KNOV Winkelmandje (0) Menu

Kraamzorg

Gepubliceerd: 04 oktober 2013, laatste update: 23 maart 2015

KNOV- 'Visie op de kraamzorg'

Verloskunde en kraamzorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en belangrijke partners binnen de geboortezorg én bij de start van de keten jeugdgezondheidszorg. In de KNOV-‘Visie op de kraamzorg’ staan moeder en kind centraal en wordt bijzondere aandacht besteed aan de samenwerking tussen verloskundige en kraamverzorgende. Er staan ook doelstellingen in over waarborging van de continuïteit van zorg, de protocollering van zorg, deskundigheidsbevordering, vroegsignalering en de ontwikkeling van geboortecentra, met name als alternatief voor de poliklinische bevalling.

Om de doelstellingen van de KNOV-Visie op de kraamzorg optimaal te kunnen realiseren is maximale samenwerking tussen alle zorgverleners, in het bijzonder tussen verloskundigen en kraamverzorgenden, noodzakelijk. Dit betreft de samenwerking op lokaal niveau, tussen zorgverleners onderling, op regionaal niveau, tussen KNOV-kringen en kraamzorgorganisaties, maar zeker ook op landelijk niveau tussen de betrokken beroepsorganisaties.

Kraamzorgteam voor verloskundigen

Goed bevallen in de buurt is een initiatief dat ervoor zorgt dat verloskundigen en kraamverzorgenden in een vast team met elkaar kunnen samenwerken. Verloskundigen kunnen zelf kiezen voor hun eigen team van kraamverzorgenden. Kraamverzorgenden worden gekoppeld aan vaste verloskundigen. Uitgangspunt daarbij is dat verloskundigen en kraamverzorgenden gelijkwaardig samenwerken in een eigen organisatie. Ze bepalen samen zelf het beleid en het rooster. Goed bevallen in de buurt werkt nauw samen met Buurtzorg. Deze organisatie zorgt ervoor dat alle praktische en financiële zaken van het werkgeverschap zijn geregeld, zoals loonadministratie en automatisering. Op deze wijze kan een verloskundigenpraktijk zich concentreren op de inhoudelijke samenwerking met het eigen team van kraamverzorgenden.

Op de website Goed bevallen in de buurt staat alle informatie over het eigen kraamzorgteam voor verloskundigen. Ook vindt u hier de contactgegevens en hoe u zich kunt aanmelden.

Samenwerking Actiz en KNOV

Samen werken aan een betere geboortezorg voor moeder en kind, dat is het doel van de KNOV en ActiZ (organisatie van kraamzorgorganisaties). In een gezamenlijk ondertekend inspiratiedocument staan goede voorbeelden en praktische ideeën hoe kraamverzorgenden en verloskundigen nog beter kunnen samenwerken. De KNOV en ActiZ volgen daarmee de ideeën van het Zorgakkoord op: door intensieve samenwerking geven zij (aanstaande) ouders en hun kind een goede start en worden mogelijke problemen vroegtijdig gesignaleerd.

Een mooi voorbeeld is het kwaliteitskader vervroegde partusondersteuning (ondersteuning vanaf het begin van de bevalling). Daarin staan de voorwaarden voor goede geboortezorg beschreven. Zoals een goede begeleiding thuis, waardoor minder vrouwen tijdens de bevalling naar het ziekenhuis gaan en het beroep op medische zorg (met alle kosten van dien) minder wordt.

Kenniscentrum Kraamzorg

Het Kenniscentrum Kraamzorg is tot stand gekomen door samenwerking tussen ActiZ en BTN (brancheorganisaties voor ondernemers in de kraamzorg) en de NBvK (beroepsvereniging voor kraamverzorgenden). Het Kenniscentrum Kraamzorg richt zich op zes beleidsterreinen:

1. Kwaliteit
Om de kwaliteit van kraamzorg zichtbaar te maken, heeft het Kenniscentrum een Kwaliteitsregister voor Kraamverzorgenden opgezet. Het is de bedoeling dat alle kraamverzorgenden in Nederland zich hier registreren. Het Kenniscentrum onderzoekt of het mogelijk is om bestaande kwaliteitssystemen onder te brengen in één kwaliteitskeurmerk speciaal voor de kraamzorg.

2. Scholing
Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, is inzicht nodig op het gebied van scholing. Dit inzicht verschaft het Kenniscentrum Kraamzorg d.m.v. de eisen die aan registratie en herregistratie worden gesteld, evenals aan de accreditatie van (opleidings)instellingen en door een rol te spelen bij het te herziene beroepscompetentieprofiel en binnen het opleidingsveld.

3. Inhoud, ontwikkeling en kennisoverdracht
Het Kenniscentrum Kraamzorg zet zich ervoor in, dat landelijke monodisciplinaire richtlijnen en protocollen in de kraamzorg worden ontwikkeld. Ook zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen voor de geboortezorg.

Verder speelt het Kenniscentrum Kraamzorg een grote rol in het ontwikkelen en aanjagen van belangrijke inhoudelijke onderwerpen, zoals partusassistentie, borstvoeding, levensreddende handelingen en Shaken Baby Syndroom. Het Kenniscentrum zorgt ervoor dat kwaliteit en continuïteit van deze belangrijke informatie worden gewaarborgd.

4. Ketensamenwerking
Door de ontwikkelingen in de geboortezorg is ketensamenwerking van groot belang voor de toekomst van de kraamzorg. Het Kenniscentrum Kraamzorg zal de ontwikkelingen vanuit de kraamzorgsector aanjagen en de verbindende factor zijn tussen de sector en de ketenpartners.

5. Onderzoek
Resultaten uit onderzoek worden vaak nog onvoldoende toegankelijk gemaakt en daardoor onvoldoende gebruikt om de effectiviteit of kwaliteit van kraamzorg te verbeteren. Het Kenniscentrum Kraamzorg wil hierin een rol spelen.

6. Innovatie
Innovaties worden via het Kenniscentrum Kraamzorg beloond. Daarbij zorgen we ervoor dat anderen o.a. via onze website, over deze innovaties worden geïnformeerd en erover kunnen beschikken. Dit wordt de taak van de Commissie ter beoordeling en verspreiding van innovaties, die wij dit jaar zullen instellen.

Meer informatie
Bekijk voor meer informatie de website van Kenniscentrum Kraamzorg of zie het artikel

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid