Kamer geeft gehoor aan oproep voor inzet van tolken

04 november 2021

Tweede Kamerleden Wieke Paulusma (D66) en Mirjam Bikker (CU) hebben deze week met succes een motie ingediend die het kabinet oproept om de voor- en nadelen en praktische uitvoerbaarheid voor zorgverleners en zorgaanbieders van de verschillende vormen van bekostiging voor tolken in de zorg in kaart te brengen. Want deze motie is aangenomen!

Het kabinet wordt gevraagd om de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de uitkomsten. Een belangrijke en nodige stap in een al jarenlang lopend dossier, waarin nu wordt benadrukt dat goede zorg toegankelijk moet zijn voor iedereen.

Kwaliteit

Op dit moment ervaren zorgverleners financiële en praktische obstakels bij het inschakelen van professionele tolken, waardoor dit ten koste gaat van de kwaliteit van de zorgverlening. Ook in de geboortezorg. De aangenomen motie onderschrijft dat voor zorgverleners in alle zorgsectoren onder de Zvw, Wlz, Wmo, Jeugdwet en Wpg de beschikbaarheid van en eenvoudige toegang tot tolken een belangrijke randvoorwaarde is voor het bieden van goede en doelmatige zorg.

Samenwerking

De KNOV is blij met de, breed gesteunde, stap die is gezet door de Tweede Kamer om te komen tot een structurele financiering voor de inzet van tolken in de zorg. In oktober heeft de KNOV samen met de Patiëntenfederatie, de KNMG en de Johannes Wier Stichting aandacht gevraagd voor de inzet van tolken in de zorg. We hebben dat gedaan met een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.