Voortgang herziening VIL, toelichting klankbordgroep

23 november 2021

De oude verloskundige indicatie lijst (VIL) stamt uit 2003 en moet worden geactualiseerd. In 2020 is onder aanvoering van CPZ gestart met een proces waaruit nieuwe samenwerkingsafspraken kunnen worden gemaakt. Hiervoor is een werkgroep ingericht waarin de KNOV is vertegenwoordigd. 

CPZ is verantwoordelijk voor het actualiseren van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG). De werkgroep actualisatie ZIG heeft een expertgroep ingericht en heeft hen de opdracht gegeven te komen tot een hernieuwde VIL. Meer informatie over het proces om te komen tot een hernieuwde VIL vind je hier. Voor de zomer van 2021 is het eerste document opgeleverd, de waarden en beloften. De KNOV heeft toen twee focusgroepen georganiseerd waaruit de klankbordgroep VIL is ontstaan.  

Klankbordgroep VIL

De klankbordgroep VIL is een raadpleging van de leden ter ondersteuning van de twee KNOV afgevaardigden in de CPZ Expertgroep VIL. Deze vertegenwoordiging vanuit het werkveld (voornamelijk praktiserend verloskundigen en enkele onderzoekers) leest en denkt kritisch mee, geeft wensen en ideeën vanuit het werkveld mee. Focus ligt op herkenbaarheid van onze beroepswaarden en visie in de samenwerkingsafspraken. De leden van de klankbordgroep hebben een adviserende rol. Dit wil zeggen dat het kan voorkomen dat ze het niet met het eindresultaat eens zijn. 

De klankbordgroep is gevraagd om periodiek verslag te doen van hun bevindingen en de vorderingen van het landelijke proces. De klankbordgroep VIL is nu een aantal keer bij elkaar geweest, samen met de twee vertegenwoordigers van de KNOV in de CPZ expertgroep VIL. Hierbij is gediscussieerd over onder andere de waarden en beloften die de expertgroep heeft vastgesteld als basis voor het maken van samenwerkingsafspraken in de geboortezorg en een knelpuntenanalyse* die is gedaan.

Precair proces

Het proces van vernieuwing van samenwerkingsafspreken/VIL is een precair proces. De verwachting is dat dit nog enige tijd (maanden) gaat duren voordat het is afgerond. Er wordt met gevoeligheid en tact over veel onderwerpen gesproken, en het lukt de afvaardiging om de wensen en ideeën van de klankbordgroep in te brengen en zodoende voor de nodige (tekstuele) aanpassingen te zorgen. Het zijn kleine stappen die gezet worden, maar met steun van hun achterban in de klankbordgroep VIL is de positie van de twee afgevaardigden in de Expertgroep VIL medebepalend voor het eindresultaat en van groot belang voor de samenwerking in de toekomst.

Deelnemers aan de Expertgroep VIL zijn: Prof. Dr. C. Verhoeven en Prof. Dr. M. Nieuwenhuijze

Deelnemers aan de Klankbordgroep VIL zijn:

Angelique Lambers Marijke Noorlander
Alieke de Roon  Marlies Garritsen 
Annette Andriesen Monique Klerkx
Anne van Dellen Nalonya van der Laan
Bahar Goodarzi Noortje Jonker
Esther van Delft Rebekka Visser 
Imke Vennema  Sylvia Vis

 

*De knelpuntenanalyse is een analyse waarbij uitgesproken wordt welke proces knelpunten en randvoorwaardelijke punten verwacht kunnen worden bij het opstellen van gezamenlijke richtlijnen. Verwacht wordt dat bij het in kaart brengen van de knelpunten ook gewerkt kan worden aan oplossingen voor elk knelpunt.