Goed nieuws: de KNOV en de BEN maken gezamenlijke afspraken over kwaliteit basisechoscopie

24 november 2021

Op basis van een eerdere intentieverklaring zijn de KNOV en de BEN erin geslaagd te komen tot gezamenlijke afspraken met het oog op verdere verbetering en optimalisatie van de kwaliteit van de obstetrische basisechoscopie in Nederland. De KNOV en de BEN hebben ervoor gekozen één toekomstbestendig kwaliteitsregister in te richten. Het huidige kwaliteitsregister basisechoscopie, zoals opgezet, beheerd en uitgevoerd door de BEN is de basis voor dit register. Nieuw is dat er een onafhankelijke commissie wordt ingesteld die kwaliteitsnormen ontwikkelt, toetst bij de afzonderlijke beroepsgroepen en deze uiteindelijk in consensus vaststelt. De huidige normen van het BEN-register zijn de basis voor het kwaliteitsregister, waaraan in 2022 niets verandert.

Resultaat van constructief overleg

De afspraken zijn het resultaat van constructief overleg tussen partijen. Voor de KNOV was het belangrijk dat verloskundigen zeggenschap zouden houden over de kwaliteitseisen, dat is gelukt. Beide partijen waren het er verder snel over eens dat de kwaliteit voorop moest staan in de uitkomsten en dat ook andere beroepsgroepen (medisch specialisten, huisartsen) in de gekozen oplossing zouden kunnen aansluiten. Een volgende stap voor beide organisaties is om dit te gaan realiseren.

Kwaliteitsnormen worden opgesteld door onafhankelijke commissie

Onderdeel van de afspraken is dat er een multidisciplinaire commissie komt die bestaat uit afgevaardigden van de verschillende beroepsgroepen met expertise t.a.v. de basisechoscopie. Ook een vertegenwoordiging vanuit de cliëntenperspectief wordt gevraagd aan te sluiten. De commissie wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter. Deze commissie kan op basis van de stand van wetenschap en praktijk tot nieuwe voorstellen komen. Voordat er nieuwe normen worden vastgesteld vindt er altijd een consultatieronde plaats bij de aangesloten beroepsverenigingen. De commissie komt vervolgens in consensus tot besluiten. Lukt dit onverhoopt niet, dan zal een onafhankelijke derde partij hiertoe een beslissing nemen. Door de commissie op deze wijze in te richten, is geborgd dat beroepsgroepen die basisecho’s uitvoeren, zeggenschap hebben over toekomstige kwaliteitseisen. De KNOV en de BEN maken afspraken over samenstelling en werkwijze van deze commissie, die in het eerste kwartaal van 2022 ingericht wordt.

Juridische kaders

De afspraken die de BEN en de KNOV hebben gemaakt sluiten aan bij de wens van zorgverzekeraars om in Nederland te komen tot één register evenals bij de intentieverklaring die beide organisaties in februari 2021 hebben getekend. Deze afspraken zijn uiteraard niet in strijd met wet- en regelgeving. De KNOV en de BEN zullen de gemaakte afspraken nu juridisch gaan vastleggen.

Geen lidmaatschap nodig voor registratie

Belangrijk om te vermelden is dat de BEN heeft besloten het lidmaatschap van de BEN en de registratie in het kwaliteitsregister los te koppelen, zoals dat bij de KNOV ook gebruikelijk is. Daarnaast is ook afgesproken dat er in 2022 geen wijzigingen doorgevoerd worden in het kwaliteitsregister zoals dat nu is ingericht bij de BEN. Verder wordt de BEN verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer.

De werkgroep echoscopie is positief

De werkgroep echoscopie, die het afgelopen jaar intensief betrokken is geweest bij het hele proces, is positief over de gemaakte afspraken. “Wij wilden inzetten op kwaliteit; of je nu 10 of 1000 echo’s maakt, de kwaliteit moet altijd voorop staan. Kwaliteit staat met deze afspraken centraal”. “Dit staat inhoudelijk als een huis”, “Hiermee kunnen we werken aan de kwaliteit, waarover ook verloskundigen kunnen meebeslissen” en “Dit is een goede basis om ook gynaecologen, klinisch verloskundigen en bijvoorbeeld huisartsen te laten aansluiten. Goed om daar in 2022 echt mee aan de slag te gaan”. “Collega’s die vragen hebben, mogen ons gerust bellen of mailen”.
De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Annemiek Krijnen, Judith Goudswaard, Julia Kok, Susanne Jumelet, Vivian Robben en Wilma Steurs. Het bureau van de KNOV dankt hen hartelijk voor hun inbreng en voor het meehelpen van het bereiken van dit voor ons mooie resultaat! En natuurlijk danken we ook alle leden die afgelopen jaar hun input hebben gegeven, op welke wijze en in welke fase dan ook.

Meer informatie

Iedereen die is ingeschreven in het kwaliteitsregister basisechoscopie van de KNOV is per mail geïnformeerd. In deze Q&A staan veelgestelde vragen. Heb je nog vragen, dan kun je die richten aan het meldpunt, dat we hiervoor hebben ingericht. Vragen over je inschrijving in het kwaliteitsregister basisechoscopie kun je stellen aan de BEN via  kwaliteit@echoscopisten.nl.

Op de dossierpagina Registers vind je meer informatie, waaronder een toelichting op het proces in een kort filmpje en de afspraken in een afbeelding.