Oproep

22 februari 2024

De Financiële commissie is een adviescommissie van de Algemene Ledenvergadering en bestaat uit twee leden, Karika van Hemert en Hermien de Jong. Voor de vervulling van de belangrijke taak waar deze commissie voor staat, zoeken we uitbreiding.  

Doel  

Het doel van de Financiële commissie is ervoor te zorgen dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) een goed oordeel kan vormen over de jaarrekening (jaarlijks voorgelegd aan de ALV voor 1 juli) en begroting (jaarlijks voorgelegd aan de ALV voor eind december). Om een rapportage te kunnen leveren aan de ALV onderzoekt en beoordeelt de Financiële commissie namens de ALV de door het bestuur opgestelde financiële conceptverslagen. Zij doet dit door met kennis van zaken verdiepende vragen te stellen over de jaarrekening en begroting. De controle van de jaarrekening is – conform artikel 14 lid 2 van de statuten van de KNOV – belegd bij een externe onafhankelijke accountant.  

Werkwijze  

De Financiële commissie heeft voorafgaand aan de ALV een overleg met de penningmeester en directeur. De commissie vraagt - als afgevaardigde van de ALV, vanuit het perspectief van de leden - om een toelichting op de ontvangen concept jaarrekening c.q. begroting. Ook adviseert de Financiële commissie over de presentatie van de jaarrekening c.q. de begroting, zodat deze helder is voor de ALV. De Financiële commissie rapporteert en adviseert aan de ALV.   

Samenstelling  

De Financiële commissie bestaat uit minimaal twee en maximaal drie leden, die tenminste drie jaar lid zijn van de KNOV, een eigen praktijk hebben, waarnemer zijn of in dienst zijn van vrijgevestigde verloskundigen, een ziekenhuis of gezondheidscentrum. Zij hebben aantoonbaar kennis van financiën dan wel affiniteit hiermee. De leden van de Financiële commissie zijn geen lid van het bestuur. Ook hebben zij de afgelopen drie jaar geen zitting gehad in het bestuur. De leden van de Financiële commissie vormen zoveel mogelijk een afspiegeling van de leden van de KNOV.  

Geheimhoudingsplicht  

Zowel gedurende als na het eindigen van deelname aan de Financiële commissie betrachten de commissieleden geheimhouding ten aanzien van de aan hen verstrekte gegevens en informatie door de KNOV.  

Informatievoorziening  

Voor het goed kunnen uitvoeren van de werkzaamheden, krijgt de Financiële commissie inzage in:  
a. De jaarrekening zoals het bestuur deze wenst voor te leggen aan de ALV, inclusief de balans en de staat van baten en lasten;  
b. De begroting die betrekking heeft op het verslagjaar.  

De Financiële commissie behandelt de genoemde stukken als vertrouwelijke informatie.  

Vergoeding  

De leden van de Financiële commissie ontvangen een vacatiegeldvergoeding van maximaal vier dagdelen voor de jaarrekening en vier dagdelen voor de begroting. De hoogte van de vacatievergoeding komt overeen met de reguliere vacatievergoeding die van toepassing is in het jaar waarin de werkzaamheden plaatsvinden. Alle voorkomende werkzaamheden van de commissieleden worden geacht in deze vergoeding te zijn inbegrepen.  

Reageren en procedure 

Wil jij je inzetten voor de Financiële commissie, voldoe je aan het profiel en kun je je in de aangegeven periode vrij maken (vier dagdelen in juni en 4 dagdelen in november). Stuur dan een korte motivatie en cv naar Job Paulus, KNOV directeur, jpaulus@knov.nl.  

Het bureau legt een lijst van kandidaten en hun profielen voor aan het bestuur. Het bestuur doet een benoemingsvoorstel aan de ALV en de ALV benoemt vervolgens de leden van de Financiële commissie tijdens de ALV.  

We kijken uit naar alle reacties.