Als we het huidige tarief 2017 (€ 1.310) vergelijken met het nieuwe tarief, gaat het om een stijging van 13%.

Structureel gaat het om een bijstelling van het tarief met +9%. Dit percentage is het verschil tussen het structureel tarief 2015 van €1.293 (definitief 2015) en het berekende herijkte tarief op basis van de uitkomsten van het kostenonderzoek 2015 van € 1.411.

NZa vindt het niet verstandig om nu te korten

De NZa ziet dat er mogelijk een doelmatigheidswinst te behalen is, er is in 2015 bijvoorbeeld met meer verloskundigen minder zorg geleverd t.o.v. het onderzoek van 2009. Echter ziet de NZa ook in dat het niet verstandig is om nu een korting door te voeren in het tarief: de sector is volop in beweging en bezig met kwaliteitsinvesteringen.

Dit is in het huidige zorglandschap een uitzonderlijk resultaat, waar ook de KNOV zich namens de leden stevig voor heeft ingezet! Voor meer informatie zie het nieuwsbericht van de NZa.

In de overleggen met de NZa over de monodisciplinaire bekostiging heeft de KNOV gepleit om diverse elementen toe te voegen en/of aan te passen. Dit heeft tot het volgende geleid:

Tarieven voor vitaliteitsecho op indicatie en plaatsen van spiraaltje

Het Zorginstituut heeft aangegeven dat de vitaliteitsecho verzekerde zorg is wanneer een individuele vrouw hier een indicatie voor heeft. De vitaliteitsecho behoort niet tot het verzekerde pakket als deze standaard wordt aangeboden ongeacht de indicatie. De NZa heeft de lijst van specifieke diagnose echo's uitgebreid met een echo verminderde vitaliteit.

Per 2018 wordt de prestatie voor het plaatsen van een Intra-Uterine Device (IUD of spiraaltje) of het inbrengen of verwijderen van een etonogestrel implantatiestaafje op verzoek van de KNOV toegevoegd aan de Beleidsregel verloskunde. De prestatiebeschrijving en tariefonderbouwing worden overgenomen van de Beleidsregel huisartsenzorg, een prestatiecode is inmiddels beschikbaar gesteld (1719).

De NZa heeft voor de vitaliteitsecho én het plaatsen van een spiraaltje door verloskundigen per 2018 een declaratietitel vastgesteld.

Onderlinge verrekening mogelijk

In de beleidsregel 2018 is opgenomen dat het onderling verrekenen mogelijk is. De uitvoerende zorgaanbieder mag (onderdelen van) de prestaties basis verloskundige zorg in opdracht van de zorgverlener via onderlinge dienstverlening in rekening brengen aan de opdrachtgevende aanbieder. Hierbij rekening houdend met de geldende maximumtarieven.

Hanteren declaratieregels

De NZa heeft uitgangspunten geformuleerd voor het eenduidig hanteren van de declaratieregels bij een steeds meer integrale manier van samenwerken. De uitgangspunten hebben als doel om te voorkomen dat er dubbele bekostiging optreedt en kunnen als basis dienen bij de afspraken die aanbieders en verzekeraars in dit kader met elkaar maken.

Geen tarief voor Centering Pregnancy

De KNOV heeft samen met BO Geboortezorg de NZa gevraagd een tarief vast te stellen voor centering pregnancy. Helaas zonder succes: de NZa vindt dat de bestaande prestaties al voldoende ruimte bieden en wijst het verzoek voor een prestatie daarom af. De NZa stelt dat de tariefruimte van de module integrale geboortezorg ingezet kan worden.

De NZa regelgeving monodisciplinaire geboortezorg voor het jaar 2018 is gepubliceerd op de website:

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid