Nieuwsbericht

04 mei 2023

Het afgelopen jaar hebben partijen in de geboortezorg met elkaar gewerkt aan het VSV-basiskader. De Federatie van VSV’s heeft ruim een jaar geleden een concept opgesteld met de VSV’s. Dit concept was gebaseerd op de taken die de zorgstandaard bij de VSV’s had neergelegd.

Op de ledendag van 11 november hebben we met de leden over het VSV-basiskader gesproken. Op basis van deze gesprekken hebben we een aantal uitgangspunten ingebracht, namelijk:

1: Focus op verbeteren van de zorg en preventie op basis van landelijk kwaliteitsbeleid, niet op organisatie en bekostiging
2: Geen extra werk, maar juist het ontzorgen van verloskundigen
3: Ondersteuning voor verloskundigen bij de uitvoering van de taken in het basiskader

Ook hebben we ingebracht dat de omvang en huidige organisatie van VSV’s niet altijd passend is om de juiste vorm van samenwerking te organiseren (bijvoorbeeld wanneer er sprake is van meerdere VSV’s in een gemeente) en dat er op termijn minder VSV's zouden moeten zijn.

Met andere partijen hebben we onder goede begeleiding van de Federatie van VSV’s positief kritisch naar dit basiskader gekeken en deze verbeterd. Op 24 april is het VSV-basiskader vastgesteld door alle partijen. We feliciteren de Federatie van VSV’s met het resultaat.

We kijken er naar uit de samenwerking verder vorm te geven. Het vergt immers nog verdere uitwerking in de regio en VWS stelt daar geld voor beschikbaar. Over de (financiële) uitwerking en ondersteuning lopen de komende tijd gesprekken. Er zitten namelijk een aantal uitdagingen in het VSV-basiskader omtrent organisatie, gelijkwaardigheid en data gedreven werken. Wij zijn van mening dat de middelen ook ingezet moeten worden ter ondersteuning van verloskundigen in de regio, voor verloskundigen die zich beter willen organiseren voor het borgen van gelijkwaardigheid tussen partijen. Of bijvoorbeeld voor verloskundigen die meer op basis van data willen werken. We houden vinger aan de pols en blijven inzetten op de drie punten. Het onderwerp zal tevens vaker terugkomen in het platform voor regiovertegenwoordigers.

Hieronder vind je ter informatie ook het gezamenlijke bericht en het VSV-basiskader vanuit het ministerie van VWS.

Mocht je vragen hebben over het VSV-basiskader kom dan op 6 juni van 16:00-17:00 uur naar 'Spreek het bestuur' waar we graag met jullie van gedachten wisselen. Daarnaast zullen we in overleg met de federatie een webinar voor verloskundigen organiseren.


Bericht VWS:

VSV-basiskader vastgesteld

Op 24 april jl. is in een bestuurlijk overleg met de geboortezorgpartijen het VSV-basiskader vastgesteld. Dit kader beschrijft de verantwoordelijkheden en bijbehorende taken die momenteel bij de VSV’s zijn belegd en vormt de basis voor de verdere professionalisering van VSV’s. Het proces met de betrokken partijen is een mooie stap geweest in de integrale samenwerking en biedt kansen voor de toekomst.

Achtergrond

De Federatie van VSV’s heeft in 2021 samen met zeven VSV’s een basiskader uitgewerkt waaruit blijkt welke extra verantwoordelijkheden en taken er door de multidisciplinaire samenwerking op VSV-niveau liggen. In 2022 hebben op initiatief van het ministerie van VWS op sociocratische wijze werksessies met de landelijke vertegenwoordiging van partijen uit het VSV plaatsgevonden. KNOV, NVOG, Bo Geboortezorg en NVZ hebben daarin samen met de Patiëntenfederatie, NVK en NFU en de Federatie van VSV’s de conceptversie van het basiskader doorgenomen en geherstructureerd tot de huidige versie.

Inhoud

Het kader beschrijft de minimale set van eisen aan VSV’s die bij de samenwerking op basis van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg komt kijken. Het basiskader is opgebouwd uit vier categorieën verantwoordelijkheden waaruit taken voortkomen die bij een VSV zijn belegd en niet bij één van de monodisciplines uit een VSV. Het is aan de samenwerkingsverbanden en/of regio’s zelf om hier verder invulling aan te geven. De komst van het kader heeft als doel om duidelijk richting te geven aan VSV’s om gestructureerd hun taken uit te voeren. Tegelijkertijd is het daarmee ook normerend voor de ontwikkeling en professionalisering van VSV’s. 

Vervolg

VWS gaat aan ZonMw vragen om nog dit jaar een voorstel uit te werken voor een stimuleringsprogramma ter tijdelijke financiering en ondersteuning van de verdere professionalisering van VSV’s. Hierbij worden ook de Federatie van VSV’s, het CPZ en het NRCG betrokken. Het VSV-basiskader wordt als uitgangspunt beschouwd voor dit stimuleringsprogramma dat gaat lopen van 2024 t/m 2026. Parallel wordt gekeken naar een structurele bekostiging voor de taken en verantwoordelijkheden van een VSV, zoals beschreven in het basiskader. VWS gaat samen met de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut in de looptijd van het stimuleringsprogramma de mogelijkheden hiertoe verkennen en uitwerken met als doel dat er na 2026 structurele bekostiging mogelijk is voor VSV’s.