Een nieuwe Cao UMC nog ver weg

23 maart 2018

Op donderdag 22 maart hebben de werknemersorganisaties opnieuw gesproken over een nieuwe Cao UMC. Deze CAO is van toepassing op KNOV-leden die in dienst zijn bij een UMC. Tot nu toe verlopen de onderhandelingen zeer moeizaam. Er zijn verschillen tussen de voorstellen van de werknemers en werkgevers op verschillende gebieden.

Salaris

Werknemersorganisaties vragen een salarisverhoging van 3,5% vanaf 1 januari 2018, de ingangsdatum van de cao, met een minimum van € 1.000 per jaar. De NFU biedt per 1 augustus 2018 een verhoging van 1,5% en een eenmalige uitkering van 1%.

Persoonlijk budget

Werknemersorganisaties stellen voor het huidige persoonlijk budget af te schaffen en naar keuze van de werknemer om te zetten in geld of tijd.

De NFU wil dat het persoonlijk budget kan worden uitgebreid met de huidige 24,5 uur bovenwettelijk verlof. Opleidingen (wel of niet werk-gerelateerd) voor carrièreontwikkeling, die niet of maar gedeeltelijk door de werkgever worden betaald, kunnen hieruit worden bekostigd. Ook kan worden gekozen voor tijd of geld. Het PB kan niet meer worden meegenomen naar een volgend jaar.

Generatieregeling

Werknemersorganisaties stellen voor om te komen tot een generatieregeling. Dat is de zogenaamde 80-90-100% regeling. Dit houdt in dat een medewerker 80% van zijn dienstverband kan werken, met behoud van 90% loon en 100% pensioenopbouw.

De NFU stelt voor de huidige garantieregeling diensten voor 60-jarigen op te trekken naar drie jaar vóór AOW-leeftijd. Het vrijwillig verrichten van diensten wordt opgetrokken van 57 naar 60 jaar.

Toelage TOD en BAD

Werknemersorganisaties stellen voor de toelage TOD en BAD voor verrichte arbeid te verhogen.

De NFU stelt voor de ORT te wijzigen met de volgende beloning als gevolg:
  • Nachtdienst van 47% naar 65% = +18%
  • Feestdagen van 72% naar 65% = -7%
  • Zondagen van 72% naar 47% = -25%

Hoge werkdruk en geen generatieregeling

Met de voorstellen die de NFU nu doet, wordt voorbijgegaan aan de aanpak van de hoge werkdruk en een goede generatieregeling, waarbij oudere werknemers minder gaan werken om zo ruimte te maken voor jongeren. Er wordt totaal niet gekeken hoe het werk aangepast kan worden aan de ouder wordende werknemer. Personeelsproblemen van nu worden afgewenteld op de umc-medewerker zonder dat daar iets tegenover staat.

UMC's aan het woord

Het is nu tijd om de medewerkers in de umc's aan het woord te laten. De werknemersverenigingen hebben het overleg verdaagd om samen met de medewerkers te overleggen over wat nu voorligt en wat er nodig is om te komen tot een goede cao. Voelen de medewerkers van de umc's zich voldoende serieus genomen in de voorstellen die de werkgevers op tafel hebben gelegd en die ze al drie ronden onvermoeibaar als oplossing voor het personeelsprobleem op tafel houden? Om uw antwoord op die vraag te horen, organiseren de gezamenlijke werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CMHF en CNV tussen 5 april en 17 april in alle umc's bijeenkomsten.

De data en locaties worden binnenkort bekendgemaakt, de KNOV is lid van FBZ, onze leden die onder de CAO UMC's vallen zijn daarom ook van harte uitgenodigd om deel te nemen.