Eerstelijnscoalitie ageert tegen nieuwe extra regels van de NZa

10 november 2021

De NZa wil zorgaanbieders elk jaar een ingewikkelde, uitgebreide vragenlijst voorleggen over hun financiën en bedrijfsvoering. Dit treft 27.000 veelal kleine praktijken en zorgaanbieders zoals huisartsen, tandartsen en verloskundigen. De KNOV tekent bezwaar aan tegen deze extra regeldruk die de al zo overbelaste eerstelijnszorg nu weer krijgt opgelegd. Samen met de Eerstelijnscoalitie hebben we de NZa een brandbrief gestuurd.

De extra aanvullende administratieve lasten die de NZa op de eerstelijns zorg laat afkomen komt voort uit nieuwe toezichtstaken van de NZa op het gebied van integere en professionele bedrijfsvoering die de zorgautoriteit krijgt per 1 januari 2022. De vragenlijst vormt een aanvulling op en wordt gelijktijdig met de openbare jaarverantwoording uitgevraagd.

Fraude bestrijden is nodig maar doe het gericht

De KNOV en de Eerstelijnscoalitie, het samenwerkingsverband van KNMT, LHV, KNGF, KNMP, InEen, LVvP, KNOV, NVM-mondhygiënisten en ONT, vinden het belangrijk dat de zorgmiddelen goed besteed worden en dat misbruik bestreden wordt. Zorgverzekeraars controleren daar al op. Recente voorbeelden laten helaas zien dat dat ook nodig is. Nog recent spoorde RTL Nieuws 567 dubieuze zorgbedrijven in Nederland op - dat blijken vooral bedrijven te zijn in de thuiszorg en huizen voor mensen met een verstandelijke beperking dan wel handicap. Ook het meest recente rapport van het Informatie Knooppunt Zorgfraude geeft geen enkele aanleiding om de eerstelijns zorg collectief grootschalig als potentiële fraudeurs te benaderen.

Minister en Tweede Kamer willen zo beperkt mogelijke regeldruk

In de vragenlijst die de NZa wil hanteren worden uiterst specifieke en gedetailleerde vragen gesteld over de financiële bedrijfsvoering, personeelszaken en patiëntaantallen. Dit verhoudt zich niet tot de doelstelling van de verantwoordingsplicht en is ook niet in lijn met de uitspraak van zowel de minister van VWS als de Tweede Kamer dat de jaarlijkse verantwoording door de zorg moet gebeuren met een zo beperkt mogelijke lastendruk. De NZa lijkt dit uitgangspunt naast zich neer te leggen als ze vasthoudt aan de vragenlijst die nu voorligt.

Dringend verzoek om vragenlijst te heroverwegen

In de brief vragen de KNOV en de andere eerstelijnsorganisaties de NZa nog eens dringend de vragenlijst te heroverwegen. We zijn van mening dat de NZa alleen daar waar daadwerkelijk problemen zijn of verwacht mogen worden tot nadere uitvraag en onderzoek zou moeten overgegaan. Samen willen we in gesprek om te voorkomen dat de zorg opnieuw wordt opgezadeld met onnodige extra administratieve lastenverzwaring.