Antenatale CTG behoort tot zorgverlening verloskundige

17 juni 2021

In eerdere berichtgeving gaven we aan dat het experiment laat zien dat antenatale CTG ook binnen de eerste lijn van meerwaarde is voor de zorg voor de zwangere vrouw. Het betreft de indicaties minder leven, serotiniteit en uitwendige versie. Daarmee zijn verloskundigen bevoegd en bekwaam om deze zorg te leveren ofwel: het behoort tot de zorg die verloskundigen plegen te bieden.

We zien dat in het experiment daarover samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tussen verloskundigen en gynaecologen. Bovendien is het maken van een CTG en stellen van een diagnose inmiddels onderdeel van de opleiding van de verloskundigen.

De KNOV is trots op wat deze regio’s met elkaar hebben bereikt in de afgelopen vijf jaar.

Het antenatale CTG behoort daarmee ook in de eerste lijn bij de drie indicaties tot de zorg die verloskundigen plegen te bieden. Daarmee wordt het voor verloskundigen mogelijk om deze zorg ook in de eerste lijn te leveren nadat ze zijn ingeschreven in het register.

De NVOG heeft deze week haar reactie aan het Zorginstituut gedeeld met hun achterban. Deze reactie is te lezen in de officiële brief van het Zorginstituut (onderaan deze pagina). De reactie van de adviescommissie van de NVOG voor verdere kwaliteitsontwikkeling neemt de KNOV mee. Tegelijkertijd merken we op dat de verloskundigen zelf gaan over hun opleiding en kwaliteitsborging. Net zoals dat geldt voor de andere zorgverleners op hun eigen vakgebied. Gezien de goede resultaten in het experiment is de opleiding en kwaliteitsborging ruimschoots op orde.

We delen met de NVOG dat waar mogelijk de kwaliteit nog verder verbeterd kan worden. Zoals dat vaak ook geldt voor andere vormen van zorg, we doen (soms gezamenlijk) op allerlei vlakken onderzoek om de zorg waar mogelijk te verbeteren. We zijn dan ook voorstander van een waarde gedreven aanpak. We streven er altijd naar de zorg verder te verbeteren en de beste kwaliteit van zorg voor zwangere vrouwen aan te bieden. Idealiter werken we dan ook toe naar een kwaliteitskader dat gelijk is voor iedereen die CTG levert, zowel in de eerste lijn als in de klinische setting. Zodat de kwaliteit op gelijke wijze voor iedereen wordt geborgd. We blijven daarover de komende jaren graag met de NVOG in gesprek.

Naar een structurele bekostiging

Nu antenatale CTG onderdeel is van het takenpakket van alle verloskundigen, wordt de komende periode gewerkt aan een structurele bekostiging voor CTG. De doorlooptijd is altijd wat langer en een structurele bekostiging wordt per 1 januari 2023 ingevoerd. Tot die tijd wordt het experiment verlengd en zijn nieuwe toetreders mogelijk.

Het proces naar een vaste plek in de bekostiging pakt de KNOV op met de NZa. De initiatiefnemers van het experiment worden hierbij nauw betrokken. Het experiment biedt namelijk goede handvatten voor een passende prestatie en tarief.