KNOV Winkelmandje (0) Menu

Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV)

Gepubliceerd: 29 augustus 2013, laatste update: 13 november 2019

De basis voor de samenwerking tussen de verloskundigen in de eerstelijn en de zorgverleners in de tweede lijn is een goed lopend VSV. 

Verloskundige samenwerkingverbanden zijn lokale vormen van overleg veelal gecentreerd rondom ziekenhuizen. Een VSV heeft de volgende doelen voor ogen:

Doelen verloskundig samenwerkingsverband

 1. Afspraken maken over de kwaliteit van de zorg aan zwangeren, pasgeborenen en pas bevallen vrouwen en het creëren van een zorgcontinuüm.
 2. Afspraken maken over de organisatie van de plaatselijke zorgketen (onder ander met de huisarts, maar ook met de tweede lijn), met duidelijke afspraken over wie wanneer verantwoordelijk is voor de zorg.
 3. Casuïstiekbespreking.

Als leidraad voor de doelstellingen van een verloskundig samenwerkingsverband geldt dat de regionale/lokale zorgverleners een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de verloskundige zorg.

Volgens de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte zou er overal in Nederland een VSV actief moeten zijn waaraan de verschillende professionals uit de geboortezorgketen verplicht deelnemen. Een VSV bestaat dan uit alle professionals die samen lokaal de zorg rondom zwangerschap en geboorte leveren. Dit betekent dan ook een verbreding van de huidige VSV met partijen zoals o.a. de kraamzorginstellingen. Maar denkbaar daarbij is ook bijvoorbeeld de vertegenwoordiging vanuit Public Health.

Doelen VSV’s nieuwe stijl

 1. Afstemming realiseren en vertrouwen opbouwen en onderhouden tussen lokale en regionale professsionals.
 2. Het regionaal implementeren en lokaal uitvoeren van het door het CPZ vastgestelde multidisciplinaire protocollen en kaders.
 3. Het voorkomen van een zorgverleners-delay, door een vloeiende samenwerking tussen alle professsionals.
 4. Het uitwisselen van informatie over iedere zwangere op basis van de intake, geboorteplan en PWD.

Het VSV nieuwe stijl legt met deze doelen vooral het accent op de inhoud van de zorg waarbij alle ketenpartners zijn betrokken.

Deelnemers

De deelnemers aan een verloskundig samenwerkingsverband zijn in de eerste plaats de verloskundige zorgverleners die direct betrokken zijn bij de zorgverlening aan individuele cliënten: de verloskundige, de verloskundig actieve huisarts en de gynaecoloog. Afhankelijk van de lokale of regionale situatie kunnen echter ook andere bij de verloskundige zorg betrokken zorgverleners of instanties in het samenwerkingsverband betrokken worden, hetzij op structurele basis, hetzij ad hoc. Hierbij kan men denken aan kinderartsen, huisartsen, vertegenwoordigers van ziekenhuizen of kraamzorginstellingen, vertegenwoordigers van zorgverzekeraars, ambulancezorg, public health en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties.

Organisatie en inrichting van een verloskundig samenwerkingsverband

Uit de ervaringen van bestaande verloskundige samenwerkingsverbanden komt duidelijk naar voren dat vertrouwen en onderling professioneel respect belangrijke voorwaarden zijn voor het functioneren van verloskundige samenwerkingsverbanden. Daarnaast is het belangrijk dat dezelfde vertegenwoordigers van de verschillende partijen aan het overleg deelnemen, zodat men elkaar goed leert kennen.

Onderstaande zaken zijn van belang om met elkaar af te spreken en te regelen:

Inhoud

 • Een gezamenlijk geformuleerde visie en missie.
 • Gezamenlijk overeengekomen doelstellingen. Deze doelstellingen zijn bij voorkeur SMART geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en met Tijdpad). De doelstellingen worden door alle deelnemers onderschreven. Het uitwisselen van verwachtingen van het overleg geeft duidelijkheid; iedereen moet nut en belang van overleg inzien.
 • Ontwikkeling van gezamenlijke zorgpaden, richtlijnen, protocollen, kwaliteitsbeleid.
 • Implementatie en evaluatie van zorgpaden, richtlijnen, protocollen en kwaliteitsbeleid. 

Proces

 • Evenwichtige verhoudingen tussen deelnemers (gelijkwaardig in omgang). Dit wordt bereikt door:
  • Wederzijds respect voor en vertrouwen in elkaars deskundigheid/vakgebieden;
  • Goede communicatie: op de hoogte zijn van en openstaan voor elkaar visies en belangen;
  • Bereidheid openheid te bieden over eigen werkwijze.
 • Voldoende cohesie binnen de lokale beroepsgroepen is noodzakelijk voor goed functioneren.
 • Belangen van alle partijen duidelijk krijgen (verborgen agenda’s open op tafel).
 • Resultaten inzichtelijk maken van het overleg in het dagelijks handelen. Snelle resultaten motiveren (vieren van successen!).
 • Goede contacten werken bevorderend voor de ontwikkeling van een VSV (elkaar persoonlijk kennen).

Structuur en organisatie

 • Een formele samenwerkingsovereenkomst is afgesloten of een intentieverklaring.
 • Duidelijke vastgelegde afspraken over besluitvorming, mandatering, communicatie met de achterban en geschillenregeling.
 • Een duidelijke vergaderstructuur met voorzitter, agenda, notulen:
  • Een onafhankelijke (externe) voorzitter met goede sociale vaardigheden en een vaste notulist;
  • Tijdige en volledige verspreiding van schriftelijke stukken zoals de agenda, notulen en notities;
  • Frequentie van vergaderen is vastgesteld en op vaste dag per periode.
 • Vaste werkgroep of bestuur die het overleg inhoudelijk voorbereidt met deelnemers uit de verschillende beroepsgroepen.
 • Mogelijkheden tot implementeren van de uitkomsten van het overleg (tijd, geld en mankracht beschikbaar).
 • Inzet en commitment vanuit deelnemers om tijd en energie te besteden aan het VSV, ondanks werkdruk of andere interne en externe besognes.
 • Uitwisseling van ‘best practices’ VSV met betrokkenen (multidisciplinair) in het veld.

VSV Overeenkomst

Voor het vastleggen van de afspraken van het VSV is er een voorbeeldovereenkomst beschikbaar.

 • VSV Overeenkomst (78 KB alleen voor leden)

Meetlat CPZ

Het CPZ heeft een meetlat ontwikkeld om te kunnen bepalen in welk niveau uw samenwerkingsverband zich bevindt. 

In deze meetlat staan 9 belangrijke aspecten voor samenwerking beschreven. Door uw VSV te screenen op deze aspecten kunt u zich een beeld vormen van de huidige samenwerking binnen het VSV en bekijken op welke aspecten u de samenwerking verder kan verbeteren.

Integrale geboortezorg

In steeds meer regio’s/VSV’s wordt bekeken op welke wijze integrale zorg kan worden vormgegeven. De module ‘Integrale Geboortezorg’ biedt ruimte voor verbetering van de kwaliteit van de verloskundige zorg en is ter bevordering van de samenwerking binnen de verloskundige keten. Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina tarieftoeslag integrale geboortezorg. 

Voorbeelden VSV-websites

Toetsingskader voor VSV's

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een definitieve toetsingskader voor de Verloskundig Samenwerkingsverband-regio’s (VSV) vastgesteld. Het toetsingskader geeft de normen aan waar de inspectie VSV’s aan toetst. Deze normen zijn afkomstig uit wetten, richtlijnen en het advies 'Een goed begin' van de Stuurgroep Zwangerschap en geboorte uit 2009.

10 vragen & antwoorden over VSV’s

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 030 369 09 00 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur