Nieuwsbericht

25 november 2019

Vanavond is er een uitzending van Nieuwsuur over tien jaar na het rapport 'Een goed begin'. Hoe staat nu met de geboortezorg anno 2019 en wat is er veranderd sinds tien jaar geleden?Tevens wordt er aandacht besteed aan de recente cijfers van Perined. In afstemming met de NVOG geeft de KNOV de volgende reactie op de uitzending van Nieuwsuur.

Reactie KNOV op het rapport 'Een goed begin'

Tien jaar na het verschijnen van het rapport 'Een goed begin' spelen moeder en kind de hoofdrol, dat is de belangrijkste constatering van de KNOV en NVOG. Als we de zeven speerpunten van het rapport overzien, dan is de vooruitgang de afgelopen tien jaar indrukwekkend. Er is een belangrijke omslag geweest in het denken en doen van de professionals in de geboortezorg waarbij veel meer oog is voor intensieve samenwerking in de hele zorgketen en de psychosociale context van moeder en kind. Deze positieve ontwikkelingen hebben geleid tot de dalende trend in de sterftecijfers de afgelopen tien jaar, zoals deze geregistreerd worden door Perined.

Als we de zeven speerpunten overzien dan kunnen we het volgende constateren:

 • Er is veel meer oog voor de algemene gezondheid van moeder en kind.
  Preventie speelt hier een steeds grotere rol.
 • De voorlichting aan vrouwen is sterk verbeterd. Hierdoor zijn zij beter voorgelicht aan de start van hun zwangerschap en beter in staat zelf verantwoordelijkheid en regie te nemen.
 • De samenwerking tussen de zorgverleners is aanzienlijk verbeterd en intensiever geworden. Alle professionals hebben netwerken gevormd om samen zo gezond en veilig mogelijke zorg rond zwangerschap en geboorte te bieden. In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg zijn bindende afspraken vastgelegd. Professionele standaarden en protocollen worden door de KNOV en NVOG gezamenlijk ontwikkeld.
 • Er is meer aandacht voor vrouwen in kwetsbare posities, met sociale of economische achterstand, hetgeen een grote invloed op de uitkomst van zwangerschap zal hebben. Voorbeelden zijn programma’s als Kansrijke Start en Centering Pregnancy.
 • Vrouwen kunnen rekenen op snelle en adequate hulp als dat nodig is, Nederland heeft een fijnmazig netwerk van ziekenhuizen en verloskundigen.

Natuurlijk valt er nog veel te bereiken in het belang van de veiligheid en welzijn van moeder en kind.

 • De netwerken van professionals, VSV/IGO, functioneren moeizaam.
  Twee belangrijke verbeteringen moeten vorm krijgen:
  1)De gegevensuitwisseling tussen de zorgverleners is niet op het niveau dat je anno 2019 mag verwachten en de zwangere kan haar eigen dossier niet beheren. Een goede infrastructuur en adequate financiering kunnen deze achterstand snel verhelpen.
  2) Voor een adequate 24/7 hulpverlening is een visie op de acute zorg nodig, die is nu in ontwikkeling. Op dit moment is de financiering voor 24/7 beschikbaarheid niet geregeld.
 • De verbinding tussen de gezondheidzorg en sociale domein, bijvoorbeeld gemeente en JGZ, moet verbeterd worden. Een betere sociale ondersteuning draagt bij aan betere gezondheidsbeleving en uitkomst.