Nieuwsbericht

19 december 2019

Gisteren is in de Tweede Kamer een algemeen overleg over zwangerschap en geboorte geweest waarbij de drie bewindslieden van VWS aanwezig waren.

De KNOV en de NVOG hebben in een gezamenlijke inbreng gevraagd om een samenhangende visie op de screening en de geboortezorg. Tevens is gepleit voor integratie van de screening in de reguliere geboortezorg. Dit pleidooi is aangeslagen bij een meerderheid van de Tweede Kamer. De VVD heeft niet alleen om een integrale aanpak gevraagd maar ook om een samenhangende visie, waarbij nadrukkelijk de informatievoorziening naar vrouwen centraal staat. Door alle partijen werd nadrukkelijk op de versnippering in de keten van de geboortezorg gewezen. Een bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker is een wezenlijk ander onderzoek dan een screening in het kader van 13 of 20 weken zwangerschap, werd vanuit de VVD aangedragen. GroenLinks verzocht om een integrale visie op geboortezorg vanuit de verschillende bewindslieden.

Staatssecretaris Blokhuis heeft toegezegd dat hij wil inzetten op een betere integratie van prenatale screening en reguliere zorg. Vervolgens kwam minister De Jonge met de toezegging, in samenspraak met alle bewindslieden van VWS, om voor de zomer van 2020 te komen met een integrale visie op geboortezorg inclusief prenatale screening. Naast dit succes voor 2019 staat de verloskunde in 2020 voor stevige uitdagingen. In 2020 komen achtereenvolgend een visie op de acute verloskunde (houtskoolschets), een integrale visie op geboortezorg en screening, een rapport naar de stagnerende sterftecijfers van het RIVM, een evaluatie van het CPZ naar de Zorgstandaard en twee evaluaties van de NZa en het RIVM naar de experimenteerbeleidsregel en de effecten van integrale bekostiging. Het RIVM zal daarnaast een advies uitbrengen aan de minister over de toekomstige financiering van integrale zorg.

Eigen betalingen op poliklinische bevalling zonder indicatie

Diverse Kamerleden drongen aan op het afschaffen van de eigen betaling op de poliklinische bevalling zonder medische indicatie. De KNOV heeft er herhaaldelijk op aangedrongen dat de eigen betaling afgeschaft wordt. Minister Bruins heeft een brief over de effecten van de eigen betalingen toegezegd.

Zorg over babysterfte in Nederland

Alle partijen in de Tweede Kamer waren het met elkaar eens: de babysterfte moet verder omlaag. Preventie is hier toch het sleutelwoord. Zo benadrukte CDA het belang van het programma Kansrijke Start. Minister de Jonge omschreef nogmaals het belang van de eerste 1000 dagen en de integratie van verloskunde in het sociale domein. De SP stelde vragen over de ziekenhuiscapaciteit en toenemende aanrijtijden en vroeg zich af of dat deze problematiek de oorzaak was van de stagnerende sterftecijfers. De minister meldde dat de oorzaken van de stagnatie van de babysterfte zullen worden onderzocht door het RIVM. Bovendien is er een statement van CPZ dat aangaf dat het verband tussen capaciteitstekorten en sterfte nu nog voorbarig is. De onderzoeksresultaten zullen na de zomer van 2020 worden gepresenteerd. De KNOV en de NVOG hebben in hun inbreng aangegeven dat het goed is als partijen (KNOV, NVOG, Kraamzorg, NVK, V&VN, NVA) uit de geboortezorg op basis van hun kennis en expertise betrokken zijn bij het analyseren en duiden van getallen en registraties.

Integrale geboortezorg is geen integrale bekostiging

NVOG en KNOV hebben aangegeven dat de implementatie van de Zorgstandaard stagneert door een gebrek aan middelen en tijd. Minister Bruins gaf aan dat verloskundig samenwerkingsverbanden werken aan integrale zorg, maar dat er ook nog ruimte is voor verbetering. Het CPZ zal een evaluatie van de Zorgstandaard initiëren. Helder werd in het debat duidelijker dat geboortezorgprofessionals meer en meer integraal samenwerken, maar dat dat niet perse betekent dat daar een integrale bekostiging onder ligt. In het debat liepen de issues over integrale geboortezorg en integrale bekostiging meer dan eens door elkaar. De VVD benadrukte het belang van ‘de zwangere vrouw centraal’. NZa en het RIVM zullen de experimenteerbeleidsregel Integrale Bekostiging evalueren, waarbij gekeken wordt naar de werking en de effecten op kwaliteit, toegankelijkheid en kosten van de zorg en op de mate van samenwerking. Ook worden de effecten op keuzevrijheid onderzocht.

Kraamzorgtarieven te laag

Veel partijen deelden hun zorgen over de kraamzorgtarieven. De PvdA sprak over een ‘wanhoopskreet’. De SP had het over schandalige lage tarieven en over partijen in de markt die op omvallen stonden. Minister Bruins onderschreef het belang van kraamzorg, maar gaf duidelijk aan dat er geen sprake kan zijn van een coulanceregeling voor de beloning van kraamverzorgenden. Het gaat hier immers om een “gewone” tariefonderhandeling, tarieven die aan de tafel van verzekeraars en aanbieders moeten worden besproken. Maar VWS is geen cao-partij en zit dus niet direct aan tafel. Minister Bruins gaf echter aan al wel met betrokken partijen te spreken en zet zich ook persoonlijk in voor goede afspraken voor 2020, en zal de Kamer daarvan op de hoogte stellen.

Gratis anticonceptie

Herhaaldelijk heeft de PvdA het belang van gratis anticonceptie naar voren gebracht. Dit kan weer opgenomen worden in het basispakket. Inzet was deze keer alle anticonceptie die vroeger wel in het basispakket zat dus exclusief condooms. Ook werd er om helderheid gevraagd en verkregen om voor kunstmatige inseminatie voor lesbische stellen en een ouder gezinnen per 1 januari a.s. D66 benadrukte dat anticonceptie voor iedereen beschikbaar moet zijn, het spiraal moet dus niet alleen gratis zijn voor vrouwen die een abortus hebben ondergaan. Minister Bruins neemt dit mee in zijn brief over de effecten van eigen risico en betalingen in de geboortezorg.