Interim Senior Programmamanager Verloskundige Zorg (fulltime)

28 juni 2022

Dank voor je interesse in de interim – functie  van Senior programmamanager bij De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Met dit functieprofiel willen we je graag inzicht geven in de belangrijkste taken, verantwoordelijkheden en competenties die horen bij deze interim-functie. Hopelijk maakt dit profiel je enthousiast om te reageren.

We geven een schets van de belangrijkste ontwikkelingen en opgaven binnen deze dynamische organisatie én sector. Ook beschrijven we de positie, de gewenste capaciteiten en competenties, kennis, ervaring en bijbehorende arbeidsvoorwaarden.

De organisatie

De KNOV beschikt over een rijke historie en is dé landelijke beroepsorganisatie van verloskundigen met 3.700 leden. Zij streeft naar de beste zorg voor de (aanstaande) zwangere, haar partner en (ongeboren) kind vanuit een visie die een natuurlijk verloop van de zwangerschap en geboorte ondersteunt.

De KNOV vervult als vereniging een belangrijke rol in de belangenbehartiging van haar leden op regionaal en landelijk niveau. De KNOV ondersteunt tevens verloskundigen in hun praktijk, hun professionele ontwikkeling en die van de sector. De KNOV beschikt over een eigen bureau met professionals en is gevestigd in Domus Medica in Utrecht.

De leden van de KNOV hebben en krijgen te maken met grote veranderingen in het zorg-landschap en (meer in het algemeen gesproken) belangrijke maatschappelijke, demografische en politieke ontwikkelingen. De beweging is ingezet naar zorg dichtbij de cliënt en meer eigen regie. Het belang van regionale zorg is daarmee toegenomen. Er zijn regionale samenwerkingsverbanden ontstaan waarin verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgers en zorgaanbieders uit het sociaal domein samen betrokken zijn bij de geboortezorg in de regio. Ook het beleid van ministerie en zorgverleners is meer gericht op deze regionale zorgverlening.

Deze ontwikkelingen maar ook wensen en verwachtingen van de aangesloten leden, hebben ertoe geleid dat de KNOV een koers en hoofdlijn van het bureau heeft ingevuld. Deze heeft een duidelijke rolverdeling tussen bestuur, leden, directeur en bureau.

De KNOV zal zich de komende jaren door ontwikkelen naar een meer zichtbare branche en beroepsorganisatie. Een méér dienstverlenende en ondersteunende organisatie die niet alleen de landelijke ontwikkelingen signaleert en uitdraagt maar daarnaast meer focus heeft op regionale ontwikkelingen, behoeften en vragen van leden, deze signaleert en met elkaar de gewenste ondersteuning en antwoorden daarop vindt.

Dat betekent voor de KNOV een omslag van aanbod naar vraag gestuurd werken, meer van buiten naar binnen denken/handelen en elkaar pro actief opzoeken en best practices delen. Door méér interactie, samenwerking en uitwisseling van kennis, ervaring en expertise op lokaal, regionaal en landelijk niveau zal de KNOV zijn meerwaarde verhogen voor de aangesloten leden en een krachtige partner zijn in het landschap van de geboorte zorg.

In de organisatiestructuur zijn de directeur en de Chef Verloskundige met de in totaal vijf senior programmamanagers in nauwe samenwerking met de ondersteunende afdelingen in Utrecht de backbone van de organisatie voor de regio’s en het land.

De senior programmamanagers hebben regio toebedeeld gekregen die zij integraal ondersteunen en adviseren. Tevens zijn er kennisgebieden gedefinieerd waarvoor per domein een regio- overstijgende rol en landelijke verantwoordelijkheid bij één van de senior programmamanagers is belegd. Dit betreft de volgende kennisgebieden:

 • Zorgeconomie en -financiering (integrale bekostiging, zorg financiering, inkoop e.d.).
 • Juridisch (ondernemingsrecht, zorgverzekeringswet e.d.).
 • Wetenschap (kwaliteits-indicatoren, richtlijn ontwikkeling, onderzoek en wetenschap)
 • Kwaliteit & Preventie
 • ICT (technologische ontwikkelingen, innovatie e.d.).
 • Scholing & Registers (development, samenwerking met onderwijsveld)

De interim-functie van senior programmamanager

Als interim senior programmamanager kom je te werken bij een organisatie, werkveld en omgeving die steeds in ontwikkeling is. De geboortezorg zal nu en in de toekomst in beweging blijven. De KNOV beweegt hierin mee en maakt pro actief en serieus werk van de bijbehorende landelijke én regionale (her)positionering van de vereniging. Inhoudelijke informatie is te vinden via: KNOV-programma’s - KNOV bij ‘Preventie’ en bij ‘ZonMw-projecten’.

In deze functie ben je goed op de hoogte van de actuele landelijke ontwikkelingen binnen de geboortezorg en weet dit door te vertalen naar concrete acties (zoals advies, beleid, projecten, bijeenkomsten en voorlichting) voor de aangesloten beroepsgroep. Je signaleert de relevante vragen en ontwikkelingen. Je speelt hierop in en sluit dit kort met je collega senior programma-managers. Je bent zorgvuldig in de follow up en communicatie van je acties en het resultaat. Daar waar nodig werk je samen met de directie en collega senior programmamanagers aan de landelijke lobby en beïnvloeding. Samenwerking en kennisdeling is je tweede natuur. Je staat voor een KNOV als professionele dienstverlener en belangenbehartiger met aantoonbare meerwaarde voor jouw leden in de regio.

In deze functie ben je  verantwoordelijk voor je kennisgebied. Dit betekent dat je op dit terrein de nodige ervaring en specifieke expertise meeneemt, daarover de regie hebt en het aanspreekpunt bent. Je ondersteunt op dit veld waar gevraagd de andere collega’s en bent verantwoordelijk voor de landelijke en overstijgende beleidsontwikkeling en – implementatie. Uiteraard maak je deel uit van het wekelijks overleg, hierin bespreken we de inhoudelijke dossiers vanuit een integraal perspectief en draag je significant bij aan de realisatie van de concrete doelstellingen, missie en visie van de KNOV als geheel. In deze functie is het belangrijk dat je jezelf desgevraagd ook dienend naar de prioriteiten van de leden en het bestuur richt.

Profiel, algemene vereisten

 • Academische opleiding of aantoonbaar functionerend op academisch niveau met specifieke kennis van de beleidsthema’s en werkzaam (geweest) als verloskundige..
 • Kennis van ontwikkelingen en uitdagingen binnen de Nederlandse gezondheidszorg.
 • Een aansprekende motivatie voor en affiniteit met de geboortezorg.
 • Ervaring met en gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en lobby-activiteiten.
 • Kennis van en ervaring met het managen van complexe programma’s en projecten.
 • Minimaal 7 jaar relevante werkervaring.

Het specifieke kennisgebied

Als interim-senior programmamanager Verloskundige Zorg ben je écht thuis op dit thema, zoals het nationaal preventie akkoord. Je bent bekend met de inhoud van zorg in het algemeen en geboortezorg in het bijzonder. Contacten met de inspectie zijn onderdeel van deze portefeuille. Er wordt met projectleiders uit het veld samen gewerkt. Je beschikt over de nodige ervaring en specifieke expertise op de volgende thema’s:

 • Geboortecentrum van de toekomst.
 • Capaciteitsproblematiek.
 • Positieve gezondheid.
 • CTG / uitwendige versie / anticonceptie, reproductie.
 • Kansrijke start.
 • Sociaal domein.

De algemene competenties

 • Helicopterview
 • Resultaat- en doelgericht, op afstand kunnen sturen op inhoudelijke projecten.
 • Samenbindend (intern én extern, landelijk én regionaal).
 • Senioriteit en overtuigingskracht.
 • Omgevingsbewust.
 • Politiek en bestuurlijk sensitief.
 • Integer en met weerstanden om kunnen gaan.
 • Netwerken en beïnvloeden.
 • Analytisch sterk.

Contactgegevens

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Rosanne van de Sterre – Poolen (Senior Programma Manager) of Boukje Clason (waarnemend Directeur) via  088 - 888 39 99. Je CV, voorzien van  en motivatiebrief kun je toezenden aan mevrouw B. Clason, waarnemend Directeur via het mailadres hr@knov.nl .