Oproep

22 november 2022

Kwaliteit van zorg staat binnen ons vak bovenaan. Om kwaliteit van zorg blijvend te kunnen bieden en zelfs te verbeteren, is de KNOV in september gestart met het project ‘Implementatie kwaliteit verloskundige zorg in de regio’.   

Binnen het project worden manieren onderzocht om in de verloskundigenpraktijk een Plan, Do, Check, Act (PDCA) verbetercyclus in te richten en in te bedden in de moderne praktijk. Daarmee wordt het mogelijk verbetertrajecten te doorlopen die bijdragen aan verhogen van de kwaliteit. Een verbetertraject kan zich richten op veel verschillende delen van de dagelijkse verloskunde praktijk: van een interventie om minder telefoontjes te krijgen op een dag tot en met meer betrokkenheid van een partner op een bepaald onderdeel van de zwangerschap of het efficiënter inrichten van het spreekuur. Samen met de pilotregio's wordt bepaald welk onderwerp we verder gaan uitwerken, zodat de pilotregio ook direct een eerste verbetercyclus kan doorlopen! Learning on the job zogezegd. 

Het eindresultaat van het project is de oplevering van een praktische toolkit met daarin onder andere hoe je concreet de verbetercyclus met elkaar doorloopt en borgt, inspirerende voorbeelden en formats voor (regionale) spiegelbijeenkomsten.  

Doet jouw praktijk mee? 

Wil je binnen jouw praktijk oefenen met het doorlopen van een verbetercyclus van begin tot eind en ontdekken hoe de PDCA-cyclus bijdraagt aan verbetertrajecten in jouw praktijk? Geef je dan op voor deze pilot.  

Aanmelden kan door uiterlijk 15 januari 2023 een mail te sturen naar kwaliteit@knov.nl onder vermelding van het volgende: 

  • Motivatie van de praktijk: waarom wil je deelnemen?  

  • Welke verloskundige van jullie praktijk een bijdrage kan leveren aan werkgroepbijeenkomsten. Hiervoor geldt een vacatievergoeding. 

  • Dat je akkoord gaat met dataverzameling tijdens de pilot periode omwille van kwaliteitsdoeleinden en implementatie. 

Vervolg selectieprocedure 

Uit alle ontvangen reacties zullen we 3 verloskundigenpraktijken selecteren om deel te nemen aan de pilot, rekening houdend met motivatie en geografische spreiding. In februari ontvangen de geselecteerde praktijken hierover bericht en zullen zij getraind worden in het gebruik van de verbetercyclus. 

De verwachting is dat de pilots 6-8 weken zullen lopen, waarin de KNOV contact onderhoudt met de pilotpraktijken ter ondersteuning. Per week zal de pilot 2-4 uur kosten per praktijk, met kwaliteitsverbetering als resultaat. Voor de werkgroepleden zal de deelname tot en met juli 2023 lopen, met een gemiddelde werkbelasting van 1,5u per week. 

Wat we bieden 

  • Ruimte om mee te denken over het onderwerp (PDCA-) verbetercyclus   

  • Onder begeleiding en in jouw praktijk oefenen met de PDCA-cyclus  

  • Een luisterend oor naar jouw ideeën en/of mening over de inhoud van de toolkit 

Het door de pilotpraktijk aangewezen werkgroeplid krijgt een vergoeding van vacatiegelden op basis van bijgewoonde werkroepbijeenkomsten van €41,25 per uur. Ook de voorbereiding van de bijeenkomsten wordt door de KNOV vergoed. 

Meer informatie  

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met Annemiek van Rheenen, projectleider, via kwaliteit@knov.nl