KNOV Winkelmandje (0) Menu

Stappenplan bij (dreigende) sluiting acute verloskunde in de regio

Gepubliceerd: 02 april 2019, laatste update: 02 april 2019

Wat kunt u als verloskundige/-kring doen om de
verloskundige zorg in jouw regio bereikbaar te houden? Om dit inzichtelijk te maken is het onderstaande stappenplan opgesteld. Dit stappenplan biedt onder andere handvatten hoe u kunt handelen in het geval van dreiging of daadwerkelijke sluiting van acute verloskunde binnen uw regio.

Belangrijke uitgangspunten

 • Formulier uw eigen visie en standpunten en draag deze uit. Doe dat gezamenlijk als eerstelijn.
 • Zorg dat u over voldoende informatie beschikt.
 • Ga het gesprek aan en blijf in gesprek.
 • Zorg dat u betrokken bent bij de besluitvorming: geef weer wat de impact is op de zorg van de verloskundigen aan de zwangeren en wat de impact is op de bedrijfsvoering binnen uw eigen praktijk.

Stappenplan bij Voorgenomen voorgenomen besluit sluiting acute verloskunde

  1. Betrokken verloskundigen verenigen:

  Lees meer..

  • In kaart brengen van de gevolgen voor zwangeren
  • In kaart brengen van de gevolgen voor de (praktijkvoering) verloskundigen
  • Gezamenlijke visie schrijven, gebruik hiervoor eventueel de visie van de KNOV als uitgangspunt
  • Benoem 1 (of 2) verloskundige(n) als woordvoerder en contactpersoon
  • Stel eventueel een werkgroep samen (bijvoorbeeld van elke betrokken praktijk 1 verloskundige) die beschikbare literatuur leest, rapporten van andere partijen doorneemt, overleggen voorbereidt etc.
  • Stel vacatiegeld beschikbaar voor de woordvoerder(s) en de werkgroep
  • Informeer de KNOV (helpdesk@knov.nl) en het regioteam. Schakel eventueel extra ondersteuning in via de KNOV

  2. Vraag zo spoedig mogelijk een gesprek aan met de Raad van Bestuur van het betreffende ziekenhuis. Vragen (liefst schriftelijk) ter voorbereiding op het gesprek:

  Lees meer..

  • Welke partijen/stakeholders zijn al op de hoogte van de plannen en wat is hun standpunt daarover?
  • Welke scenario’s liggen ter overweging en is er al een (concept) scenario analyse?
  • Hoe ziet het proces eruit (tijdspad, manier van communiceren en delen van informatie, invloed op besluitvorming etc.)?

  3. Ga (eventueel) het gesprek aan met andere stakeholders

  Lees meer..

  • (Preferente) zorgverzekeraar
  • Zorgverleners: huisartsen, kraamzorg, kinderartsen, gynaecologen, klinisch verloskundigen, verpleegkundigen
  • Lokale politiek/gemeente
  • Zorgbelang/cliëntenorganisaties
  • ROAZ
  • Landelijke politiek
  • (Lokale) Media
  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  Stappenplan bij Definitief besluit sluiting acute verloskunde

  Check of u de bovenstaande stappen bij voorgenomen besluit sluiting acute verloskunde hebt doorlopen en of u hier nog elementen uit kunt gebruiken.

  Wanneer is overgegaan tot een definitief besluit en de acute verloskunde verdwijnt uit uw regio, dan kunt u gebruikmaken van de beleidsregel: 6.7.3. Structureel verminderde beschikbaarheid (H3 regeling) van de NZa. Voor basis verloskundige zorgprestaties kan dan een toeslag in rekening worden gebracht als sprake is van aanvullende maatregelen of werkzaamheden vanuit de eerste lijn vanwege structureel verminderde beschikbaarheid of bereikbaarheid van de tweede lijn. De hoogte van de toeslag bedraagt maximaal 40% van het vastgestelde maximale NZa-tarief verloskunde. De beleidsregel en voorwaarden om deze toeslag in rekening te kunnen brengen treft u hier.

  Over de (hoogte van de) toeslag dient u te onderhandelen met de zorgverzekeraar(s).
  Hieronder vindt u de te nemen stappen met voorbeelden:

  1. Business-case opstellen op praktijkniveau.

  Lees meer..

  In de businesscase onderbouwt elke praktijk individueel wat er aan extra inzet van verloskundige hulp noodzakelijk is. Dit is nodig om de hoogte van de toeslag “Structureel verminderde bereik- en beschikbaarheid tweede lijns zorg (H3 regeling)” vast te stellen.

  Voor hulp kunt u contact opnemen met de KNOV en/of MBV. Een format van een businesscase vindt u hier.

  2. Onderhandelen met zorgverzekeraar op praktijkniveau aan de hand van de opgestelde businesscase.

  Lees meer..

  • Argumenten en Onderbouwing noodzaak toeslag meenemen/paraat hebben!
  • De toeslag mag volgens de NZa als apart contract worden afgesloten, dus los van het reguliere contract. Dit staat beschreven in de Q&A op de beleidsregel
  • De toeslag kan eventueel als meerjarencontract afgesloten worden. Let hierbij wel op de afspraken die u maakt met de zorgverzekeraar. Stel dat u een afspraak voor 3 jaar maakt, dan is het verstandig in het contract op te nemen dat afgesproken toeslag jaarlijks geïndexeerd wordt en meestijgt bij verhoging van het max NZa tarief.
  • Streef ernaar dat de andere zorgverzekeraars de preferente zorgverzekeraar volgen, dit kan door de preferente zorgverzekeraar te vragen de andere zorgverzekeraars hierover te informeren. Bijvoorbeeld door het rondzenden van de overeenkomst van de toeslag vanuit de preferente verzekeraar naar de overige zorgverzekeraars.
  • Aanleveren van jaarcijfers aan de zorgverzekeraar ter onderbouwing en verantwoording van de toeslag; afhankelijk wat u afspreekt met de zorgverzekeraar, zult u jaarlijks (of over meerdere jaren) verantwoording (?) moeten afleggen aan de zorgverzekeraar dat u de toeslag ook daadwerkelijk gebruikt hebt ten behoeve van de toeslag verminderde bereikbaarheid. Echter, om deze cijfers duidelijk in uw boekhouding te laten terugkomen zult u ze zichtbaar moeten maken in de jaarstukken.

  3. Aanpassen bedrijfsvoering praktijk

  Lees meer..

  Om de bereikbaarheid van de verloskundige zorg zo goedmogelijk te garanderen zal een reorganisatie van de praktijk plaats moeten vinden; immers er zal daadwerkelijk altijd een tweede dienstdoende verloskundige paraat moeten staan. Elke praktijk kent zijn eigen karakteristieken dus elk praktijk zal anders ingericht moeten worden. Let op dat bij veranderingen in de bedrijfsvoering dit ook impact kan hebben op de toeslag verminderde bereikbaarheid en vice versa.

  4. Afspraken maken met ambulancezorg

  Lees meer..

  Omdat er vaker en eerder een ambulance ingezet moet worden is het verstandig hierover in gesprek te gaan met de ambulancedienst uit uw regio. Er zal vaker van u verwacht worden mee te rijden met de ambulance. Ook hierover dient u goede
  afspraken te maken. Een voorbeeld protocol treft u hier aan.

  5. Afspraken met “nieuwe” ziekenhuis/ziekenhuizen

  Lees meer..

  De ervaring leert dat zwangeren door de langere afstanden zenuwachtig worden dat ze het ziekenhuis niet halen. Gevolg is dat zij sneller bellen en eerder naar het ziekenhuis willen gaan voor een (poli)klinische bevalling. Daarnaast zal het vaker voorkomen dat u een huisbezoek of partus van een tweedelijns zwangere moet doen. Het is goed hier vooraf met de gynaecologen over na te denken.

  Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

  Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

  Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

  Word lid