Aanleveren aantal partussen CZ

21 oktober 2021

Zorgverzekeraar CZ heeft als onderdeel van het contract opgenomen dat verloskundigen het aantal afgeronde partussen moeten aanleveren. In twee voorgaande overleggen heeft de KNOV aan CZ aangegeven dat dit geen onderdeel van het contract zou moeten zijn en dat de KNOV dit als onwenselijk ziet. We zien dat sommige leden van ons hierover contact opnemen met CZ. Het is goed dat jullie dat doen en we hebben CZ gevraagd om deze bezwaren van de KNOV en haar leden serieus te nemen.

Opmaat naar volumenorm

In het inkoopbeleid van CZ geven zij het volgende aan: “CZ groep vindt het voor de kwaliteit van de zorg belangrijk dat verloskundigen regelmatig zelfstandig bevallingen voltooien. Voor de opleiding tot verloskundige geldt een minimumaantal afgeronde bevallingen. In het kwaliteitsregister van de KNOV zijn daarna geen aantallen meer vastgelegd om de bekwaamheid te behouden. Wij willen daarom onderzoeken of we minimumnormen kunnen introduceren. In 2021 hebben we hiermee een start gemaakt door bij nieuwe contractanten gegevens op te vragen over het aantal zelfstandig voltooide bevallingen. In 2022 nemen we deze eis opnieuw op in de overeenkomst [voor alle contractanten].”

De KNOV is geen voorstander van het eenzijdig opleggen van volumenormen door zorgverzekeraars. Eventuele normen, volume of anders, dienen wetenschappelijk onderbouwd te zijn. Immers normen kunnen ook negatieve effecten op de kwaliteit hebben voor de client. Wetenschappelijk onderbouwde normen dienen vervolgens te gelden voor alle zorgverleners die deze vorm van zorg leveren. Als laatste is dit aan de beroepsgroep om op te pakken in afstemming met andere partijen (verzekeraars en patiëntenorganisaties) af te stemmen. Het is niet aan de zorgverzekeraar om hier eenzijdig stappen in te zetten via de contractering.

Er lopen helaas geen gesprekken met CZ

In de communicatie richting de verloskundige merkt CZ op dat er op dit moment gesprekken lopen met de KNOV. Helaas is dit niet het geval. Er hebben over dit onderwerp overleggen plaatsgevonden tussen de KNOV en CZ, waarin naar voren is gekomen dat de partijen het met elkaar oneens zijn over het aanleveren van het aantal partussen. CZ en de KNOV zijn helaas nu niet in gesprek om dit met elkaar op te lossen.

Naar mening van de KNOV is het niet aan CZ om te werken naar een volumenorm.

  • De gevraagde informatie van het aanleveren van het aantal partussen biedt daarvoor onvoldoende legitimatie en/of wetenschappelijke onderbouwing om enig beleid op te maken.
  • Het is onduidelijk wat CZ precies wil weten en hoe zij correcte informatie-aanlevering in de keten borgen.
  • Het betreft bedrijfsgevoelige en ook concurrentiegevoelige informatie die zij zonder wettelijke basis of onderbouwing opvragen. CZ krijgt immers ook informatie van andere verzekeraars te zien.
  • En een partusnorm kan ook ongewenste prikkels geven die de kwaliteit van zorg juist verslechteren.

De KNOV wel staat we open om gesprekken met CZ en andere zorgverzekeraars te voeren, het doel om de kwaliteit te verbeteren delen we immers met elkaar. Maar dat is echt iets anders dan als uitgangspunt te hebben om eenzijdig te werken naar een volumenorm voor partussen.

Hoe verder?

We zien dat verschillende praktijken hun zienswijze sturen naar CZ. We moedigen praktijken ook aan om dit te doen. We hebben CZ gevraagd om serieus in te gaan op jullie bezwaren en niet procesmatig te verwijzen naar gesprekken met de KNOV die er dus helaas niet zijn. Verloskundigen verdienen als contractpartij een inhoudelijk antwoord van CZ te verkrijgen op de vragen en bezwaren die jullie hen toesturen.

Daarnaast hopen we echt met CZ in gesprek te kunnen voor een passende oplossing, want vooralsnog levert dit vooral veel irritatie over en weer op.

Meedenken over contractering en andere actuele thema's? Kom naar de KNOV Ledendag en ALV van 12 november!