Bevindingen onderzoek WO-master Verloskunde

21 maart 2018

Enkele maanden geleden heeft u via de KNOV een mail ontvangen met de vraag om mee te werken aan een marktonderzoek over een, door de AVAG, te ontwikkelen zelfstandige WO-master Verloskunde.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn inmiddels bekend: eerstelijnsverloskundigen, klinisch verloskundigen en verloskunde-studenten zijn enthousiast over deze voorgestelde masteropleiding en ook ziekenhuizen onderschrijven het belang van deze opleiding.

Blauwdruk

26% van de klinisch verloskundigen en 23% van de eerstelijns verloskundigen geven aan dat de kans groot tot zeer groot is de opleiding te willen volgen. Inmiddels ligt er een mooie blauwdruk voor de WO-master Verloskunde waarop wij veel complimenten hebben ontvangen. Wij willen u graag van harte bedanken voor uw medewerking.

Niet aan voorwaarden voldaan

Ook het formele traject voor het starten van de WO-master Verloskunde aan de VU is doorgegaan. Op dit moment stelt het College van Bestuur VU nadere kwalitatieve en kwantitatieve eisen aan de wetenschappelijke onderzoeksgroep en willen zij een breed maatschappelijk draagvlak voor de academisering van de verloskunde. Aan deze voorwaarden kunnen wij op dit moment niet voldoen. De VU is bereid het formele traject te vervolgen indien op de voorwaarden progressie is geboekt.

Dit betekent dat de WO-master Verloskunde helaas op dit moment niet van start gaat.

Andere mogelijkheden op dit moment

Gelukkig bestaan er al mogelijkheden om een wetenschappelijke opleiding te volgen. Mocht u de ambitie hebben een wetenschappelijke master in het domein van de Verloskunde te volgen, kunnen wij de onderstaande twee zeker van harte aanbevelen.

  • De route Midwifery science bij de VU:
  • European Master of Science in Midwifery AVM

In dit licht willen wij u ook wijzen op het Masterfonds. Het Masterfonds vergroot de mogelijkheid voor verloskundigen om een wetenschappelijke master te volgen.